• amersfoort-013.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Wanhoop over afvaldump

Wanhoop over afvaldump

De gemeente Amersfoort heeft eind 2016, 2,5 miljoen euro uitgetrokken om in de gehele stad ondergrondse containers te plaatsen, waar inwoners zelf hun (rest)afval naartoe kunnen brengen.

Naast zowel ondergrondse- als bovengrondse containers wordt afval bijgeplaatst. Het bijplaatsen van afval moet worden tegengegaan, reden waarom de Gemeente, medio 2021, een aantal zogenaamde interventies heeft uitgevoerd in het kader van Gedragsonderzoek Bijplaatsingen.

Een van de aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren kwam was om met een vast team stakeholders dit onderwerp ter hand te nemen. Dit heeft geresulteerd in het project ‘Focusteam Voorkomen Bijplaatsingen’. Dit project wordt ook in 2022 gecontinueerd. Het Focusteam bijplaatsingen kent een drietal hoofdtaken:

 • Bestaande en nieuw opgekomen hot spot-locaties analyseren en hier passende interventies op uit te voeren.
 • Landelijke ontwikkeling omtrent dit onderwerp volgen en mogelijke toepasbaarheid en effect voor Amersfoort/ROVA bespreken.
 • Continu nagaan hoe de basis op orde verder kan worden verbeterd.

Er zijn 29 containerlocaties gecontroleerd. Deze 29 zogenaamde hotspots zijn vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid meldingen die de gemeente en ROVA per locatie binnenkrijgt.

Bij hondenpoepbakken is tevens sprake van bijplaatsing, doordat deze bakken vaak vol zijn en hondenbezitters de zakjes ernaast gooien.

Een van de conclusies uit het rapport is dat de basis op orde brengen de meest effectieve maatregel is om te nemen. Bij dit soort locaties waren het aantal bijplaatsingen 45% minder t.o.v. de controlegroep. Ook de gemiddelde frequentie van bijplaatsingen verminderde, van 50,3% naar 35,9%.

In de wijk Liendert-Rustenburg staan op veel plaatsen concentraties van bovengrondse afvalcontainers op soms afgelegen plaatsen.

Met regelmaat worden foto’s van bijplaatsingen op de app Nextdoor gepost. Daarop volgen iedere keer tientallen reacties van boze en gefrustreerde inwoners.

Amersfoort2014 is medio februari 2022 getuige geweest van een spontane schoonmaakactie in de wijk Rustenburg. De inwoners hebben zelf stickers met teksten op de containers geplaatst, waarbij de gebruikers worden opgeroepen  om de locatie schoon te houden. De ROVA komt structureel langs om op te ruimen. Ondanks deze inspanningen wordt voortdurend afval bijgeplaatst.

Telefonische meldingen aan de gemeente over bijplaatsingen worden niet altijd beantwoord.
 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Een aanbeveling uit de Eindrapportage gedragsonderzoek bijplaatsen betreft de noodzaak om structureel de bijplaatsingen in de praktijk aan te pakken. Betekent dit dat dit geldt voor heel Amersfoort? Zo ja, op welke wijze wordt hier invulling aan gegeven? Zo nee, waarom niet?
 2. Het ‘Focusteam Voorkomen Bijplaatsingen’ wordt in 2022 gecontinueerd. Is het College het met Amersfoort2014 eens dat inwoners niet dienen te worden genegeerd? Zo ja, is het daarom een optie om belangstellenden uit de wijk als gast uit te nodigen voor de bijeenkomsten van dit focusteam en tevens op de hoogte te houden van de voortgang van de ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn wordt hier op geacteerd?
 3. Er zijn 29 z.g. hotspots gecontroleerd. Betreft dit alleen locaties met ondergrondse afvalcontainers of maakten ook de locaties met bovengrondse containers onderdeel uit van dit onderzoek?
 4. Is de gemeente Amersfoort bekend met klachten over volle hondenpoepbakken? Zo ja, op welke wijze worden de hondenbezitters aangemoedigd om (bijna) volle poepbakken te melden?
 5. Worden alle bovengrondse containers op termijn vervangen door ondergrondse containers? Zo niet, wat is de reden?
 6. De basis op orde brengen is de meest effectieve maatregel om te nemen. Daarnaast worden (bovengrondse) containers bij de meest notoire dumpplekken verwijderd. Is het College bereid om deze interventies op alle z.g. hotspots toe te passen? Zo ja, binnen welke termijn, zo nee, waarom niet?
 7. Op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd over de bevindingen van het Focusteam?
 8. Indien er melding wordt gedaan bij het meldpunt woonomgeving, binnen welke termijn dient de melder dan antwoord te krijgen?
 
 
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png