• amersfoort-012.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Schriftelijke vragen Verkeersproblemen Zangvogelweg voor leerlingen Mavo Muurhuizen

Ben Stoelinga Verkeersproblemen Zangvogelweg voor leerlingen Mavo Muurhuizen en vanaf maart 2018 ook voor de leerlingen van het JvO, die daar vanaf maart 2018 tijdelijk gehuisvest worden.

IMG 1924 e1506691204164 225x300Al enkele jaren zijn de ouders, leerlingen en het personeel van Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg zeer bezorgd over de verkeerssituatie bij hun school. Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto’s, een busroute, hardrijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen. Helaas hebben de afgelopen twee jaar de contacten met de busmaatschappijen, de gemeente en de provincie niet geleid tot een structurele oplossing. Ook na kleine aanpassingen is de verkeerssituatie nog steeds gevaarlijk voor de fietsende leerlingen. Tijdens het bezoek van Amersfoort2014 aan deze school hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe een achteruitrijdende vuilniswagen en een bus midden op de dag de weg blokkeerden en voor een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers zorgden (zie bijgevoegde foto’s).

Vanaf maart 2018 worden er, naast de 700 leerlingen van de Mavo Muurhuizen, ook nog eens ruim 900 leerlingen van het JvO tijdelijk voor anderhalf jaar gehuisvest aan de Zangvogelweg nabij de Mavo Muurhuizen. De verkeerssituatie voor de 1600 leerlingen zal dan nog gevaarlijker worden door een toename van aantal fietsende leerlingen en de toename van ouders die leerlingen brengen en halen met de auto. Amersfoort2014 vindt dit een zeer ongewenste ontwikkeling.

De wethouder van verkeer heeft onlangs n.a.v. een artikel in het AD meegewerkt aan een item over dit onderwerp voor RTV Utrecht. Hij stond voor het schoolgebouw en vertelde aan de interviewer dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. De wethouder heeft toen helaas niet de moeite genomen om even in contact te treden met de school, terwijl daar grote behoefte aan was.

Amersfoort2014 betreurt deze gang van zaken en vindt dat er snel gewerkt moet gaan worden aan structurele oplossingen, zoals het aanleggen van een fietspad aan de kanaalzijde en/of het invoeren van éénrichtingsverkeer, zodat de leerlingen van Mavo Muurhuizen en het JvO straks veilig de scholen kunnen bereiken.

 

IMG 1921 e1506691149452 225x300Dit alles is voor Amersfoort2014 reden tot het stellen van de onderstaande vragen

Vraag 1
Waarom is er na 2 jaar nog steeds geen structurele oplossing gevonden voor deze onveilige verkeerssituatie aan de Zangvogelweg? Wat is daarvan de oorzaak?

Vraag 2
Heeft de gemeente over dit probleem overleg gevoerd met de provincie (busroute) en met Synthus of voorganger? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat heeft dat opgeleverd?

Vraag 3
Hoe vaak hebben leden van dit College zelf contact gehad met de ouderraad en/of de directie van de Zangvogel over dit probleem? Indien er geen contact is geweest: waarom niet? Indien er wel contact is geweest: Welke wethouder heeft dat contact gehad en wanneer? Wat heeft dat contact opgeleverd?

Vraag 4
Vanaf maart 2018 worden er tijdelijk voor anderhalf jaar 900 leerlingen van het JvO gehuisvest aan de Zangvogelweg in de buurt van de Mavo Muurhuizen. Beseft het College dat hierdoor de verkeersproblematiek nog gevaarlijker wordt?
Zo ja, wat gaat het College daaraan doen? Is het verkeersprobleem al met de directie van het JvO besproken? Zo ja, wat heeft dat opgeleverd? Welke wethouders waren bij dat overleg betrokken?

Vraag 5
Een van de mogelijke structurele oplossingen is om aan de achterkant van de beide scholen (MM en JvO) aan de kanaalzijde een achteruitgang voor fietsers te maken. Dan zal van het wandelpad een fietspad gemaakt moeten worden (vergelijkbare oplossing als de achteruitgang aan de kanaalzijde van de locatie Parelhoenstraat van ’t Hooghe Landt).
Is het College bereid om deze oplossing te onderzoeken en het resultaat daarvan z.s.m. voor te leggen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Een van de mogelijke structurele oplossingen is om voor dat deel van de Zangvogelweg éénrichtingsverkeer in te voeren en de weg te voorzien van fietsstroken. Is het College bereid om deze oplossing op korte termijn te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek z.s.m. aan de gemeenteraad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Op welke wijze gaat het College dit verkeersprobleem nu verder communiceren met de ouderraden en directies van Mavo Muurhuizen en het JvO?

Vraag 8
Onlangs was wethouder Buijtelaar aanwezig voor het schoolgebouw bij opnames van RTV- Utrecht over dit verkeersprobleem. Waarom heeft de wethouder toen niet de moeite genomen om even contact te leggen met de directie van de school? Kan de wethouder zich voorstellen dat de directie van de school verbaasd was dat hij niet even contact heeft gezocht? Is de wethouder alsnog bereid een bezoek te brengen aan de school om het verkeersprobleem te bespreken?

Ben Stoelinga
Amersfoort2014

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png