A2014 nieuws
Parkeerdwang: een gemiste kans

Het is weer eens zover: parkeren is het gesprek van de dag in de wijken en dorpen binnen de gemeente Amersfoort. Het gaat over parkeren van auto’s en er ligt straks een referendum voor u klaar dat u vraagt of u het nieuwe parkeerbeleid een goed idee vindt voor de stad.

En dat is jammer. Jammer dat we het nu enkel over het parkeren van auto’s hebben en of we daar dan wel of niet voor zouden moeten betalen. Waar het volgens Amersfoot2014 over zou moeten gaan is de openbare ruimte. Dit is de ruimte van ons allemaal.

Het podium in de Vijver van Emiclaer keert terug

Amersfoort2014 is enorm blij dat bijna tien jaar afwezigheid het podium terugkeert in de Vijver van Emiclaer. Na een lange strijd van de initiatiefnemers Jacques Smulders en Mary Smulders en de door Amersfoort2014 aangevoerde steun van de hele raad heeft wethouder Bijlholt de herbouw van het unieke podium toegezegd.

Dit is een mooi voorbeeld hoe een initiatief van burgers met steun van de politieke daadkracht tot een mooiere stad leidt.

Zomerreces

Laatste raadsvergadering voor zomerreces
Op dinsdag 4 juli vond de laatste raadsvergadering voor de zomer plaats. Met het aannemen van onder meer de kadernota en overnemen van het kritische Rekenkamerrapport over ondermijning in Amersfoort kan het college aan de slag. Amersfoort2014 zal er op toezien dat het college samen met inwoners, de raad en organisaties daadkrachtig werkt aan de verschillende uitdagingen. Ook blijven we uitermate kritisch op de oplopende kosten bij grote projecten, dienstverlening en de verliezen in de grondexploitatie bij woningbouw.

Algemene beschouwing kadernota (2023)

De eerste kadernota van dit veelkoppig college. Een college wat begon met een ambitieus coalitieakkoord gericht op prettig samenleven in een groene en autoluwe omgeving en dit alles geleid door een transparant en toegankelijk bestuur. U legde de lat meteen hoog en wij vonden dit dan ook veelbelovend.  Maar Belofte maakt Schuld!

Niet lullen, maar isoleren

In de gemeente Amersfoort lijkt het doorgaans alsof de energietransitie alleen maar gaat over windmolens, warmtenetten en zonneparken. Onderwijl meldt het College dat ons elektriciteitsnet vol is en er geen capaciteit meer is voor grote aansluitingen, zowel voor levering als afname van stroom. Dat noemen we netcongestie. Tot slot heeft minister Jetten kort geleden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een versnelling aankondigt voor het isoleren van woningen. Alle woningen met een slechte energielabel (E,F en G) moeten zo snel mogelijk aangepakt worden, zo schrijft Jetten. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering hiervan.

Jeugdoverlast bestrijden door jeugdaanpak

De jongste overlastgever is 9 jaar

Begin november hebben Rachida Issaoui en Sieta Koet van de respectievelijke fracties van de PvdA en Amersfoort2014 gesprekken gevoerd met omwonenden van het winkelcentrum Vathorst. Dit naar aanleiding van klachten over jongeren die, met name de afgelopen twee jaar, geluidsoverlast veroorzaken, bewoners intimideren, scooterwedstrijden houden, dealen, vuurwerk afsteken en zich soms agressief gedragen.

Maak de levenscirkel rond

Aanleiding
Op dinsdag 21 februari sprak de Amersfoortse gemeenteraad over het locatieonderzoek Islamitische begraafplaats. Voorafgaand aan de bijeenkomst liep een stoet van het Eemplein naar het gemeentehuis om aandacht te vragen voor deze belangrijke zaak. Een schier aanhoudende stoet van moeders, vaders, kinderen, opa’s en oma’s uit de moslimgemeenschap van Amersfoort, beklommen de trap naar boven richting Raadzaal en vide. Zij droegen zwarte kleding met witte accenten. Wit straalt schoon en rust uit. Zwart daarentegen geeft een serieus én rustgevend gevoel.

Teleurstelling om dinsdagmiddag

Dinsdag 31 januari vond het eerste besluit van 2023 plaats. Vanuit Amersfoort2014 hebben we in goede samenwerking met andere ‘oppositiepartijen’ een aantal moties en amendementen gemaakt, behorend bij het agendapunt over de jeugdbescherming. Helaas hebben twee moties en twee amendementen het niet gehaald. Onze Maaike ervaarde de behandeling van dit oh zo belangrijke agendapunt als ‘coalitie tegen oppositie’.

Transparantie en Bewoner Participatie bij de Woningbouwopgave in Amersfoort

Onlangs verschenen in het nieuws een aantal interessante artikelen over de woningbouw opgave en belangenafwegingen die daarbij gemaakt moeten worden. Minister De Jonge wil dat bezwaar maken tegen nieuwbouw aan banden wordt gelegd: ‘Bij elk plan klimmen mensen in de pen. Iedereen wil meer huizen. Maar als niemand het in zijn of haar buurt wil, wordt er dus nergens gebouwd’ (link naar het AD).

Nijkerkerstraat Oost & West vs inwonersparticipatie

Het college heeft op 20 december 2022 het verzoek aan de gemeenteraad gedaan om de besluitvorming over het ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost & West van de agenda te halen. Terecht wat ons als Amersfoort2014 betreft! Maar, zijn de problemen daar nu mee opgelost? Helaas niet. Ons raadslid Thomas van der Eerden had graag tijdens de betreffende raadsvergadering van 20 december 2022 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het college (procesmatige) tips mee te geven voor het vervolg. Deze gelegenheid werd hem door de voorzitter, de burgemeester, ontnomen.

Algemene beschouwingen Statement Amersfoort2014

Voorzitter,

Een mooie en belangrijke avond: de eerste begroting van het nieuwe college. Ten eerste wil ik u feliciteren met deze mijlpaal en de benoemde punten en ambities in de begroting. Een aantal belangrijke punten en ambities die ook Amersfoort2014 erg belangrijk vindt.

Motie Skaeve Huse plenair met bewoners bespreken

De gemeente Amersfoort wil ruimte creëren voor de aanleg van zogenaamde Skaeve Huse. Een eerste voorkeur heeft een locatie aan de Palestinaweg-oost.  
Om de bewoners te informeren heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd die door honderden bezorgde bewoners werd bezocht. 
Deze inloopavond is in de ogen van de bewoners niet effectief gebleken.

Reactie Amersfoort2014 op coalitieakkoord 2022-2026

Opgesteld en voorgedragen door fractievoorzitter Menno Fousert tijdens de Raadsvergadering van 5 juli 2022.

Dank u, voorzitter

Laat ik beginnen met de coalitiepartijen en de beoogde maar liefst acht wethouders namens Amersfoort2014 te feliciteren met het bereikte akkoord. Een akkoord waarin we een aantal voor Amersfoort2014 belangrijke onderwerpen herkennen en ook onderschrijven. Dat is natuurlijk niet zo gek gezien de ontstaansgeschiedenis van dit akkoord!

Antwoord schriftelijke vragen belemmering voetpaden

Amersfoort2014 is verbaasd dat het uitstallingenbeleid in 21 jaar niet is getoetst.

Daar moet verandering in komen en daarom zal Amersfoort2014 hierover een motie indienen. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Verordening Fysieke Leefomgeving Amersfoort (FLOA) zijn geen eisen opgenomen voor uitstallingen. Het huidige uitstallingenbeleid is van 2001. Het handhaven op uitstallingen is hierdoor beperkt mogelijk.

Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen

Tot grote teleurstelling van Amersfoort2014 hebben zij woensdag 25 mei moeten besluiten uit de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Amersfoort te stappen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen omdat de vijf partijen onvoldoende overeenstemming konden bereiken over de behandeling van het dossier Westelijke Ontsluiting. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakten verdere onderhandelingen onbeheersbaar.

Vervoersplan 2023 Syntus

Tijdens de ronde over busvervoer van dinsdag 10 mei kwam nieuwe informatie over mogelijke bomenkap en richtlijnen over het voorzieningenniveau naar boven over een plan om het trajact van Lijn 4 te verleggen. Daarnaast werd informatie van bewoners gedeeld met een technisch onderzoek aan vooraf is gegaan.

Allemaal het beste willen doen voor de stad!

Raadslid Maaike Varwijk blikt terug op de eerste weken in de gemeenteraad.

Ruim een maand geleden werd Maaike Varwijk beëdigd als raadslid in Amersfoort. Een paar weken eerder werd ze met voorkeursstemmen gekozen. Tijdens het mei reces vragen we haar naar haar eerste weken als raadslid.

Exploitatie Amerena

Al jaren stelt de fractie van Amersfoort2014 grote vraagtekens bij de wijze waarop het beheer en de exploitatie van Amerena tot stand is gekomen. Niet alleen de afspraken rondom beheer en exploitatie hebben bij ons geleid tot vragen, maar ook het gebrek aan financiële transparantie is onze fractie al jaren een doorn in het oog.

Onderhandelen over nieuwe coalitie 

Amersfoort2014 streeft de komende tijd naar een transparante coalitie, die onderling goed gaat samenwerken.  

Woensdagavond is informateur Kiki Hagen met het advies gekomen dat D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren verder met elkaar in gesprek moeten gaan om te komen tot een meerderheidscoalitie.

De noodkreet van energie coöperatie Zon op Hoogland

Energiecoöperatie Zon op Hoogland (ZoH) heeft op 5 april 2022 een noodkreet verstuurd aan het gemeentebestuur van Amersfoort ( fracties en het college). De fractie van Amersfoort2014 is zeer verbaasd over de strekking van deze noodkreet. Met name de rol van woningbouwcorporatie Alliantie roept vraagtekens op. Blijkbaar is het voor zowel ZoH als de bewoners niet mogelijk om een afspraak te maken met de Alliantie om over om dit soort initiatieven een gesprek te hebben. Dit is ongewenst gedrag in deze tijd van zoeken naar draagvlak en het betrekken van bewoners bij de duurzaamheidsopgave.

Bedankt aan alle kiezers

6.428* Amersfoorters kozen voor Amersfoort2014. Met een fractie van 4 is er meer ruimte voor lokale daadkracht. Bedankt aan alle kiezers. Dinsdag is er een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag met de nieuwe raad. Aan de slag! 

Wij feliciteren D66 Amersfoort als grootste partij en de groene kanjers van Partij voor de Dieren met hun mooie binnenkomst. Ook felicitaties aan LNS en AvV met de entree in de de raad Amersfoort.

Wil je meebouwen aan Amersfoort2014? Meld je dan aan als lid!

Gratis Koffie met Menno Fousert AmersfoortGezien

Kijktip! Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen ging lijsttrekker Menno Fousert op de koffie bij AmersfoortGezien.

Een gesprek over heden en verleden. Over logische volgorde in plannen en grote financiële risico's. Over de noodzaak van vertrouwen in mensen en ambtenaren.

Wil je amersfoort2014 na acht jaar in de raad nog beter leren kennen? Pak een kop koffie of thee en luister naar Menno zijn verhaal en visie op - de toekomst van - het prachtige Amersfoort.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png