A2014 nieuws

MOA
In maart 2020 ontving de gemeenteraad van Amersfoort via de dagmail het collegebericht 2020-037 met het bijbehorende faillissementsverslag van de curator (d.d.12-11-2019).
Uit het verslag van de curator (7.5) blijkt dat de curator kritisch was richting de bestuurders van MOA. Na overleg werd een duiding hierover door ‘partijen’ in het midden gelaten.

stadhuisOp 8 april 2020 ontving Amersfoort2014 een verontrustend signaal van horecaondernemers over het evenementen en- horecabeleid van de gemeente Amersfoort. In een schrijven worden de ontwikkelingen m.b.t. het Evenementen- en Horecabeleid opgesomd in de periode 2013 -2020.

Het zijn verwarrende tijden, het Corona virus waart al weer enkele weken door ons land en dus ook door Amersfoort. Velen onder ons zijn reeds privé of zakelijk geconfronteerd met onze onzichtbare vijand.
De premier heeft ons de afgelopen weken een aantal keren persoonlijk toegesproken. De inhoud van zijn toespraken tonen aan wat voor impact dit alles nu op onze samenleving heeft en wat er, misschien, komen gaat.

Rietveldpaviljoen
Met RIB 2020-021 (Aanstellen kwartiermaker Rietveldpaviljoen)Aanstellen kwartiermaker Rietveldpaviljoen) is de raad van Amersfoort in kennis gesteld van het voornemen van het college om een kwartiermaker aan te stellen die de kunstinhoudelijke invulling van het Rietveldpaviljoen verder onderzoekt.
De voorzitter van 033fotostad geeft eind 2019 in het AD/AC aan dat de programmering wordt verbreed. ‘We gaan ook aandacht besteden aan beeldende kunst, architectuur en literatuur. Dat is iets wat we graag willen’.

meanderAl 13 jaar wordt er gesproken over het ontbreken van een veilige looproute naar het Meanderziekenhuis.
Toch is het nog steeds niet mogelijk om over een voetpad naar het ziekenhuis te gaan. Voetgangers moeten over het fietspad of over een gevaarlijke ventweg met landbouwverkeer lopen om bij het ziekenhuis te komen. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom het de gemeente Amersfoort 13 jaar lang niet gelukt is om dat probleem op te lossen! Hoezo slagvaardig?

AmarenaAmersfoort2014 is gestuit op een paar opvallende antwoorden van wethouder Buijtelaar. Hij heeft Amersfoort2014 onlangs geantwoord dat de gemeente en SRO niet in staat zijn de jaarlijkse subsidie van ruim 2.2. mln. euro aan de SRO te specificeren naar kostensoort!  Nog opvallender is het dat adviesbureau ABCNOVA de gemeente Amersfoort jarenlang heeft geadviseerd voor verschillende projecten en dat niet is aan te geven hoeveel advieskosten door dat bureau zijn gedeclareerd voor advies over de Amerena.

VerkeerAmersfoort2014 heeft klachten ontvangen van bewoners aan de Stadsring die in het bezit zijn van 1 (een) voertuig en verplicht zijn zowel een parkeer/bewonersvergunning A1 (euro 96,80 p/j) als een parkeerabonnement bewoners A1 parkeergarage Koestraat (euro 517,65 p/j) af te nemen.

Artikel van de stadsbron
door Jeroen de Valk - 13 February 2020
 
Ben Stoelinga (Amersfoort2014) lijkt eveneens een roepende in de woestijn. Hij valt zelden op feitelijke onjuistheden te betrappen. Met een geheugen als een olifant wijst Stoelinga (69) het college op gebroken beloftes, verstoffende dossiers en aangenomen moties waarmee niets is gedaan. Ten minste fulltime moet hij in de weer zijn met het doorploegen van dossiers. Hij beschikt over de taaie volharding van een onderzoeksjournalist. Stoelinga is vasthoudend, ook als hij geen antwoord krijgt.

ZorgAmersfoort2014 heeft schriftelijke vragen gesteld over de machtige zorgaanbieders die door hun nalatige declaratiegedrag het de gemeentes heel moeilijk maken om de financiën in de zorg goed te kunnen aansturen. Door bureaucratie en nalatigheid wordt er een financiële chaos gecreëerd door de zorgaanbieders. Dat blijkt uit een onderzoek van het databureau Kurtosis, waarvan op 7-2-2020 verslag werd gedaan in  Binnenlands Bestuur.

stadhuisUit de notitie  'beantwoordingstermijn schriftelijke vragen’ van 18 december 2019 blijkt dat slechts 30% (2018) en 20% (2019) van schriftelijk gestelde vragen van raadsleden aan het college binnen de termijn van 20 kalenderdagen worden beantwoord. Er zijn zelfs overschrijdingen van 64, 92, 106, 56 en 42 dagen! Op deze wijze wordt het raadsleden moeilijk gemaakt om hun controlerende werk adequaat en tijdig te doen. Helaas duiden de cijfers op een structureel falende en minachtende bedrijfscultuur in ons stadhuis onder ambtenaren en collegeleden. Amersfoort2014 is zeer verbaasd dat het college in de afgelopen zes weken nog niet in het openbaar  gereageerd heeft op deze onthutsende cijfers! Amersfoort2014 wil dat college niet achter gesloten deuren, maar in het openbaar reageert op deze cijfers.

Amarena
Amersfoort2014 vindt het belangrijk om eerst te vermelden dat we erg veel respect hebben voor al die vrijwilligers die zich inzetten om van de Amerena een succes te maken!

Op 19 november 2019 heeft het college, na lang aandringen van Amersfoort2014, via een RIB verslag gedaan van de stand van zaken rondom de exploitatie van Amerena en de aansturing van de programmatafel (invoering sportkaart).

westelijke ontsluitingOp 11 januari 2020 heeft Stichting Groen in Amersfoort de resultaten van het in opdracht van de Stichting door XTNT uitgevoerde onderzoek “Herziening prognoses verkeersmodel Westelijke Ontsluiting” gepresenteerd.

Conclusie van dit onderzoek is dat de verkeersprognoses in het gemeentelijk verkeersmodel voor 2025 onmogelijk werkelijkheid kunnen worden. Dit komt volgens XTNT vooral door verkeerde invoer van arbeidsplaatsen op De Isselt en de nulgroei van de Bernhardkazerne.

stadhuisAmersfoort2014 heeft gegevens uit onderzoek in bezit die erop wijzen dat er op dit moment opnieuw bij de gemeente Amersfoort erg veel externe  medewerkers worden aangesteld op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Doordat meerdere wethouders deze thema’s in portefeuille hebben (Janssen, Stegeman, Buijtelaar, Kraanen, Tigelaar, Koser Kaya) en omdat er verschillende afdelingen van het ambtelijk apparaat bij betrokken zijn, is er geen enkel zicht op de het totaalbeeld van de inzet.

stadhuisDe fractie van Amersfoort2014 was zeer verbolgen over de eerste ontwijkende en nietszeggende beantwoording van wethouder Kraanen over een interview in het VNG-magazine inzake de inhuur van externen in Amersfoort. In antwoord op een tweede serie vragen daarover betreurt wethouder Kraanen nu eindelijk dat hij onjuiste uitspraken heeft gedaan.

stadhuisDe fractie van Amersfoort2014 is ontevreden over de antwoorden van wethouder Kraanen over de inhuur van externen in Amersfoort. Volgens raadslid Ben Stoelinga neemt de wethouder de gemeenteraad niet serieus door op een onzorgvuldige wijze de schriftelijke vragen te beantwoorden en onjuiste cijfers aan te leveren.

VerkeerAl zes jaar zijn ouders, leerlingen en het personeel van Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg zeer bezorgd over de verkeerssituatie bij hun school. Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto’s, een busroute, hardrijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen. Helaas hebben de afgelopen jaren de contacten met de busmaatschappijen, de gemeente en de provincie niet geleid tot een adequate structurele oplossing. Ook na kleine aanpassingen is de verkeerssituatie nog steeds gevaarlijk voor de fietsende leerlingen.

parkeren npN.a.v. de parkeer- en verkeersproblematiek rondom het Neptunusplein wordt op korte termijn een onafhankelijk verkeersonderzoek uitgevoerd op initiatief van de wethouder van verkeer. Dat is mede voortgekomen uit het werkbezoek dat de wethouder aldaar heeft afgelegd. Betrokkenen omwonenden vinden het een goede zaak dat het onderzoek gaat plaatsvinden. Zij hebben onlangs aan Amersfoort2014 laten weten dat ze graag in een vroeg stadium betrokken willen zijn bij het onderzoek, omdat zij ook hun ideeën en suggesties willen meegeven aan de onderzoekers.

stadhuisAmersfoort2014 heeft de afgelopen jaren voortdurend via algemene beschouwingen, schriftelijke vragen en discussies laten weten dat de gemeente Amersfoort veel te veel personeel extern inhuurde. Dat kost niet alleen structureel veel meer geld (jaarlijks tussen de 2-3 miljoen euro meerkosten personeel), maar het betekent ook structureel verlies van deskundigheid bij het vertrek van de externen.
 

De DriehoekHieronder het antwoord van het college van B&W op feitelijke vraag 84 over de financiering van wijkcentrum De Driehoek in het Leusderkwartier (behorende bij de begrotingsbehandeling 2020-2024), die op 5 november aan de gemeenteraad is gestuurd:

‘Kwintes huurt De Driehoek van SRO. SRO huurt dit pand van de gemeente. Kwintes heeft de afgelopen jaren een exploitatietekort voor wijkhuis De Driehoek. Na overleg met de gemeente is besloten dat zij een deel van hun exploitatieoverschot 2015 op Beschermd Wonen konden inzetten om dit tekort voor 3 jaar te dekken. Dit overschot was in 2015 ontstaan door contractafspraken, waarbij er meer middelen aan Kwintes beschikbaar zijn gesteld, dan waarvoor zij begeleiding hebben geboden.

zwembad hooglandAmersfoort2014 heeft van zwemmers klachten ontvangen over de slechte staat van het plafond van zwembad Hoogland. Al in november 2018 is geconstateerd door zowel de gemeente als de SRO en de VDH dat renovatie van het plafond zeer noodzakelijk was. Vervolgens is dat opgenomen in het MeerJarenOnderhoudsPlan ( MJOP) van de SRO. Ook is in januari 2019 door de SRO toegezegd dat de gedateerde fietsenrekken in 2020 worden vervangen en dat het buitenschilderwerk in 2020 zal plaatsvinden.

stadhuisIn antwoorden op schriftelijke vragen van Amersfoort2014 geeft wethouder Buijtelaar toe dat hij heeft verzuimd om een toezegging van twee jaar geleden aan Amersfoort2014 en de gemeenteraad na te komen. De wethouder schrijft vandaag aan raadslid Ben Stoelinga van Amersfoort2014: ‘dat het college scherper zal zijn op het communiceren van het nakomen van toezeggingen die via de beantwoording van schriftelijke vragen zijn gedaan’.

stadhuisIn antwoord op vragen van Amersfoort2014 erkent het college vandaag in een cryptische omschrijving dat het verzuimd heeft te handelen volgens de gemeentewet. Amersfoort2014 miste al jaren volledige transparantie over de hoogte van de neveninkomsten van de wethouders en de burgemeester. Het college schrijft nu in antwoord op vraag 2: “ hieruit kunnen we concluderen dat het college op een andere manier inzicht heeft geboden dan hierboven beschreven”.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png