A2014 nieuws

appsOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. Tijdens de informatiebijeenkomsten en later ook in de voorbereidende raadsvergaderingen is regelmatig gewezen op het feit dat sommige (vaak oudere) binnenstadbewoners niet in staat zijn om de app te gebruiken, doordat zij daarvoor niet de juiste apparatuur én de kennis hebben. Amersfoort2014 ontving signalen en berichten van seniorbinnenstadbewoners dat zij zich in de steek gelaten voelen door de gemeente als gevolg van onduidelijke informatie van Parkeerservice en/of gemeente, door het ontberen van adequate apparatuur én kennis en het ontbreken van financiële middelen om de vereiste hardware aan te schaffen.

stadhuisAl acht maanden pleit de fractie van Amersfoort2014 in allerlei overleggen voor digitaal vergaderen in coronatijd. Amersfoort2014-raadslid Ben Stoelinga kan al maanden, vanwege coronarisico’s,  geen stem uitbrengen in de  besluitvormende  gemeenteraadsvergaderingen.

AmarenaAmerfoort2014 is al jaren bezig om via schriftelijke vragen duidelijkheid te krijgen over de slechte samenwerking tussen de betrokken partijen die de Amerena runnen.
Ook is er al jaren grote onduidelijkheid over de ondoorzichtige subsidiering van de gemeente en over de verschillende geldstromen binnen Amerena. In al die jaren heeft het college/de wethouder sport aangegeven dat alles goed verliep!

OnderwijsOp 16 oktober 2020 verschenen er in de media artikelen over de harde aanpak van onderwijsminister Slob betreffende de, in zijn ogen onterecht opgebouwde hoge, reserves van de verschillende samenwerkingsverbanden, die wettelijk uitvoering geven aan het Passend Onderwijs in de regio’s. Volgens de minister betreft het landelijk ongeveer €175 mln., die op de plank ligt bij de samenwerkingsverbanden.

alta tennisOnlangs ontving de gemeenteraad collegebericht ‘Locatiestudie tennishal Alta, quickscan juli 2020’ en twee bijlagen. In de Ronde van 13 oktober 2020 over dit onderwerp was deze locatiestudie helaas niet beschikbaar. Op 13 oktober heeft Alta een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het proces van 2013 tot heden. Amersfoort2014 heeft n.a.v. deze twee documenten vervolgvragen. Het betreft onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.

digitaalEen drietal Amersfoortse raadsleden hoopt dat een meerderheid van hun raadscollega’s hen weer de kans zal geven om in coronatijd hun stem digitaal uit te brengen in de komende raadsvergaderingen.
De agendacommissie van de gemeenteraad (het presidium) heeft besloten om die vraag voor te leggen aan de voltallige gemeenteraad in een speciale ingelaste digitale raadsvergadering op dinsdag 22 september.

Stadswormerij
Op 20 november 2018 is door Amersfoort2014 ondersteund door GroenLinks en de ChristenUnie de motie ‘Deuren open voor de Stadswormerij ingediend en aangenomen. Wethouder Fatma Koster Kaya zag dit als een aanmoediging om meer ruimte in de regelgeving te bewerkstelligen.

De VvE van het appartementencomplex De Plantage (gelegen aan de Puntenburgerlaan 81-83) heeft een aanvraag ingediend voor een oplaadvoorziening voor twee elektrische voertuigen ter hoogte van de Action. Helaas is deze aanvraag door de gemeente Amersfoort afgewezen.

In 2020 heeft de fractie van Amersfoort een aantal malen vragen gesteld over het verkeersmodel van de Westelijke Ontsluiting. Vragen over het verkeersmodel wat is opgezet om de nut en noodzaak voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting aan te kunnen tonen. Dit verkeersmodel vormt de basis van het besluit deze weg aan te leggen en subsidie te ontvangen vanuit de Provincie Utrecht.

Het advies van juridisch adviseur mr. O. Schuwer over de wijze waarop het Amersfoortse College meent om te moeten gaan met het (niet of onvoldoende) beantwoorden van schriftelijke vragen is helder: het college dient alle schriftelijke vragen (alsnog) zonder beperking of begrenzing te beantwoorden, zodat elk raadslid zijn/haar controlerende taak kan uitoefenen. Het Amersfoorts college heeft dat in het verleden verzaakt en daarmee de gemeentewet overtreden.

gemeente huisOnlangs ontving de gemeenteraad antwoorden op de schriftelijke vragen 2020-070 en 2020-073. Deze vragen gingen over de wijze waarop het college omgaat met de beantwoording van schriftelijke vragen conform artikel 155, lid 1 van de gemeentewet.
Amersfoort2014 heeft de antwoorden van het college ter advies en beoordeling voorgelegd aan prof. Voermans en aan mr. O. Schuwer, bestuurlijk-juridisch consulent. Op 14 augustus heeft de heer Schuwer op ons verzoek een schriftelijk advies opgesteld.

Onderwijs
Amersfoort2014 ontving eerder antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056),
09 juni 2020 (2020-074) en 9 juli 2020 (2020-134) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). De niet-vertrouwelijk stukken, die ter inzage zijn gelegd, en de schriftelijk verstrekte antwoorden zijn aanleiding tot een aantal vervolgvragen.
Deze betreffen:
  • de geringe waarde van het betreffende VOAS onderzoek (NEN-5707);
  • de niet na 3 april 2020 extra  geteste restgrond die op bepaalde gevoelige locaties in de gemeente is gestort;
  • de nog niet beantwoorde vragen;
  • de getroffen maatregelen bij het aantreffen van asbest in relatie tot het gemeentelijke bodembeleid (Nota Bodembeheer 2013);
  • de vraag of de financiering van de budgetoverschrijding van ruim € 600.000 door de scholenkoepel wel of niet valt binnen het in 2006 vastgestelde investeringsverbod primair onderwijs en op welke wijze de gemeente Amersfoort heeft getoetst

stadhuisAmersfoort2014 heeft onlangs tweemaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de stelselmatig slechte en onvolledige beantwoording van schriftelijke vragen van bepaalde raadsleden (o.a. Westelijke Ontsluiting, Amerena en MOA). Onlangs ontving Amersfoort2014 de antwoorden van het college. Als een individueel raadslid wil controleren of gemeenschapsgeld goed besteed is, moet het college volgens  de gemeentewet alle gevraagde inlichtingen aan dat raadslid verstrekken zodat hij zijn controlerende taak goed kan uitoefenen.
 

westelijke ontsluiting
Op 10 juni ontving de raad Raadsinformatiebrief 2020-049, waarin informatie wordt verstrekt omtrent de voortgang van de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting.
 
Deze Raadsinformatiebrief heeft bij ons geleid tot de volgende vragen (de antwoorden eventueel, indien noodzakelijk i.v.m. gemeentelijk financieel belang, vertrouwelijk ter inzage leggen)

bomenOnlangs heeft een aantal bewoners in de buurt van het KVVA-voetbalterrein bezwaar gemaakt tegen het besluit van 7 januari 2020 van de gemeente Amersfoort, waarin de gemeente Amersfoort aangeeft 11 bomen te gaan kappen bij het KVVA-terrein.
 
Op 5 februari 2020 ontvingen deze omwonenden een bericht van de gemeente waarin hun bezwaren niet ontvankelijk werd verklaard. De belangrijkste reden die de gemeente hiervoor aangeeft is dat de bezwaarmakers geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:2 van de AWB.

Op 9 juni ontving de raad een mail van bureau Syb van Breda & Co waarin het volgende wordt gesteld over de fietsbrug van de Westelijke Ontsluiting:  “voldoet aan geen enkele van de richtlijnen die het CROW stelt”. Het gaat dan onder andere om hellingspercentages, rustplateaus en de aansluitingen van zijwegen dicht bij of op de helling.

SportIn het document van 3 juni 2020 waarin de stand van zaken van sport en bewegen in relatie tot de coronacrisis in Amersfoort wordt beschreven, is te lezen dat de inkomstenderving van de SRO voor huur in het tweede kwartaal van 2020 ca. € 650.000,- bedraagt.
De wethouder gaf in de ronde van 4 juni aan dat de scholen hun huur voor de sportaccommodaties blijven doorbetalen.

OnderwijsOnlangs ontving Amersfoort2014 antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). Het college erkende daarin dat er asbest was aangetroffen op het schoolterrein van de school en ook dat de betreffende gecertificeerde grond aangeleverd was door het gemeentelijk grondbedrijf.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png