A2014 nieuws

Op 31 augustus 2020 heeft de fractie van Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld over het feit dat de aanvraag voor een oplaadvoorziening voor twee elektrische voertuigen van de VVE van het appartementencomplex De Plantage ( gelegen aan de Puntenburgerlaan 81-83) is afgewezen door het college. De bewoners van de Plantage beschikken over een eigen ondergrondse parkeervoorziening, maar vanuit het oogpunt van (brand-)veiligheid is het onwenselijk om ondergronds laadpalen te plaatsen. De gemeente Amersfoort en de VRU onderschrijven dat standpunt. Op 17 november 2020 (!) heeft het college pas gereageerd op deze schriftelijke vragen.

Frank KwantenDe ledenvergadering van Amersfoort2014 heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter gekozen.

Frank Kwanten, Amersfoorter sinds 2015, neemt het stokje over van Martin Stoffer. Hij kijkt ernaar uit met een partij van betrokken Amersfoorters  het geluid van Amersfoort2014 te laten horen en samen met het bestuur de vereniging verder uit te bouwen.

standaard1
De gemeente Amersfoort is helaas al jaren een WOB-onvriendelijke stad.
Vele gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, informeren hun inwoners via hun websites actief en eigentijds over de WOB-verzoeken, zodat iedereen de verzoeken en de informatie kan bekijken. Dat is in Amersfoort helaas niet het geval. De fractie van Amersfoort2014 wil graag van Amersfoort een WOB-vriendelijke stad maken, zodat bewoners, betrokkenen en de gemeenteraad alle WOB-informatie tot zich kunnen nemen.

standaard1

De fractie van Amersfoort2014 constateert wederom dat het college al jaren niet voldoet aan de informatieplicht aan de gemeenteraad. Dat is vorig jaar ook door deskundigen, waaronder prof. Voermans, geconstateerd en op papier gezet! Het college frustreert en bemoeilijkt daardoor bewust en stelselmatig  het controlerende werk van raadsleden!

standaard1
Rekenkameronderzoek Bescherming Persoonsgegevens: redelijk positief
Op 25 mei 2021 heeft de Rekenkamer een onderzoek aan de gemeenteraad aangeboden over ‘Bescherming persoonsgegevens’. Dat rapport is op 29 juni 2021 besproken in een Ronde. Uit dat onderzoek blijkt dat het privacybeleid in hoofdlijnen voldoet aan de AVG en dat hier in de praktijk naar wordt gehandeld.

standaard1In de ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) staat een nieuwe brugverbinding beschreven. Met de nieuwe brugverbinding komt er een extra verbinding naar het toekomstige natuur- en recreatiegebied. Door deze brug kunnen bewoners binnen een mum van tijd in het natuur- en recreatiegebied over de Laak staan.

standaard1Op 26 mei 2020 is een motie van Amersfoort2014 (2020-043) aangenomen door de gemeenteraad met de titel: ‘Veilig te voet naar Meander’. Het college moest onderzoeken waar voetpaden gecreëerd zouden kunnen worden, omdat het ziekenhuis vanaf twee kanten niet bereikbaar is via een voetpad!
Na overleg met het Meanderziekenhuis en de Provincie Utrecht (i.v.m. N199) zou de gemeenteraad geïnformeerd worden over de resultaten van de gesprekken en de financiële gevolgen daarvan.

standaard1

De raad van de gemeente Amersfoort Constaterende dat:

In de Kadernota op blz. 23 een bezuiniging van € 300.000 wordt voorgesteld op het mantelzorgcompliment door maximering van deelname en verlaging van het mantelzorgcompliment van € 125,- naar € 80,- per jaar;Het college aangeeft op blz. 24 van de Kadernota dat deze bezuiniging op het mantelzorgcompliment strijdig is met ons beleid, zoals vastgelegd in het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Inclusieve Stad

standaard1

De raad van de gemeente Amersfoort Constaterende dat:

In de Kadernota op blz. 24 een bezuiniging van € 300.000 per jaar in 2020 en 2023 wordt voorgesteld door het afschaffen van de actiefpremie;
Het college met deze bezuiniging in strijd handelt met het beleid, zoals vastgelegd in het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Inclusieve Stad.

standaard1

Op 19 maart 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 schriftelijke vragen ( 2021-052) gesteld over het wel of niet bestaan van het Gemeentelijk Interventie Team (GIT), opgericht in 2013 per collegebesluit. Het GIT deed samen met andere partners ( waaronder woningcorporaties) fraudeonderzoek en wisselde op basis van een convenant persoonlijke gegevens uit.

Op 11 mei 2021 heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Deze antwoorden hebben de onduidelijkheid over het wel of niet van het bestaan van het GIT alleen maar vergroot!

standaard1
Op 11 mei jl. verscheen op het Twitter account van de Gemeente Amersoort een tweet waarin werd aangekondigd dat Amersfoort samen met 6 buurgemeenten, de provincie en het waterschap een voorstel maakt voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind (RES) met een verwijzing naar de website www.Metamersfoort.nl/RES voor het invullen van een enquête.

standaard1
Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.

Op 14 mei 2019 de motie 2019-057M, Groen rond containerlocaties, door de Raad is aan-genomen;
Op 16 juli 2019 de motie 2019-113M, Bijplaatsen niet wenselijk, door de Raad is aange-nomen;
De raad van de gemeente Amersfoort Constaterende dat:

  • Het amfitheater aan de Vijver van Emiclaer een centrale ligging heeft op het kruispunt van de wijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek en Hoogland;
  • Het amfitheater zeer geschikt is voor concerten, zangkoren en andere podiumkunst van amateurverenigingen uit Amersfoort en de regio;

gemeente huisDe fractie van Amersfoort was onlangs op zoek naar informatie over de werkwijze en het functioneren van het Gemeentelijke Interventieteam. Het Gemeentelijke Interventieteam bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. sociale zaken, burgerzaken, VTH, woningcorporaties (Alliantie-Omnia- Portaal). Het GIT is ingesteld door het College op 10-7-2013 onder het motto ‘Samen handhaven levert meer op’.

gemeente huis
Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.
De gevraagde informatie zou uiterlijk 22 december 2020 worden aangeleverd. Gezien de omvang van het WOB-verzoek is met beide partijen overeengekomen dat deze datum niet haalbaar was.
 

OnderwijsOp 26 maart 2019 nam de gemeenteraad van Amersfoort het besluit om per 01-01-2019 de middelen voor onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar de samenwerkende schoolbesturen, die vervolgens twee coöperaties hebben opgericht (Samenpoort PO en Samenpoort VO) om hieraan uitvoering te geven. De schoolbesturen/de Samenpoortcoöperaties zijn daardoor vanaf 01-01-2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting.

Amarena
Op 12-01-2021 heeft de wethouder sport, terwijl hij volledig op de hoogte was, verzuimd om relevante informatie te verstrekken aan de gemeenteraad tijdens een Ronde over de opheffing van de Stichting Amerena. Op 1-2-2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 hierover schriftelijke vervolgvragen gesteld (2021-024). Op 19 februari 2021 heeft het college slechts een deel van die vragen beantwoord. Daardoor wordt nu weer de wettelijke inlichtingenplicht van het college geschonden, omdat zowel op 12-01-2021 als op 19-02-2021 vragen van een raadslid niet of onvolledig zijn beantwoord. De fractie van Amersfoort2014 wordt op deze wijze door de wethouder wederom gehinderd in het uitoefenen van haar controlerende taak

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png