A2014 nieuws

De fracties van Amersfoort2014 en SP roepen de andere fracties in de gemeenteraad van Amersfoort met klem op om de regie te pakken in het dossier Vahstal versus de gemeente Amersfoort. Via twee moties, die de beide fracties dinsdag 16 februari indienen, moet het college bij elke vervolgstap in dit complexe dossier eerst de gemeenteraad uitgebreid de kans te geven om wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college.

Amarena
Op 12 januari 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 een informatieronde georganiseerd over het samenwerkingsmodel Amerena n.a.v. het eindverslag van onderzoeksbureau KokxDeVoogd.

Wethouder verzuimde om relevante informatie te verstrekken in de Ronde van 12-1-2021
In deze Ronde heeft ondergetekende gevraagd aan de wethouder wat de reden was dat de Stichting Amerena in september 2020 zo plotseling werd opgeheven. De Stichting Amerena had tot doel om:

avondklokVorige week heeft de burgemeester van Amersfoort zich in de landelijke media (krant en Tv) publiekelijk gekeerd tegen het voornemen van de Nederlandse regering om eventueel een avondklok in te voeren als gevolg van het dreigende gevaar van o.a. de Engelse coronavariant. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het voorstel van de regering van een avondklok (met de aangepaste tijden 21.00-04.30 uur) goedgekeurd. De avondklok is zaterdagavond 23 januari 2021om 21.00 uur ingegaan. Natuurlijk zal ook onze burgemeester dit besluit van de Tweede Kamer moeten uitvoeren en handhaven in zijn stad.

FinancinSinds medio 2016 is er veel discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Over de Laak. De huidige coalitie van de gemeente Amersfoort heeft in het coalitieakkoord de wens opgenomen om in dit gebied zonnevelden te laten plaatsen. Bewoners van Vathorst zijn hierbij belanghebbenden en willen hierbij betrokken worden.

westsingelOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. In de mede door Amersfoort2014 ingediende motie en aangenomen motie 2019-199M wordt het college opgedragen onderzoek te verrichten om de voetgangers op de Varkensmarkt ruim baan te geven met nadrukkelijk de opdracht dat dit zonder nadelige bijeffecten moet plaatsvinden. Daarover is een RIB verschenen op 18 mei 2020 met een uitgebreide toelichting in bijlage 2 over de verkeersafwikkeling Westsingel-Varkensmarkt. Ook heeft het college twee verkeersbesluiten genomen op 18-3-2020 en 1-10-2020.

appsOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. Tijdens de informatiebijeenkomsten en later ook in de voorbereidende raadsvergaderingen is regelmatig gewezen op het feit dat sommige (vaak oudere) binnenstadbewoners niet in staat zijn om de app te gebruiken, doordat zij daarvoor niet de juiste apparatuur én de kennis hebben. Amersfoort2014 ontving signalen en berichten van seniorbinnenstadbewoners dat zij zich in de steek gelaten voelen door de gemeente als gevolg van onduidelijke informatie van Parkeerservice en/of gemeente, door het ontberen van adequate apparatuur én kennis en het ontbreken van financiële middelen om de vereiste hardware aan te schaffen.

stadhuisAl acht maanden pleit de fractie van Amersfoort2014 in allerlei overleggen voor digitaal vergaderen in coronatijd. Amersfoort2014-raadslid Ben Stoelinga kan al maanden, vanwege coronarisico’s,  geen stem uitbrengen in de  besluitvormende  gemeenteraadsvergaderingen.

AmarenaAmerfoort2014 is al jaren bezig om via schriftelijke vragen duidelijkheid te krijgen over de slechte samenwerking tussen de betrokken partijen die de Amerena runnen.
Ook is er al jaren grote onduidelijkheid over de ondoorzichtige subsidiering van de gemeente en over de verschillende geldstromen binnen Amerena. In al die jaren heeft het college/de wethouder sport aangegeven dat alles goed verliep!

OnderwijsOp 16 oktober 2020 verschenen er in de media artikelen over de harde aanpak van onderwijsminister Slob betreffende de, in zijn ogen onterecht opgebouwde hoge, reserves van de verschillende samenwerkingsverbanden, die wettelijk uitvoering geven aan het Passend Onderwijs in de regio’s. Volgens de minister betreft het landelijk ongeveer €175 mln., die op de plank ligt bij de samenwerkingsverbanden.

alta tennisOnlangs ontving de gemeenteraad collegebericht ‘Locatiestudie tennishal Alta, quickscan juli 2020’ en twee bijlagen. In de Ronde van 13 oktober 2020 over dit onderwerp was deze locatiestudie helaas niet beschikbaar. Op 13 oktober heeft Alta een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het proces van 2013 tot heden. Amersfoort2014 heeft n.a.v. deze twee documenten vervolgvragen. Het betreft onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.

digitaalEen drietal Amersfoortse raadsleden hoopt dat een meerderheid van hun raadscollega’s hen weer de kans zal geven om in coronatijd hun stem digitaal uit te brengen in de komende raadsvergaderingen.
De agendacommissie van de gemeenteraad (het presidium) heeft besloten om die vraag voor te leggen aan de voltallige gemeenteraad in een speciale ingelaste digitale raadsvergadering op dinsdag 22 september.

Stadswormerij
Op 20 november 2018 is door Amersfoort2014 ondersteund door GroenLinks en de ChristenUnie de motie ‘Deuren open voor de Stadswormerij ingediend en aangenomen. Wethouder Fatma Koster Kaya zag dit als een aanmoediging om meer ruimte in de regelgeving te bewerkstelligen.

De VvE van het appartementencomplex De Plantage (gelegen aan de Puntenburgerlaan 81-83) heeft een aanvraag ingediend voor een oplaadvoorziening voor twee elektrische voertuigen ter hoogte van de Action. Helaas is deze aanvraag door de gemeente Amersfoort afgewezen.

In 2020 heeft de fractie van Amersfoort een aantal malen vragen gesteld over het verkeersmodel van de Westelijke Ontsluiting. Vragen over het verkeersmodel wat is opgezet om de nut en noodzaak voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting aan te kunnen tonen. Dit verkeersmodel vormt de basis van het besluit deze weg aan te leggen en subsidie te ontvangen vanuit de Provincie Utrecht.

Het advies van juridisch adviseur mr. O. Schuwer over de wijze waarop het Amersfoortse College meent om te moeten gaan met het (niet of onvoldoende) beantwoorden van schriftelijke vragen is helder: het college dient alle schriftelijke vragen (alsnog) zonder beperking of begrenzing te beantwoorden, zodat elk raadslid zijn/haar controlerende taak kan uitoefenen. Het Amersfoorts college heeft dat in het verleden verzaakt en daarmee de gemeentewet overtreden.

gemeente huisOnlangs ontving de gemeenteraad antwoorden op de schriftelijke vragen 2020-070 en 2020-073. Deze vragen gingen over de wijze waarop het college omgaat met de beantwoording van schriftelijke vragen conform artikel 155, lid 1 van de gemeentewet.
Amersfoort2014 heeft de antwoorden van het college ter advies en beoordeling voorgelegd aan prof. Voermans en aan mr. O. Schuwer, bestuurlijk-juridisch consulent. Op 14 augustus heeft de heer Schuwer op ons verzoek een schriftelijk advies opgesteld.

Onderwijs
Amersfoort2014 ontving eerder antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056),
09 juni 2020 (2020-074) en 9 juli 2020 (2020-134) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). De niet-vertrouwelijk stukken, die ter inzage zijn gelegd, en de schriftelijk verstrekte antwoorden zijn aanleiding tot een aantal vervolgvragen.
Deze betreffen:
  • de geringe waarde van het betreffende VOAS onderzoek (NEN-5707);
  • de niet na 3 april 2020 extra  geteste restgrond die op bepaalde gevoelige locaties in de gemeente is gestort;
  • de nog niet beantwoorde vragen;
  • de getroffen maatregelen bij het aantreffen van asbest in relatie tot het gemeentelijke bodembeleid (Nota Bodembeheer 2013);
  • de vraag of de financiering van de budgetoverschrijding van ruim € 600.000 door de scholenkoepel wel of niet valt binnen het in 2006 vastgestelde investeringsverbod primair onderwijs en op welke wijze de gemeente Amersfoort heeft getoetst

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png