Lidmaatschap Amersfoort2014

Lidmaatschap Amersfoort2014
Wat betekent dat?

Amersfoort2014 is de grootste lokale partij van Amersfoort. Inbreng van inwoners, aandacht voor de leefbaarheid en een uitmuntende dienstverlening door de gemeente zijn belangrijke speerpunten. Vanuit de gemeenteraad werken onze vier raadsleden aan een daadkrachtig Amersfoort dat we met de kennis en kunde van inwoners vormgeven. Samen maken we een positieve impact op Amersfoort.

Gedurende de raadsperiode neemt de fractie initiatief om beleid te maken – zoals momenteel rondom jeugd en opvolging van meldingen uit de buurten -, proberen we beleid van het college bij te sturen zoals onlangs rondom integraliteit bij woningbouw en controleren we het college in de raad.
Amersfoort2014 zet zich al sinds 2014 in voor verantwoord financieel beleid, uitvoerbare plannen en transparant bestuur.

De agenda van de raad wordt bepaald door onderdelen uit het coalitieakkoord die uitgevoerd (gaan) worden, door verplichte besluitvorming rondom bijvoorbeeld financiën en door initiatief van raadsleden en fracties.

Inhoudelijk hecht Amersfoort2014 er waarde aan om leden en inwoners te betrekken bij de agenda(punten), meningsvorming en inbreng van de fractie (de fractie bestaat uit vier raadsleden en twee buitengewoon fractieleden).

 

Hoe doen we dat?

 • Leden hebben invloed op het partijprogramma dat elke vier jaar wordt opgesteld door een programmacommissie en vastgesteld door de ALV.
 • Leden kunnen desgevraagd aansluiten bij de fractievergadering. Ook is er de mogelijkheid om met fractieleden mee te lopen en begrip te krijgen van het raadswerk en onderwerpen aan te dragen.
 • Leden kunnen samen met de fractie tussentijds kijken of er kansen liggen om onderdelen van het verkiezingsprogramma of speerpunten van de partij op de agenda te krijgen. Het is daarna aan de raadsleden om te werken aan een meerderheid.
 • Leden trekken desgewenst thematisch samen op met fractieleden door goed in dossiers te zitten en daarover te sparren met de fractieleden.
 • Leden stellen de kandidatenlijst vast en kunnen plaatsnemen in de campagnecommissie die keuzes maakt over (inhoudelijke) speerpunten en budgetten voor de campagne.
 • Leden kunnen zichzelf kandidaat stellen voor het raadslidmaatschap en een mogelijk wethouderschap.
 • Leden kunnen het gehele jaar door het bestuur wijzen op (politieke) kansen en belangen in de gemeente Amersfoort, onderwerpen voor een nieuw verkiezingsprogramma aandragen en bijdragen aan communicatie van de partij en fractie.
 • Inwoners hebben invloed op het partijprogramma door suggesties aan te dragen die we wegen.
 • Inwoners kunnen ten allen tijde hun ideeën en zorgen delen met de fractie, wij hechten grote waarde aan opvolging hiervan.

 

Mogelijke tijdsinvestering leden

 • Er is minimaal twee keer per jaar een ALV in de avond
 • Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan de permanente campagne (Perspectief op de wijk), gemeentelijke bijeenkomsten als vertegenwoordiger Amersfoort2014 en/of actief te worden binnen het bestuur met of zonder portefeuille. De tijdsinvesteringen hiervan variëren sterk tussen de nul (adhoc deelname bijeenkomsten) en acht uur per maand.
 • Er is de mogelijkheid een onderwerp of onderwerpen samen met een lid van de fractie beet te pakken. Afhankelijk van de gekozen strategie op weg naar invloed, controle of een koerswijziging van de raad wordt hier tijd in gestoken. Dit kan variëren tot een keer sparren met een fractielid tot een half jaar wekelijks tijd besteden.
 • In een verkiezingsjaar – 12 maanden voor de verkiezingen – tot de verkiezingen werkt de partij met verschillende commissies, de tijdsinvestering hiervoor verschilt.
  • Campagnecommissie – laatste 20 weken voor de verkiezingen tot 5 weken voor de verkiezingen ongeveer anderhalf uur per week. Laatste 5 weken voor de verkiezingen ongeveer drie tot zes uur per week, afhankelijk van de keuzes die we maken.
  • Kandidatencommissie – ongeveer 20 uur in aanloop naar de verkiezingen, verspreid over een periode van 6 weken. Afhankelijk van de hoeveelheid kandidaten.
   • Opstellen profiel
   • Lezen van motivatie kandidaten
   • Gesprekken met kandidaten & terugkoppeling kandidaten
   • Advies schrijven aan de leden voor ALV
  • Verkiezingscommissie – de verkiezingscommissie ziet toe op het zorgvuldig doorlopen van de processen om deel te nemen aan de verkiezingen. De commissie gebruikt de statuten en reglementen, bewaakt de tijdsplanning en kijkt naar externe verplichtingen en kansen rondom de verkiezingen. Denk bij het laatste aan een programma in B1 en tijdig aanleveren van benodigde formulieren voor deelname aan verkiezingen.
  • Programmacommissie – de programmacommissie werkt aan een verkiezingsprogramma voor de volgende raadsperiode. Hiervoor wordt inbreng gevraagd van inwoners, organisaties en leden. Daarnaast is er ruimte voor discussie over standpunten en speerpunten. De programmacommissie wordt ingesteld op minimaal 12 maanden voor de verkiezingen en gebruikt de eerste maanden voor een inventarisatie. De programmacommissie schrijft vanaf ongeveer 10 maanden voor de verkiezingen tot vaststelling in de ALV (4 maanden) voor de verkiezingen aan het programma. Dit vraagt gemiddeld één tot twee uur per week. Eindredactie wordt gedaan door een groep leden met kennis van de Nederlandse taal.

 

NB
Keuzes maken we zoveel mogelijk samen. Uiteindelijk gaat de ALV, fractie en het bestuur over te maken keuzes in tijd en middelen. Dat betekent dat inbreng van leden, inwoners of organisaties ook soms geen concrete opvolging krijgt.

 

Interessante media en websites

Lid Worden

Vul onderstaand formulier in als je lid wilt worden van Amersfoort2014.

Adres gegevens

Wil meedoen in/als:

Jaarlijkse contributie is € 25
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png