A2014 nieuws

stadhuisUit de notitie  'beantwoordingstermijn schriftelijke vragen’ van 18 december 2019 blijkt dat slechts 30% (2018) en 20% (2019) van schriftelijk gestelde vragen van raadsleden aan het college binnen de termijn van 20 kalenderdagen worden beantwoord. Er zijn zelfs overschrijdingen van 64, 92, 106, 56 en 42 dagen! Op deze wijze wordt het raadsleden moeilijk gemaakt om hun controlerende werk adequaat en tijdig te doen. Helaas duiden de cijfers op een structureel falende en minachtende bedrijfscultuur in ons stadhuis onder ambtenaren en collegeleden. Amersfoort2014 is zeer verbaasd dat het college in de afgelopen zes weken nog niet in het openbaar  gereageerd heeft op deze onthutsende cijfers! Amersfoort2014 wil dat college niet achter gesloten deuren, maar in het openbaar reageert op deze cijfers.

Amarena
Amersfoort2014 vindt het belangrijk om eerst te vermelden dat we erg veel respect hebben voor al die vrijwilligers die zich inzetten om van de Amerena een succes te maken!

Op 19 november 2019 heeft het college, na lang aandringen van Amersfoort2014, via een RIB verslag gedaan van de stand van zaken rondom de exploitatie van Amerena en de aansturing van de programmatafel (invoering sportkaart).

westelijke ontsluitingOp 11 januari 2020 heeft Stichting Groen in Amersfoort de resultaten van het in opdracht van de Stichting door XTNT uitgevoerde onderzoek “Herziening prognoses verkeersmodel Westelijke Ontsluiting” gepresenteerd.

Conclusie van dit onderzoek is dat de verkeersprognoses in het gemeentelijk verkeersmodel voor 2025 onmogelijk werkelijkheid kunnen worden. Dit komt volgens XTNT vooral door verkeerde invoer van arbeidsplaatsen op De Isselt en de nulgroei van de Bernhardkazerne.

stadhuisAmersfoort2014 heeft gegevens uit onderzoek in bezit die erop wijzen dat er op dit moment opnieuw bij de gemeente Amersfoort erg veel externe  medewerkers worden aangesteld op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Doordat meerdere wethouders deze thema’s in portefeuille hebben (Janssen, Stegeman, Buijtelaar, Kraanen, Tigelaar, Koser Kaya) en omdat er verschillende afdelingen van het ambtelijk apparaat bij betrokken zijn, is er geen enkel zicht op de het totaalbeeld van de inzet.

stadhuisDe fractie van Amersfoort2014 was zeer verbolgen over de eerste ontwijkende en nietszeggende beantwoording van wethouder Kraanen over een interview in het VNG-magazine inzake de inhuur van externen in Amersfoort. In antwoord op een tweede serie vragen daarover betreurt wethouder Kraanen nu eindelijk dat hij onjuiste uitspraken heeft gedaan.

stadhuisDe fractie van Amersfoort2014 is ontevreden over de antwoorden van wethouder Kraanen over de inhuur van externen in Amersfoort. Volgens raadslid Ben Stoelinga neemt de wethouder de gemeenteraad niet serieus door op een onzorgvuldige wijze de schriftelijke vragen te beantwoorden en onjuiste cijfers aan te leveren.

VerkeerAl zes jaar zijn ouders, leerlingen en het personeel van Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg zeer bezorgd over de verkeerssituatie bij hun school. Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto’s, een busroute, hardrijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen. Helaas hebben de afgelopen jaren de contacten met de busmaatschappijen, de gemeente en de provincie niet geleid tot een adequate structurele oplossing. Ook na kleine aanpassingen is de verkeerssituatie nog steeds gevaarlijk voor de fietsende leerlingen.

parkeren npN.a.v. de parkeer- en verkeersproblematiek rondom het Neptunusplein wordt op korte termijn een onafhankelijk verkeersonderzoek uitgevoerd op initiatief van de wethouder van verkeer. Dat is mede voortgekomen uit het werkbezoek dat de wethouder aldaar heeft afgelegd. Betrokkenen omwonenden vinden het een goede zaak dat het onderzoek gaat plaatsvinden. Zij hebben onlangs aan Amersfoort2014 laten weten dat ze graag in een vroeg stadium betrokken willen zijn bij het onderzoek, omdat zij ook hun ideeën en suggesties willen meegeven aan de onderzoekers.

stadhuisAmersfoort2014 heeft de afgelopen jaren voortdurend via algemene beschouwingen, schriftelijke vragen en discussies laten weten dat de gemeente Amersfoort veel te veel personeel extern inhuurde. Dat kost niet alleen structureel veel meer geld (jaarlijks tussen de 2-3 miljoen euro meerkosten personeel), maar het betekent ook structureel verlies van deskundigheid bij het vertrek van de externen.
 

De DriehoekHieronder het antwoord van het college van B&W op feitelijke vraag 84 over de financiering van wijkcentrum De Driehoek in het Leusderkwartier (behorende bij de begrotingsbehandeling 2020-2024), die op 5 november aan de gemeenteraad is gestuurd:

‘Kwintes huurt De Driehoek van SRO. SRO huurt dit pand van de gemeente. Kwintes heeft de afgelopen jaren een exploitatietekort voor wijkhuis De Driehoek. Na overleg met de gemeente is besloten dat zij een deel van hun exploitatieoverschot 2015 op Beschermd Wonen konden inzetten om dit tekort voor 3 jaar te dekken. Dit overschot was in 2015 ontstaan door contractafspraken, waarbij er meer middelen aan Kwintes beschikbaar zijn gesteld, dan waarvoor zij begeleiding hebben geboden.

zwembad hooglandAmersfoort2014 heeft van zwemmers klachten ontvangen over de slechte staat van het plafond van zwembad Hoogland. Al in november 2018 is geconstateerd door zowel de gemeente als de SRO en de VDH dat renovatie van het plafond zeer noodzakelijk was. Vervolgens is dat opgenomen in het MeerJarenOnderhoudsPlan ( MJOP) van de SRO. Ook is in januari 2019 door de SRO toegezegd dat de gedateerde fietsenrekken in 2020 worden vervangen en dat het buitenschilderwerk in 2020 zal plaatsvinden.

stadhuisIn antwoorden op schriftelijke vragen van Amersfoort2014 geeft wethouder Buijtelaar toe dat hij heeft verzuimd om een toezegging van twee jaar geleden aan Amersfoort2014 en de gemeenteraad na te komen. De wethouder schrijft vandaag aan raadslid Ben Stoelinga van Amersfoort2014: ‘dat het college scherper zal zijn op het communiceren van het nakomen van toezeggingen die via de beantwoording van schriftelijke vragen zijn gedaan’.

stadhuisIn antwoord op vragen van Amersfoort2014 erkent het college vandaag in een cryptische omschrijving dat het verzuimd heeft te handelen volgens de gemeentewet. Amersfoort2014 miste al jaren volledige transparantie over de hoogte van de neveninkomsten van de wethouders en de burgemeester. Het college schrijft nu in antwoord op vraag 2: “ hieruit kunnen we concluderen dat het college op een andere manier inzicht heeft geboden dan hierboven beschreven”.

Sport

Constaterende dat

  1. De huurtarieven voor sporthallen ( + 45%), sportzalen (+67%) in Amersfoort volgens het rapport van oktober 2018 ‘Sportbeleid in cijfers’ substantieel hoger zijn dan de tarieven van omringende gemeenten;
  2. Dit ook wordt geconcludeerd in de benchmark met de omringende gemeenten in het rapport Tarievenvergelijking Sportaccommodaties in Amersfoort van het Muller Instituut uit mei 2019 blz. 12 ( sporthallen + 34%, sportzalen + 63% en gymzalen + 43%)
  3. Uit de benchmark van het Mulier Instituut met in grootte vergelijkbare gemeenten blijkt dat in Amersfoort de huurprijzen voor sporthallen ( +1%), sportzalen ( + 4%) en gymzalen ( +16%) hoger zijn;

trouw locatieHet college van Amersfoort overtreedt weer de wet door het invoeren van een inwonersvereiste in 2015 bij het gratis trouwen. Het college erkent dat een inwonersvereiste niet in de wet staat, maar  weigert te erkennen dat het collegebesluit van 8-12-2015 daardoor nietig is (zie beantwoording eerste serie vragen over dit thema).
Nog erger is de reden waarom het college het inwonersvereiste heeft ingevoerd: omdat andere gemeenten dat ook hadden ingevoerd!  Daarover gaan de tweede serie vragen over dit onderwerp.

stadhuis
Op 25 september2019 heeft de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten van burgemeester en wethouders. In Amersfoort worden op de gemeentelijke website alleen de nevenfuncties vermeld en niet de eventueel uit die nevenfuncties voortvloeiende neveninkomsten.

VerkeerAl jaren zijn de ouders, leerlingen en het personeel van Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg zeer bezorgd over de verkeerssituatie bij hun school. Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto’s, een busroute, hardrijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen. Helaas hebben de afgelopen jaren de contacten met de busmaatschappijen, de gemeente en de provincie niet geleid tot een structurele oplossing. Ook na kleine aanpassingen is de verkeerssituatie nog steeds gevaarlijk voor de fietsende leerlingen.

Amersfoort2014 heeft op 25 september de antwoorden op de schriftelijke vragen 2019-097 ontvangen met als bijlage het rapport onderzoek Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort, gedateerd 24 september 2019. Beide documenten geven ons inziens onvoldoende antwoord op de gestelde vragen.
 
Onderwerp 1  informatieplicht wethouder
Vanaf 24 april 2019 was de wethouder op de hoogte van de interne perikelen binnen de cliëntenraad. Ook is toen het vermoeden geuit van vermeende belangenverstrengeling van de CRWI-voorzitter.

SportAl maanden heeft de fractie van Amersfdoort2014 gevraagd om inzicht in de bezettingsgraden van de verschillende sportlocaties in de gemeente Amersfoort. Helaas zijn deze, ondanks eerdere toezeggingen, nog steeds niet aangeleverd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede richting aan het sportbeleid te geven, zeker nu binnenkort de sportnota in de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

AmarenaAmersfoort2014 heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen (2019-084) in goede orde ontvangen. Ook deze antwoorden roepen helaas weer vragen op. Tevens hebben we in de wirwar van RIB’s en antwoorden op schriftelijke vragen over subsidies en afspraken over de Amerena een overzicht gemaakt van nog te verantwoorden subsidiegelden die te maken hebben met de opstart van de horeca, de opening en de sportkaart. Daarover gaan de volgende vragen.

trouw locatieIn VNG-magazine van 13-9-2019 is een artikel verschenen over het gratis trouwen in Nederland. Uit dat artikel en het onderliggende onderzoek van ‘The Perfect Wedding’ blijkt dat een aantal gemeenten zich niet aan de wet houdt voor wat betreft de mogelijkheid om in elke stad gratis te kunnen trouwen.

Amersfoort2014 heeft signalen ontvangen over problemen bij de Cliëntenraad Werk & Inkomen (de CRWI) van de gemeente Amersfoort. De leden van de CRWI worden door het College van B&W benoemd voor een termijn van twee jaar. De CRWI kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) van drie personen. De CRWI wordt ambtelijk ondersteund. Eén van de leden van de CRWI is enkele maanden geleden door de voorzitter van het DB ontslagen als lid van de CRWI.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png