• amersfoort-002.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Transparantie en Bewoner Participatie bij de Woningbouwopgave in Amersfoort

Transparantie en Bewoner Participatie bij de Woningbouwopgave in Amersfoort

Onlangs verschenen in het nieuws een aantal interessante artikelen over de woningbouw opgave en belangenafwegingen die daarbij gemaakt moeten worden. Minister De Jonge wil dat bezwaar maken tegen nieuwbouw aan banden wordt gelegd: ‘Bij elk plan klimmen mensen in de pen. Iedereen wil meer huizen. Maar als niemand het in zijn of haar buurt wil, wordt er dus nergens gebouwd’ (link naar het AD).

Volgens Minister De Jonge is “de balans zoek” en wordt “bij het ontwikkelen van woningbouwprojecten te veel rekening gehouden met omwonenden die bezwaar maken, en te weinig met woningzoekenden.” Een gevolg van die bezwaren is dat er gemiddeld 10 jaar overheen gaan voordat een woningbouw project is afgerond.

Vooropgesteld: als we procedures sneller en eenvoudige kunnen maken is dat natuurlijk een goede zaak immers hoe sneller we aan de woningbouw opgaven kunnen voldoen hoe beter.

Waar we echter wat beter bij stil moeten staan is de redenen waarom omwonenden bezwaren indienen. Omwonenden zijn vaak helemaal niet tegen woningbouw maar meer tegen de manier waarop zij betrokken zijn bij de bouwplannen en in welke mate hun inbreng in het uiteindelijke plan is meegenomen.

Ook in Amersfoort wordt regelmatig de weg naar Raad van State bewandeld: recentelijk bij de herbouw van het Operaplein (link naar het AD), iets langer geleden voor de woontorens aan de Zangvogelweg (link naar het AD) maar ook Hooglanderveen inzake de bouw van 400 woningen in het naastgelegen Vathorst (link naar het AD). In alle gevallen haalden omwonenden bakzeil maar soms is er ook succes in het geval van het voormalig WAR-terrein. (link naar het AD).

Als bewoners protest aantekenen komt dat niet omdat ze tegen woningbouw op de voorgestelde locatie zijn. Enkel de wijze waarop de gebiedsinvulling tot stand kwam en hoe de beschikbare ruimte werd ingevuld stuitte op weerstand. Er werd niets of weinig met hun inbreng gedaan en er is vaak onvoldoende inzicht is hoe de extra belasting van hun wijk in verhouding staat tot andere wijken.

En hierin schuilt de tegenstrijdigheid: Aan de ene kant groeit de weerstand van bewoners omdat ze zich onvoldoende gehoord voelen en aan de andere kant leidt deze groeiende weerstand tot extra voorzichtigheid bij de gemeente. Procedures en onderzoeken worden tijdrovende activiteiten. Alleen die informatie wordt gedeeld die echt nodig is voor het formele proces. Immers bij een mogelijk procedure moeten wel alle puntjes op de “i” staan en wat niet strikt noodzakelijk is wordt niet gedeeld. Daardoor leidt dat ook niet tot onnodige discussie of problemen.

Uiteindelijk worden de procedures bij de Raad van State dan allicht wel gewonnen maar het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeente brokkelt hierdoor af.

De echte oplossing van het verkorten van de procedure zit dus niet in het verkorten van het gerechtelijke proces maar in het verkorten van het plan en ontwerpproces. Door dit in samenspraak met de omgeving te doen is een minder tijdrovende voorbereiding nodig en worden er ook geen procedures gevoerd.

Concreet betekent dit:

 1. Begin vroegtijdig met communicatie en betrek bewoners al bij de allereerste besluitvorming.
  Dus niet zoals bij de Zangvogelweg gebeurd is waarbij De Raad zich achteraf afvroeg waarom er eigenlijk geen bewoners kwamen inspreken. Als er bij een belangrijk besluit niemand op de tribune zit of niemand wil inspreken dan gaat er feitelijk vroegtijdig iets mis met de communicatie en het managen van de verwachtingen.

 2. Betrek bewoners bij de eerste kaderstelling en de wijze waarop woningen mogelijk in de omgeving kunnen worden ingepast.
  Dus niet zoals bij Kelvinstraat-Bosweg-Réaumurstraat is gebeurd. Waarbij bewoners zich ernstig afvroegen op welke wijze zoveel woningen op het terrein ingepast zouden moeten worden. Ook bij de Zwaluwenstraat is het na de kaderstelling nog angstvallig stil. De kans is groot dat er straks een eenzijdig uitgewerkt plan wordt gepresenteerd. Zonder bewoners daarbij te betrekken.

 3. Verschaf inzicht in de woningbouwopgave van heel Amersfoort.
  Zodat bewoners inzicht krijgen in het totale plaatje. Dat de lasten over meerdere schouders gedeeld worden. Dat de gemeente bereid is met alle wijken het gesprek aan te gaan om de woningbouw opgave te adresseren. Dit kan enerzijds door lopende projecten zichtbaar te maken en anderzijds door mogelijkheden te onderzoeken waar in het verleden allicht andere afspraken gemaakt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de weilanden tegenover het Meanderziekenhuis (link naar het AD), waar volgens het CDA “geen enkele coalitiepartij bereid is om dit onderwerp komende 3,5 jaar aan te pakken”. Of de parkeerplaats aan de Gasthuislaan naast Park ElizabethGroen. Ook op deze locaties kan met bewoners gekeken worden wat een passende oplossing zou zijn om een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave.

 4. Vind de balans tussen de woningbouwopgave en de bewonerswensen.
  Als inzicht bestaat in alle woningbouw mogelijkheden wordt het ook eenvoudiger om de balans te vinden tussen de woningbouwopgave en bewonerswensen. Zodat een gelijke en eerlijke verdeling van woningen en groen over de stad plaats kan vinden.

 5. Wees transparant en eenduidige in informatieverstrekking.
  Vaak is het voor bewoners en raadsleden zoeken in de grote hoeveelheid van stukken. Eenduidig overzicht ontbreekt vaak waardoor impact van keuzes en besluiten niet altijd duidelijk is. Bijvoorbeeld bij locatie Zwembad Liendert kost de verplaatsing van de tennisbanen ruim 600k extra wat enkel en alleen aan de raad gerapporteerd wordt via de Meer Jaren Grondexploitatie. De kosten van het realiseren van extra groen van 340k wordt echter breed uitgemeten in het raadsbesluit waarbij wordt opgemerkt dat nog gekeken moet worden hoe deze kosten worden gedekt. De financiële impact van besluiten worden dus niet op een eenduidige wijze gerapporteerd hetgeen het besluitvormingsproces vertroebelt.

 6. Erken dat elk gewijzigd bestemmingsplan een wijziging is van historisch gemaakte afspraken.
  Of dit nu geldt voor een weiland, straat, wijk of stadsdeelgebied overal zijn in het verleden verwachtingen gewekt waarop allicht teruggekomen moet worden. Zo hadden bijvoorbeeld de bewoners rondom de ontwikkellocatie Zwembad Liendert de verwachting dat er slechts 35 tot 40 woonhuizen zouden komen en niet 120 appartementen. En zo zijn er meer voorbeelden.

 

Enkel door nauwer samen te werken met bewoners en door lessen te trekken uit wat in het verleden verkeerd ging kan je het in de toekomst anders en beter doen zodat kostbare tijd in het realiseren van de woningbouw opgave verloren gaat.
Amersfoort2014 zal zich hiervoor in de Raad hard blijven maken en kritisch blijven meedenken en meekijken met de huidige coalitie.

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png