A2014 nieuws

stadhuisAmersfoort2014 heeft onlangs tweemaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de stelselmatig slechte en onvolledige beantwoording van schriftelijke vragen van bepaalde raadsleden (o.a. Westelijke Ontsluiting, Amerena en MOA). Onlangs ontving Amersfoort2014 de antwoorden van het college. Als een individueel raadslid wil controleren of gemeenschapsgeld goed besteed is, moet het college volgens  de gemeentewet alle gevraagde inlichtingen aan dat raadslid verstrekken zodat hij zijn controlerende taak goed kan uitoefenen.
 

westelijke ontsluiting
Op 10 juni ontving de raad Raadsinformatiebrief 2020-049, waarin informatie wordt verstrekt omtrent de voortgang van de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting.
 
Deze Raadsinformatiebrief heeft bij ons geleid tot de volgende vragen (de antwoorden eventueel, indien noodzakelijk i.v.m. gemeentelijk financieel belang, vertrouwelijk ter inzage leggen)

bomenOnlangs heeft een aantal bewoners in de buurt van het KVVA-voetbalterrein bezwaar gemaakt tegen het besluit van 7 januari 2020 van de gemeente Amersfoort, waarin de gemeente Amersfoort aangeeft 11 bomen te gaan kappen bij het KVVA-terrein.
 
Op 5 februari 2020 ontvingen deze omwonenden een bericht van de gemeente waarin hun bezwaren niet ontvankelijk werd verklaard. De belangrijkste reden die de gemeente hiervoor aangeeft is dat de bezwaarmakers geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:2 van de AWB.

Op 9 juni ontving de raad een mail van bureau Syb van Breda & Co waarin het volgende wordt gesteld over de fietsbrug van de Westelijke Ontsluiting:  “voldoet aan geen enkele van de richtlijnen die het CROW stelt”. Het gaat dan onder andere om hellingspercentages, rustplateaus en de aansluitingen van zijwegen dicht bij of op de helling.

SportIn het document van 3 juni 2020 waarin de stand van zaken van sport en bewegen in relatie tot de coronacrisis in Amersfoort wordt beschreven, is te lezen dat de inkomstenderving van de SRO voor huur in het tweede kwartaal van 2020 ca. € 650.000,- bedraagt.
De wethouder gaf in de ronde van 4 juni aan dat de scholen hun huur voor de sportaccommodaties blijven doorbetalen.

OnderwijsOnlangs ontving Amersfoort2014 antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). Het college erkende daarin dat er asbest was aangetroffen op het schoolterrein van de school en ook dat de betreffende gecertificeerde grond aangeleverd was door het gemeentelijk grondbedrijf.

stadhuisVoor alle helderheid en begripsbepaling: in ons eigen reglement van orde (RvO) is er sprake van mondelinge vragen (artikel 45 RvO), schriftelijke vragen (artikel 43 RvO) en inlichtingen
(in artikel 44 lid 1 RvO) gerelateerd aan de artikelen 155, 169 en 180 van de Gemeentewet. Het begrip feitelijke vragen komt voor in artikel 2 van de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad. Het begrip technische vragen komt niet voor in de Gemeentewet en ook niet in onze regelgeving.

stadhuis
De fracties van Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp hebben zich de afgelopen jaren kritisch opgesteld in het dossier Westelijke Ontsluiting. Een belangrijke reden voor deze kritische opstelling is de gesloten houding van het college als het gaat om de informatieverschaffing aan de Raad.

Een gezamenlijk punt van de fracties is het gebrek aan openheid als het gaat om de gebruikte input in de verkeersmodellen welke ten grondslag liggen aan het besluit de Westelijke Ontsluiting aan te leggen.

OnderwijsOnlangs ontving de fractie van Amersfoort2014 informatie dat er bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen vervuilde grond is aangetroffen, die notabene afkomstig zou zijn van het gemeentelijk gronddepot. De gemeente en de school zijn al in gesprek over de betaling van de kosten. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet direct is ingelicht en of ouders/leerlingen al op de hoogte zijn. Ook vragen wij ons af wie verantwoordelijk is voor deze vervuiling en wie de meerkosten gaat betalen.

Op 14 april jl. zijn door Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld. Een aantal antwoorden geeft aanleiding  om vervolgvragen te stellen. Met de financiële specificatie wordt duidelijk dat er sinds 2016 bijna €350.000,- is uitgegeven om de Nota Evenementenbeleid vorm te geven. De evaluatie zoals opgedragen in het amendement uit 2015 moet nog plaats vinden. Daarnaast wordt er dit jaar weer €100.000,- uitgegeven om een tijdelijk adviseur Evenementenbeleid aan te stellen. Amersfoort2014 vindt het ontoelaatbaar dat tonnen worden uitgegeven aan evenementen en horecabeleid zonder enig zichtbaar resultaat.

laan van duurzaamheidOp 20 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die waren ingediend tegen het op 24 april 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Laan van Duurzaamheid".

Amersfoort2014 heeft zich altijd verzet tegen de toevoeging van een tankstation voor fossiele brandstoffen in dit plan omdat er geen nut- en noodzaak was (en is) voor dit tankstation.

Onderwijs
Onlangs ontving de fractie van Amersfoort2014 informatie dat er bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen vervuilde grond is aangetroffen, die notabene afkomstig zou zijn van het gemeentelijk gronddepot. De gemeente en de school zijn al in gesprek zijn over de betaling van de kosten. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet direct is ingelicht en of ouders/leerlingen al op de hoogte zijn. Ook vragen wij ons af wie verantwoordelijk is voor deze vervuiling en wie de meerkosten gaat betalen.
 

stadhuis
Constaterende dat
  • Adviesbureau ABC NOVA in de periode 2012-2018 advies heeft verstrekt op het gebied van cultuur (Eemhuis), onderwijs (huisvesting), Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en sport (Amerena) voor een bedrag van  €967.614,- ;
  • Het college tot twee keer toe schriftelijk heeft aangegeven deze advieskosten niet te kunnen specificeren: zie antwoorden schriftelijke vragen 2020-007 en 2020-029**;
  • Het college wel heeft aangegeven dat er rapportages zijn over en controles hebben plaatsgevonden op het totaal aantal door ABC NOVA ingezette uren.  

Amarena
Amersfoort2014 hecht eraan om eerst te vermelden dat wij hopen dat de Amerena een succes wordt en dat we veel waardering hebben voor de drie verenigingen en hun vrijwilligers voor hun inzet om van Amerena een succes te maken!

Amersfoort2014 is geschrokken van de teksten in de verantwoording van de Stichting Amerena over 2018. Uit het verslag blijkt dat de wethouder stelselmatig heeft geweigerd te communiceren met de stichting Amerena. Tevens blijkt uit het verslag dat de SRO weigert om een toegezegd bedrag aan de Stichting Amerena over te maken. Nog ernstiger is het feit dat er door de bestuursleden van de Stichting persoonlijke leningen afgesloten moesten worden om activiteiten van de stichting te financieren!

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png