• amersfoort-005.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Openbare zwembaden in Amersfoort, stand van zaken en toekomst

Openbare zwembaden in Amersfoort, stand van zaken en toekomst

Amersfoort2014 hecht groot belang aan de nabijheid van voldoende zwemwater voor alle Amersfoorters. Ook de komende jaren vraagt gezond financieel beheer en voorzien in de zwembehoefte weer de aandacht van de fractie van Amersfoort2014.

Zwembad Hoogland, de Amerena  en het Bosbad Amersfoort zijn de drie openbare zwembaden in de gemeente Amersfoort. Alle drie hebben een eigen karakter en dragen bij aan de Amersfoortse zwembehoefte die bestaat uit trainingen en wedstrijden voor verenigingen, zwemlessen voor jeugd en volwassenen en recreatief zwemmen.

De drie zwembaden vragen om een eigen exploitatie die we in samenhang moeten zien. De zwembaden doen een beroep op de openbare ruimte, kosten energie en moeten bemenst worden voor toezicht en onderhoud. Een goede afweging en samenhang in de exploitatie is gewenst.

Het Zwembad Hoogland is op zijn minst toe aan vernieuwing en waarschijnlijk aan nieuwbouw. Hiervoor staat in het coalitieakkoord € 15,5 miljoen begroot voor 2025. De nieuwbouw vindt wat Amersfoort2014 betreft plaats in Hoogland met een faciliteiten die minstens gelijkwaardig zijn aan het huidige zwembad.

De Amerena is opgeleverd in 2018. Het bad wordt voornamelijk gebruikt door verenigingen en institutionele doelgroepen die er tegen een gereduceerd tarief gebruik van kunnen maken. De Amerena kost dagelijks bijna € 10.000 euro gemeenschapsgeld terwijl een begroting afwezig is en de exploitatie om voor ons onduidelijke redenen geheim is. We vinden dat onverantwoord financieel beheer.

De jaarlijkse tekorten van de Amerena worden bijgevuld vanuit het domein Sport, waardoor andere Amersfoortse sporters en bewegers nadelen van de financiële lekken ondervinden. Ofwel, andere investeringen in sport en bewegen kunnen niet of in mindere mate worden gedaan. Amersfoort2014 wil dat het college de exploitatie van de Amerena openbaar maakt en dat de gemeente vanaf 2024 (en niet pas vanaf 2026) met een begroting voor de Amerena werkt.

Het Bosbad Amersfoort is open in de maanden mei, juni, juli en augustus. In de overige maanden staat dit monumentale zwembad leeg. In veel andere gemeenten zien we dat duurzame verwarming tegen lage exploitatiekosten mogelijk is, bijvoorbeeld in het nabijgelegen Scherpenzeel.

Amersfoort groeit naar 180.000 inwoners en de stad wordt steeds warmer. Het buiten de gemeente gelegen Henschotermeer wordt omheind en verkleind en de Eem is niet geschikt om in te zwemmen. Dat betekent dat de behoefte aan buitenzwemwater sterk groeit.

Tot dusver houden de wethouder en de SRO de verwarming en verruimde openingstijden van het Bosbad tegen. Zij houden hiermee een laagdrempelige verbetering om laagdrempelig te bewegen en te ontmoeten tegen.

Amersfoort2014 pleit daarom voor duurzame verwarming van het Bosbad.

Keuzes maken
Amersfoort2014 snapt dat sport, bewegen en gezondheid gemeenschapsgeld kosten. Om als gemeenschap weloverwogen keuzes te maken moeten kosten inzichtelijk en daarmee bespreekbaar zijn voor inwoners en raad.

De zes startblokken van Amersfoort2014:

 1. Vernieuw of herbouw Zwembad Hoogland en behoud de huidige faciliteiten. Eventuele nieuwbouw zal moeten plaatsvinden op een andere locatie in Hoogland
 2. Ga op zoek naar verbeteringen om Amerena beter te benutten voor de recreatieve zwemmer die vroeger in het Sportfondsenbad en Zwembad Liendert terecht kon.
 3. Geef inzicht in de bouwkosten van Amerena. Tientallen miljoenen voor een zwembad dat bij oplevering al tekortschiet in maatschappelijk nut vinden we jammer.
 4. Maak de exploitatie van Amerena openbaar. De gemeente draagt bijna € 10.000,- per dag bij en verbeteringen in goede exploitatie van het sportgedeelte en de horeca komen in de huidige stichting niet van de grond.
 5. Werk vanaf 2024 (en niet pas vanaf 2026) met een begroting voor de Amerena. We hoeven geen acht jaar te wachten op een stabiele en transparante begroting.
 6. Onderzoek de mogelijkheden om het Bosbad duurzaam te verwarmen, zodat dit unieke zwembad minimaal zes maanden gebruikt kan worden. De techniek laat dit tegen geringe energiekosten toe. Vanuit de gemeente en de SRO moet de energie hiervoor toenemen.

Bijlage: Schriftelijke Vragen Amerena:

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png