A2014 nieuws

stadhuisVoor alle helderheid en begripsbepaling: in ons eigen reglement van orde (RvO) is er sprake van mondelinge vragen (artikel 45 RvO), schriftelijke vragen (artikel 43 RvO) en inlichtingen
(in artikel 44 lid 1 RvO) gerelateerd aan de artikelen 155, 169 en 180 van de Gemeentewet. Het begrip feitelijke vragen komt voor in artikel 2 van de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad. Het begrip technische vragen komt niet voor in de Gemeentewet en ook niet in onze regelgeving.

stadhuis
De fracties van Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp hebben zich de afgelopen jaren kritisch opgesteld in het dossier Westelijke Ontsluiting. Een belangrijke reden voor deze kritische opstelling is de gesloten houding van het college als het gaat om de informatieverschaffing aan de Raad.

Een gezamenlijk punt van de fracties is het gebrek aan openheid als het gaat om de gebruikte input in de verkeersmodellen welke ten grondslag liggen aan het besluit de Westelijke Ontsluiting aan te leggen.

OnderwijsOnlangs ontving de fractie van Amersfoort2014 informatie dat er bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen vervuilde grond is aangetroffen, die notabene afkomstig zou zijn van het gemeentelijk gronddepot. De gemeente en de school zijn al in gesprek over de betaling van de kosten. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet direct is ingelicht en of ouders/leerlingen al op de hoogte zijn. Ook vragen wij ons af wie verantwoordelijk is voor deze vervuiling en wie de meerkosten gaat betalen.

Op 14 april jl. zijn door Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld. Een aantal antwoorden geeft aanleiding  om vervolgvragen te stellen. Met de financiële specificatie wordt duidelijk dat er sinds 2016 bijna €350.000,- is uitgegeven om de Nota Evenementenbeleid vorm te geven. De evaluatie zoals opgedragen in het amendement uit 2015 moet nog plaats vinden. Daarnaast wordt er dit jaar weer €100.000,- uitgegeven om een tijdelijk adviseur Evenementenbeleid aan te stellen. Amersfoort2014 vindt het ontoelaatbaar dat tonnen worden uitgegeven aan evenementen en horecabeleid zonder enig zichtbaar resultaat.

laan van duurzaamheidOp 20 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die waren ingediend tegen het op 24 april 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Laan van Duurzaamheid".

Amersfoort2014 heeft zich altijd verzet tegen de toevoeging van een tankstation voor fossiele brandstoffen in dit plan omdat er geen nut- en noodzaak was (en is) voor dit tankstation.

Onderwijs
Onlangs ontving de fractie van Amersfoort2014 informatie dat er bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen vervuilde grond is aangetroffen, die notabene afkomstig zou zijn van het gemeentelijk gronddepot. De gemeente en de school zijn al in gesprek zijn over de betaling van de kosten. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet direct is ingelicht en of ouders/leerlingen al op de hoogte zijn. Ook vragen wij ons af wie verantwoordelijk is voor deze vervuiling en wie de meerkosten gaat betalen.
 

stadhuis
Constaterende dat
  • Adviesbureau ABC NOVA in de periode 2012-2018 advies heeft verstrekt op het gebied van cultuur (Eemhuis), onderwijs (huisvesting), Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en sport (Amerena) voor een bedrag van  €967.614,- ;
  • Het college tot twee keer toe schriftelijk heeft aangegeven deze advieskosten niet te kunnen specificeren: zie antwoorden schriftelijke vragen 2020-007 en 2020-029**;
  • Het college wel heeft aangegeven dat er rapportages zijn over en controles hebben plaatsgevonden op het totaal aantal door ABC NOVA ingezette uren.  

Amarena
Amersfoort2014 hecht eraan om eerst te vermelden dat wij hopen dat de Amerena een succes wordt en dat we veel waardering hebben voor de drie verenigingen en hun vrijwilligers voor hun inzet om van Amerena een succes te maken!

Amersfoort2014 is geschrokken van de teksten in de verantwoording van de Stichting Amerena over 2018. Uit het verslag blijkt dat de wethouder stelselmatig heeft geweigerd te communiceren met de stichting Amerena. Tevens blijkt uit het verslag dat de SRO weigert om een toegezegd bedrag aan de Stichting Amerena over te maken. Nog ernstiger is het feit dat er door de bestuursleden van de Stichting persoonlijke leningen afgesloten moesten worden om activiteiten van de stichting te financieren!

MOA
In maart 2020 ontving de gemeenteraad van Amersfoort via de dagmail het collegebericht 2020-037 met het bijbehorende faillissementsverslag van de curator (d.d.12-11-2019).
Uit het verslag van de curator (7.5) blijkt dat de curator kritisch was richting de bestuurders van MOA. Na overleg werd een duiding hierover door ‘partijen’ in het midden gelaten.

stadhuisOp 8 april 2020 ontving Amersfoort2014 een verontrustend signaal van horecaondernemers over het evenementen en- horecabeleid van de gemeente Amersfoort. In een schrijven worden de ontwikkelingen m.b.t. het Evenementen- en Horecabeleid opgesomd in de periode 2013 -2020.

Het zijn verwarrende tijden, het Corona virus waart al weer enkele weken door ons land en dus ook door Amersfoort. Velen onder ons zijn reeds privé of zakelijk geconfronteerd met onze onzichtbare vijand.
De premier heeft ons de afgelopen weken een aantal keren persoonlijk toegesproken. De inhoud van zijn toespraken tonen aan wat voor impact dit alles nu op onze samenleving heeft en wat er, misschien, komen gaat.

Rietveldpaviljoen
Met RIB 2020-021 (Aanstellen kwartiermaker Rietveldpaviljoen)Aanstellen kwartiermaker Rietveldpaviljoen) is de raad van Amersfoort in kennis gesteld van het voornemen van het college om een kwartiermaker aan te stellen die de kunstinhoudelijke invulling van het Rietveldpaviljoen verder onderzoekt.
De voorzitter van 033fotostad geeft eind 2019 in het AD/AC aan dat de programmering wordt verbreed. ‘We gaan ook aandacht besteden aan beeldende kunst, architectuur en literatuur. Dat is iets wat we graag willen’.

meanderAl 13 jaar wordt er gesproken over het ontbreken van een veilige looproute naar het Meanderziekenhuis.
Toch is het nog steeds niet mogelijk om over een voetpad naar het ziekenhuis te gaan. Voetgangers moeten over het fietspad of over een gevaarlijke ventweg met landbouwverkeer lopen om bij het ziekenhuis te komen. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom het de gemeente Amersfoort 13 jaar lang niet gelukt is om dat probleem op te lossen! Hoezo slagvaardig?

AmarenaAmersfoort2014 is gestuit op een paar opvallende antwoorden van wethouder Buijtelaar. Hij heeft Amersfoort2014 onlangs geantwoord dat de gemeente en SRO niet in staat zijn de jaarlijkse subsidie van ruim 2.2. mln. euro aan de SRO te specificeren naar kostensoort!  Nog opvallender is het dat adviesbureau ABCNOVA de gemeente Amersfoort jarenlang heeft geadviseerd voor verschillende projecten en dat niet is aan te geven hoeveel advieskosten door dat bureau zijn gedeclareerd voor advies over de Amerena.

VerkeerAmersfoort2014 heeft klachten ontvangen van bewoners aan de Stadsring die in het bezit zijn van 1 (een) voertuig en verplicht zijn zowel een parkeer/bewonersvergunning A1 (euro 96,80 p/j) als een parkeerabonnement bewoners A1 parkeergarage Koestraat (euro 517,65 p/j) af te nemen.

Artikel van de stadsbron
door Jeroen de Valk - 13 February 2020
 
Ben Stoelinga (Amersfoort2014) lijkt eveneens een roepende in de woestijn. Hij valt zelden op feitelijke onjuistheden te betrappen. Met een geheugen als een olifant wijst Stoelinga (69) het college op gebroken beloftes, verstoffende dossiers en aangenomen moties waarmee niets is gedaan. Ten minste fulltime moet hij in de weer zijn met het doorploegen van dossiers. Hij beschikt over de taaie volharding van een onderzoeksjournalist. Stoelinga is vasthoudend, ook als hij geen antwoord krijgt.

ZorgAmersfoort2014 heeft schriftelijke vragen gesteld over de machtige zorgaanbieders die door hun nalatige declaratiegedrag het de gemeentes heel moeilijk maken om de financiën in de zorg goed te kunnen aansturen. Door bureaucratie en nalatigheid wordt er een financiële chaos gecreëerd door de zorgaanbieders. Dat blijkt uit een onderzoek van het databureau Kurtosis, waarvan op 7-2-2020 verslag werd gedaan in  Binnenlands Bestuur.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png