• amersfoort-013.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-004.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Parkeerdwang: een gemiste kans

Parkeerdwang: een gemiste kans

Het is weer eens zover: parkeren is het gesprek van de dag in de wijken en dorpen binnen de gemeente Amersfoort. Het gaat over parkeren van auto’s en er ligt straks een referendum voor u klaar dat u vraagt of u het nieuwe parkeerbeleid een goed idee vindt voor de stad.

En dat is jammer. Jammer dat we het nu enkel over het parkeren van auto’s hebben en of we daar dan wel of niet voor zouden moeten betalen. Waar het volgens Amersfoot2014 over zou moeten gaan is de openbare ruimte. Dit is de ruimte van ons allemaal.

De ruimte waarbinnen we ons bewegen, waar we sporten, spelen, elkaar ontmoeten, ontspannen én ons van A naar B verplaatsen. De openbare ruimte die in een aantal buurten en wijken gedomineerd wordt door geparkeerde auto’s. Buurten en wijken waar bewoners de afgelopen jaren veelvuldig op de deur van het stadhuis hebben gebonsd met het verzoek om maatregelen. Maatregelen die de leefbaarheid vergroten én waar bewoners met voorstellen en initiatieven kwamen hoe ze daar dan ook zelf aan bij zouden kunnen dragen.

Voorstellen die aan dovemansoren gericht waren, want decennia lang was het beleid erop gericht ruim baan te geven aan de auto. Investeren in asfalt, loslaten van het “1-vergunning per huishouden” principe in B-zones, en als er nog ruimte over was werd deze ingevuld met betaald parkeerplekken. Dat er in wijken en buurten wellicht ook nog andere behoeften waren met betrekking tot de openbare ruimte werd genegeerd. Amersfoort2014 heeft er altijd voor gepleit dat de focus veel meer zou moeten liggen op de leefbaarheid in de wijk (groen, spelen, verblijven, veiligheid) dan enkel te onderzoeken hoeveel stilstaand blik we in de woonstraten toe kunnen voegen. 

Het is dus goed dat er nu heel anders gedacht wordt over de functionaliteiten van de openbare ruimte, maar toch heeft het college het voor elkaar gekregen dat het weer enkel over parkeren gaat. Om meer ruimte op straat te krijgen en de stad leefbaar te houden wil men het autobezit terug dringen. Het middel: invoeren van vergunning- en betaald parkeren in de gehele stad en beide dorpen. En daar gaat het mis. In heel veel wijken en dorpen wordt namelijk helemaal geen parkeerprobleem ervaren. Men is vaak afhankelijk van de auto voor werk en privé en men vindt de balans tussen groen, spelen en verkeer in de wijk eigenlijk wel prima. “Er is nu geen probleem, maar de gemeente gaat nu wel een probleem creëren” is een veelgehoorde reactie.

Een leefbare stad, met ruimte voor ontmoeten, spelen, groen en klimaatadaptatie. Uiteraard onderschrijven wij dat als Amersfoort2014 ook, maar de aanpak van dit college vinden wij verkeerd. Op een regenteske manier uitrollen van maatregelen over de gehele stad zonder daarvan de precieze consequentie te overzien, vinden wij erg onverstandig. Wij hebben altijd gepleit voor een andere benadering, een benadering die er op gericht is plannen samen met de inwoners te maken. Begin dus in die wijken en buurten die al die jaren op de deur hebben staan bonsen en doe ervaring op. Leer van de ervaringen, voer verbeteringen door en laat zien hoe straten anders ingericht kunnen worden. Neem de bewoners dus mee in het proces in plaats van ze voor het blok te zetten.

De aanpak van het college leidt nu enkel tot veel negativiteit, onbegrip en woede. De focus ligt volledig op parkeren en het doel verdwijnt snel uit beeld. Het resultaat van al deze communicatieve onkunde: een referendum. Een referendum waarin we kunnen stemmen voor of tegen een parkeerbeleid. Een referendum wat er waarschijnlijk nooit gekomen was als de wethouder geluisterd had naar de gevoelens vanuit de stad, open had gestaan voor de vele uitgestoken handen vanuit de stad en zijn beleid daarop had aangepast. Kortom: een gemiste kans.

 

 

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png