• amersfoort-013.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Zomerreces

Zomerreces

Laatste raadsvergadering voor zomerreces
Op dinsdag 4 juli vond de laatste raadsvergadering voor de zomer plaats. Met het aannemen van onder meer de kadernota en overnemen van het kritische Rekenkamerrapport over ondermijning in Amersfoort kan het college aan de slag. Amersfoort2014 zal er op toezien dat het college samen met inwoners, de raad en organisaties daadkrachtig werkt aan de verschillende uitdagingen. Ook blijven we uitermate kritisch op de oplopende kosten bij grote projecten, dienstverlening en de verliezen in de grondexploitatie bij woningbouw.

Motie versnelling woningverbetering en zon-op-dak
Helaas haalde een motie van Amersfoort2014 om het positieve saldoresultaat 2022 ( € 6 miljoen) - zoals toegevoegd aan de algemene reserve - in te zetten voor een fonds ter verbetering van slecht geïsoleerde woningen het niet. Doel van dit fonds is om woningeigenaren en VvE’s via het aangaan van een SVn-lening (bruto rente van maximaal 1,5% en een maximum leenbedrag van € 25.000 per woning) hun woningen significant verduurzamen. Let wel; het gaat hier om een lening! Daarnaast vroegen wij om € 500.000 in te zetten ter ondersteuning van uitvoeringscapaciteit voor lokale initiatieven die inzetten op zon-op-bedrijfsdaken.

De motie werd door zes partijen gesteund, helaas onvoldoende voor een meerderheid. Tijdens ons wijkbezoek aan het Soesterkwartier bleek maar weer eens hoe hard sommige woningen aan verbetering toe zijn. Voor het comfort, de gezondheid en duurzaamheid. Amersfoort2014 blijft zich hiervoor inzetten.

Vervolg Deelomgevingsprogramma Parkeren
Tevens stond 4 juli het Deelomgevingsprogramma Parkeren deel 1 op de agenda. Dit agendapunt werd voorafgegaan door een inleidend verzoek om een referendum over dit onderwerp te houden. De Raad besloot unaniem dat het inleidend verzoek voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 6 van de referendumverordening gemeente Amersfoort 2005. Dit houdt in dat stap twee in de referendumaanvraag genomen kan worden. Bij stap twee zijn 6147 handtekeningen nodig om te komen tot een referendum. De initiatiefnemer heeft hier zes weken voor vanaf het moment van besluit, te weten dinsdag 4 juli. Het besluit over het deelomgevingsprogramma wordt in afwachting van een mogelijk referendum uitgesteld.

Amersfoort2014 riep in de vergadering op om ook de jeugd een stem te geven bij een eventueel referendum. Daarnaast benadrukte fractievoorzitter Menno Foursert in de vergadering dat een mogelijk referendum een kans is om verder uit te leggen welke richting het college op wil. Als we ruimte willen maken voor spelen, ontmoeten, groen maar ook minder autoparkeeroverlast door waterbedeffecten dan moeten we het gesprek met de inwoners aangaan over de positieve effecten van vergunningen en luisteren naar de zorgen.

Daarom ziet Amersfoort2014 graag dat er op buurtniveau gesproken wordt over hoe straten leefbaarder kunnen worden en mensen meegenomen worden in een verbeterde leefomgeving. Dit doel en hoe dit te met maatwerk te bereiken lijkt voor nu nog onvoldoende duidelijk.

Voor nu wenst Amersfoort2014 iedereen een fijne zomer met voldoende zwemwater, verkoeling en ontspanning in eigen stad en dorp!

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png