A2014 nieuws
Algemene beschouwingen Statement Amersfoort2014

Voorzitter,

Een mooie en belangrijke avond: de eerste begroting van het nieuwe college. Ten eerste wil ik u feliciteren met deze mijlpaal en de benoemde punten en ambities in de begroting. Een aantal belangrijke punten en ambities die ook Amersfoort2014 erg belangrijk vindt.

Motie Skaeve Huse plenair met bewoners bespreken

De gemeente Amersfoort wil ruimte creëren voor de aanleg van zogenaamde Skaeve Huse. Een eerste voorkeur heeft een locatie aan de Palestinaweg-oost.  
Om de bewoners te informeren heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd die door honderden bezorgde bewoners werd bezocht. 
Deze inloopavond is in de ogen van de bewoners niet effectief gebleken.

Reactie Amersfoort2014 op coalitieakkoord 2022-2026

Opgesteld en voorgedragen door fractievoorzitter Menno Fousert tijdens de Raadsvergadering van 5 juli 2022.

Dank u, voorzitter

Laat ik beginnen met de coalitiepartijen en de beoogde maar liefst acht wethouders namens Amersfoort2014 te feliciteren met het bereikte akkoord. Een akkoord waarin we een aantal voor Amersfoort2014 belangrijke onderwerpen herkennen en ook onderschrijven. Dat is natuurlijk niet zo gek gezien de ontstaansgeschiedenis van dit akkoord!

Antwoord schriftelijke vragen belemmering voetpaden

Amersfoort2014 is verbaasd dat het uitstallingenbeleid in 21 jaar niet is getoetst.

Daar moet verandering in komen en daarom zal Amersfoort2014 hierover een motie indienen. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Verordening Fysieke Leefomgeving Amersfoort (FLOA) zijn geen eisen opgenomen voor uitstallingen. Het huidige uitstallingenbeleid is van 2001. Het handhaven op uitstallingen is hierdoor beperkt mogelijk.

Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen

Tot grote teleurstelling van Amersfoort2014 hebben zij woensdag 25 mei moeten besluiten uit de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Amersfoort te stappen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen omdat de vijf partijen onvoldoende overeenstemming konden bereiken over de behandeling van het dossier Westelijke Ontsluiting. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakten verdere onderhandelingen onbeheersbaar.

Vervoersplan 2023 Syntus

Tijdens de ronde over busvervoer van dinsdag 10 mei kwam nieuwe informatie over mogelijke bomenkap en richtlijnen over het voorzieningenniveau naar boven over een plan om het trajact van Lijn 4 te verleggen. Daarnaast werd informatie van bewoners gedeeld met een technisch onderzoek aan vooraf is gegaan.

Allemaal het beste willen doen voor de stad!

Raadslid Maaike Varwijk blikt terug op de eerste weken in de gemeenteraad.

Ruim een maand geleden werd Maaike Varwijk beëdigd als raadslid in Amersfoort. Een paar weken eerder werd ze met voorkeursstemmen gekozen. Tijdens het mei reces vragen we haar naar haar eerste weken als raadslid.

Exploitatie Amerena

Al jaren stelt de fractie van Amersfoort2014 grote vraagtekens bij de wijze waarop het beheer en de exploitatie van Amerena tot stand is gekomen. Niet alleen de afspraken rondom beheer en exploitatie hebben bij ons geleid tot vragen, maar ook het gebrek aan financiële transparantie is onze fractie al jaren een doorn in het oog.

Onderhandelen over nieuwe coalitie 

Amersfoort2014 streeft de komende tijd naar een transparante coalitie, die onderling goed gaat samenwerken.  

Woensdagavond is informateur Kiki Hagen met het advies gekomen dat D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren verder met elkaar in gesprek moeten gaan om te komen tot een meerderheidscoalitie.

De noodkreet van energie coöperatie Zon op Hoogland

Energiecoöperatie Zon op Hoogland (ZoH) heeft op 5 april 2022 een noodkreet verstuurd aan het gemeentebestuur van Amersfoort ( fracties en het college). De fractie van Amersfoort2014 is zeer verbaasd over de strekking van deze noodkreet. Met name de rol van woningbouwcorporatie Alliantie roept vraagtekens op. Blijkbaar is het voor zowel ZoH als de bewoners niet mogelijk om een afspraak te maken met de Alliantie om over om dit soort initiatieven een gesprek te hebben. Dit is ongewenst gedrag in deze tijd van zoeken naar draagvlak en het betrekken van bewoners bij de duurzaamheidsopgave.

Bedankt aan alle kiezers

6.428* Amersfoorters kozen voor Amersfoort2014. Met een fractie van 4 is er meer ruimte voor lokale daadkracht. Bedankt aan alle kiezers. Dinsdag is er een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag met de nieuwe raad. Aan de slag! 

Wij feliciteren D66 Amersfoort als grootste partij en de groene kanjers van Partij voor de Dieren met hun mooie binnenkomst. Ook felicitaties aan LNS en AvV met de entree in de de raad Amersfoort.

Wil je meebouwen aan Amersfoort2014? Meld je dan aan als lid!

Gratis Koffie met Menno Fousert AmersfoortGezien

Kijktip! Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen ging lijsttrekker Menno Fousert op de koffie bij AmersfoortGezien.

Een gesprek over heden en verleden. Over logische volgorde in plannen en grote financiële risico's. Over de noodzaak van vertrouwen in mensen en ambtenaren.

Wil je amersfoort2014 na acht jaar in de raad nog beter leren kennen? Pak een kop koffie of thee en luister naar Menno zijn verhaal en visie op - de toekomst van - het prachtige Amersfoort.

Amersfoort2014 & mobiliteit: onze inzet

Prioriteiten & visie Amersfoort2014
Lijsttrekker Menno Fousert fietst veel met zijn schoolgaande kinderen. Binnen Amersfoort doet hij alles op de fiets. In het gesprek over mobiliteit kunnen we het de hele tijd hebben over doorfietsroutes en verkeer de stad in en uit. De meeste verplaatsingen zijn echter korte ritten; naar school, naar de supermarkt, naar de sportclub. Deze routes zijn vaak nog te gevaarlijk voor fietser en voetganger. En 50% van de verplaatsingen onder de 7,5km is nog altijd met de auto. Laten we hiermee beginnen: 

Amersfoort2014: ‘Tijd voor daadkracht’

Meer aandacht voor hoe we resultaten halen

,,Dé lokale partij Amersfoort2014 werkt sinds 2014 vanuit de oppositie aan een beter Amersfoort. Wij gaan voor een gemeente waarin echt naar inwoners wordt geluisterd. Voor een gemeente waar samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met belastinggeld wordt omgegaan. Het is tijd om te breken met de gemakzucht in het bestuur.”

Wanhoop over afvaldump

De gemeente Amersfoort heeft eind 2016, 2,5 miljoen euro uitgetrokken om in de gehele stad ondergrondse containers te plaatsen, waar inwoners zelf hun (rest)afval naartoe kunnen brengen.

Naast zowel ondergrondse- als bovengrondse containers wordt afval bijgeplaatst. Het bijplaatsen van afval moet worden tegengegaan, reden waarom de Gemeente, medio 2021, een aantal zogenaamde interventies heeft uitgevoerd in het kader van Gedragsonderzoek Bijplaatsingen.

Amersfoort2014 en PvdD planten bomen in de Melksteeg

Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren hebben op zondag 27 februari ruim 100 bomen geplant in de Melksteeg. Hiermee vragen de partijen aandacht voor de achterblijvende herplant van bomen door de gemeente Amersfoort. Begin 2019 zijn zo’n 1.500 bomen gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg. Al sinds 2016 belooft de gemeente om de bomenkap goed te maken door nieuwe bomen te planten, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Verkiezingsdebat over duurzaamheid. Onze inzet!

In het Eemhuis gaan de lijsttrekkers in debat over #duurzaamheid in #Amersfoort.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op behoud van groen, woningverbetering door bijvoorbeeld isoleren en duurzaam renoveren. Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Bomen die je niet kapt hoef je niet te herplanten. Een nieuw Stadhuis van beton bouwen is bij voorbaat minder duurzaam dan verbeteren wat je al hebt.

Amersfoort2014 als lijst 6 op stembiljet

Centraal Stembureau Amersfoort stelt kandidatenlijsten vast.

De grootste lokale partij van Amersfoort is straks terug te vinden op lijst 6 van het stembiljet. Op maandag 31 januari leverde Amersfoort2014 haar kandidatenlijst voor de komende verkiezingen in. Op vrijdag 4 februari werd deze lijst vastgesteld door het Centraal Stembureau.

Coalitie houdt vast aan megalomaan nieuw Stadhuis

Een laatste poging van Amersfoort2014 om met de kennis van nu renovatie te heroverwegen is gestrand. De coalitie stemt in met een stadhuis voor 108 miljoen waar de raad nooit voor heeft gekozen. Renovatie is goedkoper, duurzamer en kent minder risico’s.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png