• amersfoort-006.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-010.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Motie Amersfoort2014 over onderwijshuisvestingsgelden

Ben StoelingaSchoolbesturen in Amersfoort zijn er helaas niet in geslaagd om samen afspraken te maken over het gezamenlijk beheren van de geldstromen voor groot onderhoud.
Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling , maar zo’n anderhalf jaar geleden hebben de schoolbesturen besloten dat buiten de afspraken te laten met de gemeente. Dat is een gemiste kans, omdat juist de samenhang tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw zou zorgen voor integrale aanpak van huisvesting in relatie tot onderhoud. De motie beoogt dat het College alsnog afspraken moet gaan maken met de schoolbesturen over het groot onderhoud.

Motie: Integrale aanpak verhoogt kansen op succesvolle doordecentralisatie

Citaat uit het raadsvoorstel: ‘Doordecentralisatie onderwijshuisvesting’ (nr. 5548154 pagina 7):

De gemeente ontvangt in het Gemeentefonds een (niet geoormerkte) vergoeding van het Rijk om invulling te geven aan haar wettelijke zorgplicht voor onderwijs. Schoolbesturen ontvangen op hun beurt vergoedingen van het Rijk voor hun taken, waaronder het onderhoud van onderwijshuisvesting. Dit stelsel van gescheiden verantwoordelijkheden en geldstromen belemmert het realiseren van integrale huisvestingsoplossingen, door belangenverschillen tussen betrokken partijen. Dit knelt, nu de nadruk steeds meer ligt op integrale afwegingen van huisvestingskosten, gebaseerd op de totale levensduur van maatschappelijk vastgoed. Na de effectuering van de doordecentralisatie kunnen de beslissingen rond vernieuwbouw en (meerjarig) onderhoud beter worden afgewogen, doordat deze budgetten door coöperaties en schoolbesturen in samenhang worden besteed.’

De raad van de gemeente Amersfoort, bijeen in vergadering op 21 november 2017

constaterende dat

1) Uit het bovenstaande citaat blijkt dat het ‘oude’ systeem van gescheiden verantwoordelijkheden en geldstromen (onderhoud bij scholen en huisvesting bij de gemeente) het realiseren van integrale huisvestingsoplossingen belemmert;
2) Uit het citaat blijkt dat de beslissingen rond (ver-)nieuwbouw én (meerjarig) groot onderhoud beter worden afgewogen als deze budgetten door coöperaties en schoolbesturen in samenhang worden besteed;
3) Het helaas niet gelukt is dat de schoolbesturen concrete afspraken hebben gemaakt over de samenvoeging van de financiële geldstromen op het gebied van groot/meerjarig onderhoud én renovatie/ (ver-)nieuwbouw
4) Het onduidelijk blijft wanneer er wel of niet sprake zal zijn van samenvoeging van renovatie/ (ver-) nieuwbouw of groot én meerjarig onderhoud.
5) De schoolbesturen via Collegebericht 2017-159 laten weten dat zij ‘zich niet kunnen vinden in het overdragen van de onderhoudsbudgetten aan de op te richten coöperaties’.

Overwegende dat
1) De gemeenteraad en de schoolbesturen de integrale doelstelling, zoals verwoord in het bovenstaande citaat, onderschrijven;
2) Er in het voorliggende raadsvoorstel alleen concrete afspraken zijn gemaakt over renovatie en
(ver-)nieuwbouw;
3) De kans van slagen groter is bij een integrale aanpak van zowel groot meerjarig onderhoud als renovatie en (ver-)nieuwbouw;

4) De schoolbesturen op 16-11-2017 via het Collegebericht 2017-159 hebben aangegeven dat ‘het onderhoud de nadrukkelijke aandacht heeft’ en dat ‘ ze bereid zijn zo veel mogelijk samen te werken om, ook binnen dit samenwerkingsverband, schaalvoordelen te realiseren’
5) De in het Collegebericht 2017-159 vermelde intenties en waarborgen onvoldoende en te vrijblijvend zijn om de beoogde en gewenste samenhang tussen de budgetten onderhoud en renovatie/(ver-)nieuwbouw daadwerkelijk te garanderen (zie citaat).

draagt het College van B&W op om:
a) Concrete afspraken te maken met de gezamenlijke schoolbesturen over een integrale aanpak (groot meerjarig onderhoud én renovatie/ (ver-)nieuwbouw) om zodoende de kansen te vergroten om de gezamenlijke doelen van gemeente en onderwijs (zie citaat) te kunnen bereiken;
b) Deze afspraken voor 1 maart 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
c) Deze afspraken na goedkeuring van alle betrokkenen in een overeenkomst vast te leggen en deze toe te voegen aan de raamovereenkomst Doordecentralisatie,

Namens de fractie van:
Amersfoort2014
Ben Stoelinga

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png