• amersfoort-001.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-011.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Algemene beschouwing kadernota (2023)

Algemene beschouwing kadernota (2023)

De eerste kadernota van dit veelkoppig college. Een college wat begon met een ambitieus coalitieakkoord gericht op prettig samenleven in een groene en autoluwe omgeving en dit alles geleid door een transparant en toegankelijk bestuur. U legde de lat meteen hoog en wij vonden dit dan ook veelbelovend.  Maar Belofte maakt Schuld!

Over de ambities, uw transparantie en prioriteiten later meer, eerst de kadernota.

Een kadernota met de rem er op. Het ravijnjaar 2026 nadert en u geeft in deze kadernota terecht aan dat we goed vinger aan de pols moeten houden en terughoudend moeten zijn met het uittrekken van structurele middelen voor het uitvoeren van ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen. Ik vraag mij dan wel af wat er terughoudend is aan het lanceren van een nieuw plannetje voor een poppaleis wat minstens 120 miljoen euro moet gaan kosten. Alsof het neerzetten van een cultuurtempel het culturele niveau in de stad en de toegankelijkheid van cultuur voor mensen met een smalle beurs bevordert.

Amersfoort2014 vindt het verstandig dat het college ook verder kijkt dan enkel de nu geldende begrotingsjaren. Vervangingsinvesteringen in openbare ruimte, ICT en maatschappelijk vastgoed en de stijgende kosten voor onderwijshuisvesting. Zaken die zich pas voordoen in de periode na de periode waarop deze kadernota betrekking heeft, echter weten we dat deze investeringen er aan gaan komen. Verstandig begroten, dat hebben we wel eens anders gezien in voorgaande jaren.

Voorzitter, verstandig begroten alleen is niet genoeg bij het besturen van een stad. Duidelijke communicatie en informatie naar raad en inwoners zijn misschien wel even belangrijk. Wij zien helaas een toenemende trend in non-communicatie, meldingen die niet of slecht worden afgedaan en daarmee onvrede bij betrokken inwoners die graag mee willen doen. Oren en ogen in de buurten: omarm ze, koester ze en scheep ze niet af met een meldingsnummer. Hoezo afgehaakt Nederland? Op de manier waarop de stad nu wordt bestuurd, zullen steeds meer mensen afhaken!

We zijn een open, transparant en toegankelijk bestuur dat goed luistert naar de inwoners en hen actief betrekt bij de opgaven van Amersfoort. Zo staat te lezen in de kadernota.

Het klinkt mooi op papier, maar de werkelijkheid is helaas heel veel anders: werk aan de winkel!

Luisteren naar inwoners is er niet bij als het gaat om de zorgen bij het uitrollen van de parkeerplannen over heel de stad. Het doel is mooi: meer ruimte voor spelen, groen en ontmoeting op straat, maar voel dan ook de uiteenlopende zorgen en emoties vanuit de verschillende buurten. En dat inlevingsvermogen ontbreekt volkomen. Ga nou eens de wijken en dorpen in, luister naar de verschillende geluiden en kom er achter dat een andere aanpak, een andere fasering kan leiden tot veel meer steun voor uw plannen. Participeren is niet inwoners vragen 2 avonden naar u toe te komen in een zaaltje in de Observant. Participeren is aanvoelen, communiceren en waar nodig aanpassen. Zoals u zelf beloofd heeft: luister goed naar de inwoners en betrek hen actief! Noem mij één voorbeeld van het afgelopen jaar waar bewoners tevreden zijn over de gevoerde participatie: ik kan ‘m niet vinden! Niet transparant, niet toegankelijk, niet luisteren, niet reageren en top down doordrukken zou een betere omschrijving zijn geweest voor in de kadernota.

Voorzitter, Amersfoort2014 is blij dat de gemeente Amersfoort er momenteel financieel goed voor staat. Maar blijft dat ook zo? De kosten van het nieuwe stadhuis lopen uit de hand, bouw van nieuwe woningen staat onder druk en de criminaliteit in Amersfoort is onacceptabel te noemen. Daarnaast raken de stijgende kosten voor dagelijkse boodschappen en energie veel inwoners hard in de portemonnee.

Dit hebben wij ook weer gemerkt bij ons tweedaags bezoek aan de wijk Soesterkwartier afgelopen vrijdag en zaterdag. Zorgen om de energie rekening, uitzetten van verwarming in slecht geisoleerde huizen met ongezonde schimmelwoningen tot gevolg.

Wat Amersfoort2014 betreft staat de gemeente ten dienste van haar inwoners. Wij willen dat de gemeente inwoners gaat helpen hun huizen betaalbaar te verduurzamen om energiearmoede te voorkomen én de CO2 uitstoot te verminderen. Structureel en niet met een rolletje isolatiefolie of een isolatievoucher.

Als politieke partij kan je voor de buhne een symbolisch isolatieakkoord tekenen tijdens de verkiezingscampagne, maar nu is de tijd om actief en fors in te zetten. Daad bij het woord. Wij dienen daarom ook een motie in met een tweeledig effect: energiearmoede terugdringen én de CO2 uitstoot van Amersfoortse huishoudens reduceren. Tevens moeten we lokale initiatieven ondersteunen bij de uitrol van zon op dak. We hebben ze gesproken op het plein, de oproep was duidelijk, nu is het tijd voor de raad om dan ook gehoor te geven aan de oproep. Een oproep die volledig in overeenstemming is met het coalitie akkoord:

De energietransitie moet inclusief zijn, waarbij maatwerk wordt geboden om mensen met lagere inkomens te helpen bij de overgang naar aardgasvrije en energiezuinige woningen. Wij stimuleren energiecoöperaties en particuliere initiatieven om kleinschalige opwekking te bevorderen

Nou, laten we dat dan ook gaan doen.

Ondermijnende criminaliteit vindt een voedingsbodem in Amersfoort. Dat vindt Amersfoort2014 onacceptabel. Ook de burgemeester heeft in een krantenartikel laten weten capaciteit te kort te komen en wijt het feit dat hij te roeien heeft met te weinig capaciteit aan politieke keuzes. Hij schetst een beeld van een raad die niet naar de burgemeester wilde luisteren en weigerde forser in te zetten. Ik heb me door de stukken ten aanzien van ondermijning heen geworsteld dit weekend, maar nergens vond ik zo’n duidelijke oproep van de burgemeester voor meer capaciteit dan in het krantenartikel van het AD. De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in preventie. Dat is ook goed, maar de oproep van de Burgemeester, wat je daar ook van vindt, mag niet aan dovemansoren zijn gericht. Wij zijn dan ook mede indiener van de motie van de PvdA om middelen ter beschikking te stellen om ondermijning te bestrijden.

Voorzitter, tot slot een oproep. Met de zorgen over de financiële positie van de gemeente op de lange termijn: focus op de inwoners, en de o zo belangrijke voorzieningen en vrijwilligers in de buurt. Met de wijkperspectieven is een mooi begin gemaakt door op te halen en het op te schrijven, wat volgt zijn de daden om er ook iets mee te gaan doen.

Met enkel mooie perspectieven op papier zijn we er niet.

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png