A2014 nieuws

Sport

Constaterende dat

  1. De huurtarieven voor sporthallen ( + 45%), sportzalen (+67%) in Amersfoort volgens het rapport van oktober 2018 ‘Sportbeleid in cijfers’ substantieel hoger zijn dan de tarieven van omringende gemeenten;
  2. Dit ook wordt geconcludeerd in de benchmark met de omringende gemeenten in het rapport Tarievenvergelijking Sportaccommodaties in Amersfoort van het Muller Instituut uit mei 2019 blz. 12 ( sporthallen + 34%, sportzalen + 63% en gymzalen + 43%)
  3. Uit de benchmark van het Mulier Instituut met in grootte vergelijkbare gemeenten blijkt dat in Amersfoort de huurprijzen voor sporthallen ( +1%), sportzalen ( + 4%) en gymzalen ( +16%) hoger zijn;

trouw locatieHet college van Amersfoort overtreedt weer de wet door het invoeren van een inwonersvereiste in 2015 bij het gratis trouwen. Het college erkent dat een inwonersvereiste niet in de wet staat, maar  weigert te erkennen dat het collegebesluit van 8-12-2015 daardoor nietig is (zie beantwoording eerste serie vragen over dit thema).
Nog erger is de reden waarom het college het inwonersvereiste heeft ingevoerd: omdat andere gemeenten dat ook hadden ingevoerd!  Daarover gaan de tweede serie vragen over dit onderwerp.

stadhuis
Op 25 september2019 heeft de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten van burgemeester en wethouders. In Amersfoort worden op de gemeentelijke website alleen de nevenfuncties vermeld en niet de eventueel uit die nevenfuncties voortvloeiende neveninkomsten.

VerkeerAl jaren zijn de ouders, leerlingen en het personeel van Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg zeer bezorgd over de verkeerssituatie bij hun school. Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto’s, een busroute, hardrijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen. Helaas hebben de afgelopen jaren de contacten met de busmaatschappijen, de gemeente en de provincie niet geleid tot een structurele oplossing. Ook na kleine aanpassingen is de verkeerssituatie nog steeds gevaarlijk voor de fietsende leerlingen.

Amersfoort2014 heeft op 25 september de antwoorden op de schriftelijke vragen 2019-097 ontvangen met als bijlage het rapport onderzoek Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort, gedateerd 24 september 2019. Beide documenten geven ons inziens onvoldoende antwoord op de gestelde vragen.
 
Onderwerp 1  informatieplicht wethouder
Vanaf 24 april 2019 was de wethouder op de hoogte van de interne perikelen binnen de cliëntenraad. Ook is toen het vermoeden geuit van vermeende belangenverstrengeling van de CRWI-voorzitter.

SportAl maanden heeft de fractie van Amersfdoort2014 gevraagd om inzicht in de bezettingsgraden van de verschillende sportlocaties in de gemeente Amersfoort. Helaas zijn deze, ondanks eerdere toezeggingen, nog steeds niet aangeleverd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede richting aan het sportbeleid te geven, zeker nu binnenkort de sportnota in de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

AmarenaAmersfoort2014 heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen (2019-084) in goede orde ontvangen. Ook deze antwoorden roepen helaas weer vragen op. Tevens hebben we in de wirwar van RIB’s en antwoorden op schriftelijke vragen over subsidies en afspraken over de Amerena een overzicht gemaakt van nog te verantwoorden subsidiegelden die te maken hebben met de opstart van de horeca, de opening en de sportkaart. Daarover gaan de volgende vragen.

trouw locatieIn VNG-magazine van 13-9-2019 is een artikel verschenen over het gratis trouwen in Nederland. Uit dat artikel en het onderliggende onderzoek van ‘The Perfect Wedding’ blijkt dat een aantal gemeenten zich niet aan de wet houdt voor wat betreft de mogelijkheid om in elke stad gratis te kunnen trouwen.

Amersfoort2014 heeft signalen ontvangen over problemen bij de Cliëntenraad Werk & Inkomen (de CRWI) van de gemeente Amersfoort. De leden van de CRWI worden door het College van B&W benoemd voor een termijn van twee jaar. De CRWI kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) van drie personen. De CRWI wordt ambtelijk ondersteund. Eén van de leden van de CRWI is enkele maanden geleden door de voorzitter van het DB ontslagen als lid van de CRWI.

sportHet is 16 maanden geleden dat de Amerena geopend werd. Op 11 maart 2019 heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen (2019-036) gesteld over de exploitatie, de subsidieverantwoording en de sportkaart. Op 2 juni heeft het College deze schriftelijke vragen beantwoord en pas twee weken daarna heeft Amersfoort2014 inzage gekregen in een documentje met de geheime omzetcijfers 2018 van de horeca van de Amerena.

stadhuisOp 15 april 2019 heeft Amersfoort2014 zeven feitelijke vragen gesteld over het raadsvoorstel dat ging over de verdeling van 1 mln. personele lasten uit programma 5.1. over de beleidsprogramma’s. Op 16 april stond dat agendapunt op de gemeenteraadsagenda. De wethouder heeft op 16 april aangegeven dat het voorstel werd teruggetrokken en dat er later een beter raadsvoorstel aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Tot op heden (zes weken na indiening van de feitelijke vragen)  heeft Amersfoort2014 nog steeds geen antwoord ontvangen op de zeven gestelde feitelijke vragen.

MOAUit een nieuwe serie schriftelijke vragen (deel 4) van de lokale partij Amersfoort2014 blijkt dat er veel bedenkingen zijn over de rol die burgemeester Bolsius in april 2012 heeft gespeeld bij het beëindigen van de in 1998 gesloten raamovereenkomst met de inmiddels overleden kunstenaar Armando. Raadslid Stoelinga van Amersfoort2014 doet al weken onderzoek naar € 2.400.000,- gemeenschapsgeld, dat in 6 jaar is verkwanseld door de directie van het inmiddels failliete Museum Oud Amelisweerd met medeweten van de gemeente Amersfoort.

ben leusderkrantDe Leusder Krant bestaat 50 jaar. In een serie maandelijkse artikelen blikken ze terug op de achter ons liggende decennia. Maar ze willen ook vooruit kijken. Naar de toekomst van de gemeente én de lokale pers.

In het 4de deel blikken ze terug en vooruit met Ben Stoelinga, van Leusden ‘85.
Ben Stoelinga bekijkt met nostalgische gevoelens een artikel uit Vrij Nederland over 'Leusden Gate'. ,,De burgemeester zei keihard 'ik vind het jammer jullie in de gemeenteraad komen'.''

 
De motie van Amersfoort2014 om ook een Amersfoort deze pilot uit te voeren is raadsbreed ondersteund!
In Den Haag, Rotterdam en andere grotere steden wordt een pilot uitgevoerd om ondergrondse afvalcontainers te voorzien van een ‘tuintje’. Het idee is dat de aanblik van groen, mensen ertoe zal brengen om hun volle vuilniszak weer mee te nemen, als de container vol is in plaats van de vuilniszak domweg ernaast te plaatsen.

MOAOp 6 december 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort besloten de kerncollectie van Armando onder te brengen in MOA. Tevens is besloten dat er onder voorwaarden een bedrag van €1.000.000 subsidie beschikbaar werd gesteld dat uitgekeerd zou worden in een periode van tien jaar. Vanuit Amersfoort is tevens €1.600.000 ter beschikking gesteld voor investeringen in MOA, waaronder  €1.000.000 van de bankgiroloterij, fondsen en subsidie van de gemeente Amersfoort. In het ondernemingsplan uit 2011 wordt gesproken over een sluitende exploitatie. In augustus 2018 gaat MOA failliet en is de jaarlijkse subsidieverstrekking aan MOA vanuit Amersfoort beëindigd. Uiteindelijk is er inmiddels vanuit de gemeente Amersfoort €855.000 uitgekeerd van de toegezegde €1.000.000.

OnderwijsDe fractie van Amersfoort2014 is zeer teleurgesteld in burgemeester Bolsius die zich, in antwoord op schriftelijke vragen van Amersfoort2014,  zeer formeel en ambtelijk opstelt inzake de vestiging van een coffeeshop tegenover een onderwijs-leerbedrijf en een instelling voor jongeren met een verslaving. Raadslid Stoelinga: “ De burgemeester luistert niet naar de valide argumenten van de omliggende bedrijven/instellingen en ouders en is bang om zijn nek uit te steken. Wat mij betreft neemt hij het nou eens een keer duidelijk op voor leerlingen en hun ouders, die zich grote zorgen maken over de coffeeshop tegenover de leerschool van hun kinderen”.

MOAOp 6 december 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort besloten de kerncollectie van Armando onder te brengen in MOA. Tevens is besloten dat er onder voorwaarden een bedrag van € 1.000.000 subsidie beschikbaar werd gesteld dat uitgekeerd zou worden in een periode van tien jaar. Vanuit Amersfoort is tevens € 1.600.000 ter beschikking gesteld voor investeringen in MOA, waaronder  €1.000.000 van de bankgiroloterij, fondsen en subsidie van de gemeente Amersfoort.

OnderwijsAmersfoort2014 had gelijk in 2016 en 2017: de bouw van JvO zou tonnen duurder worden door de trage werkwijze van het College en in het bijzonder de wethouder van onderwijs!
 
De Stad Amersfoort: "De fractie van Amersfoort2014 zal een déjà vu-gevoel krijgen; de toenmalige fractievoorzitter Ben Stoelinga voorspelde al in september 2017 dat de verbouwing wel eens meer tijd in beslag zou gaan nemen, door traag handelen van het college. Hij schatte toen de schade op twee ton indien de verhuizing tot circa december 2019 zou worden uitgesteld. Het college sprak destijds met klem tegen dat het zover zou komen."
 

MOAOp 6 december 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort besloten de kerncollectie van Armando onder te brengen in MOA. Tevens is besloten dat er onder voorwaarden een bedrag van € 1.000.000 subsidie beschikbaar werd gesteld dat uitgekeerd zou worden in een periode van tien jaar. Vanuit Amersfoort is tevens € 1.600.000 ter beschikking gesteld voor investeringen in MOA, waaronder  €1.000.000 van de bankgiroloterij, fondsen en subsidie van de gemeente Amersfoort. In het ondernemingsplan uit 2011 wordt gesproken over een sluitende exploitatie. In augustus 2018 gaat MOA failliet en is de jaarlijkse subsidieverstrekking aan MOA vanuit Amersfoort beëindigd. Uiteindelijk is er inmiddels vanuit de gemeente Amersfoort € 855.000 uitgekeerd van de toegezegde € 1.000.000.

OnderwijsOp 5 maart 2019 ontving de gemeenteraad het Leerplichtverslag 2017-2018 van de gemeente Amersfoort. Hartelijk dank daarvoor! Het verslag is aanleiding tot een aantal schriftelijke vragen, omdat Amersfoort2014 zich zorgen maakt over de gevolgen van de invoering van AVG op de aanpak van het schoolverzuim en omdat het schoolverzuim in 2017-2018 flink is toegenomen (met name bij het relatief verzuim in het voortgezet onderwijs en het MBO). Bovendien is Amersfoort2014 benieuwd naar het opvallend grote verschil bij het zgn. luxe verzuim tussen voortgezet onderwijs/ MBO en (V-)S)/MBO.

samen veiligAmersfoort2014 werd onlangs geconfronteerd met een klacht van een inwoner van Amersfoort over Veilig Thuis en zusterorganisatie Samen Veilig Midden Nederland, een gecertificeerde Instelling (CI) die jeugdzorg aanbiedt. Uit publicaties in de media blijkt dat er in 2018 al eerder een aantal gemeenteraden aan de bel heeft getrokken i.v.m. de vele klachten over deze organisaties.

lichtenberg
Het voormalige ziekenhuisterrein ‘De Lichtenberg’ wordt herontwikkeld tot woonlocatie. Dit project bevat het realiseren van 55 grondgebonden woningen, ca. 80 appartementen en het herinrichten van de openbare ruimte.

De sloop van het ziekenhuis tot september 2018 heeft ca. 1,5 a 2 jaar vertraging opgelopen vanwege de verwijdering van asbest.
schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png