• amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png

Wonen

Huisvesting en leefbaarheid zijn grote opgaven van deze tijd. Wij werken sinds 2014 vanuit de oppositie aan een Amersfoort waar het prettig wonen is voor iedereen.


Wat staat er in ons verkiezingsprogramma over wonen?
 

 1. Amersfoort2014 wil dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur
 2. Amersfoort2014 wil de zeggenschap in de wijken vergroten zodat er sneller ingespeeld kan worden op lokale, buurt-gerelateerde problemen en kansen
 3. Amersfoort2014 wil de doelstelling van 35% sociale woningbouw en 20% middel dure huur bij nieuwe plannen handhaven
 4. Amersfoort2014 wil de voorraad sociale huurwoningen in Amersfoort laten toenemen door verkoop en sloop van sociale huurwoningen te voorkomen en strak toezicht te houden door het instellen van een monitor sociale huur
 5. Amersfoort2014 wil een eerlijke verdeling van de woningbouwopgave: de hele stad moet bijdragen en de wijk moet profiteren van ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het meetbaar maken van leefbaarheid van de gemeente zodat cijfers (bouwnorm, parkeernorm, infra doorstroming) niet ten koste gaan van andere waarden belangrijk voor haar burgers
 6. Amersfoort2014 wil meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen
 7. Amersfoort2014 wil een huizenmarkt bevorderen die werkt voor de mensen die in de beschikbare huizen willen wonen: aansluiten op het beleid van de grote steden om beleggers te weren van de woningmarkt
 8. Amersfoort2014 wil dat de gemeente doorstroming op de woningmarkt stimuleert door bijvoorbeeld initiatieven voor woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren ouderen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen
 9. Amersfoort2014 wil meedenken met en faciliteren van inwoners die hun huis willen verduurzamen, ruimte bieden in regelgeving
 10. Amersfoort2014 wil meer aandacht voor Amersfoort als studentenstad en voor studentenhuisvesting

Wat hebben we de laatste jaren gedaan op het gebied van prettig en betaalbaar wonen?

In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 heeft in de volgende ontwikkeltrajecten aangedrongen op een zorgvuldige participatie:

 1. Langs Eem en Spoor
 2. Soesterkwartier
 3. Liendert
 4. Tegen de sloop van Jericho
 5. Park Schothorst
 6. Diverse kleinere projecten waarvoor de raad wordt geraadpleegd

In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 (al dan niet met andere partijen) moties ingediend over de volgende onderwerpen:

 1. 2021
  1. Handen aan het stuur bij ontwikkeling Hoefkwartier
 2. 2020
  1. Monitor huurwoningen (vinger aan de pols, helaas jaarlijks, niet per kwartaal)
  2. 20% middeldure huur
 3. 2019
  1. Schaf de verhuurdersheffing voor verhuurders van sociale huurwoningen af
  2. Ongezonde schimmelwoningen horen niet in onze stad
  3. Herinrichting Noordewierweg (leefbaarheid)
  4. Woningen zijn om in te wonen (zelfbewoning)
 4. 2018
  1. Aanpak discriminatie op de woningmarkt (samenhang)
  2. Geen woning, geen koning (bouwopgave, doorstroming, woonplicht)
  3. Participatie verankerd (participatie)
  4. Bijtanken kan nu wel (Laan van Duurzaamheid: woningen, geen tankstation)

In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

 1. 2021
  1. Huidige stand van zaken huurwoningen en ontwikkeling
 2. 2020 & 2022
  1. Voorraad (sociale) huurwoning (controle college)
 3. 2019
  1. Lichtenberg (initiatief)
 4. 2018
  1. Bedrijfsactiviteiten in garageboxen (leefbaarheid)
  2. Hamseweg (iniatitief)

Waarom toch steeds die nadruk op samenhang, leefomgeving en participatie bij woningbouw?

Per definitie is een stad een plaats waar mensen wonen. De bewoners máken een stad. Wonen is de belangrijkste voorziening van een stad en daar moeten we altijd zorgvuldig mee omgaan. Wij moeten ervoor zorgen dat wijken en buurten leefbaar blijven en we er fijn kunnen wonen.

Inwoners maken de stad, en dat betekent dat zij belangrijke inbreng hebben en participatie noodzakelijk is. Dus ook op buurtniveau! Compleet uitgewerkte plannen presenteren voordat bewoners worden betrokken, past echt niet meer in deze tijd. En wat Amersfoort2014 betreft zeker niet in onze stad.

Amersfoort2014 vindt dat als er nieuwe plannen gemaakt worden, er allereerst goed beoordeeld wordt of die plannen wel passend zijn. Dit betekent dat niet alleen gekeken moet worden naar het plan zelf. Ook de effecten die een plan heeft op de omgeving moeten goed beoordeeld worden. Daarom is Amersfoort2014 een kritische en betrokken partij die kijkt naar samenhang bij alle woningbouwplannen. Wij zoeken contact met bewonersgroepen en organisaties in de omgeving van de voorgenomen plannen om te horen welke aandachtspunten er zijn.

Bij bestaande bouw moet de leefomgeving goed in de gaten worden gehouden. Daarom let Amersfoort2014 scherp op de ontwikkelingen op wijkniveau en toetsen wij de effecten op mobiliteit en de behoefte aan voorzieningen. Ook bij de op te zetten Monitor Inclusieve Stad heeft Amersfoort2014 het belang van verbinding in wijken vooropgesteld.


Regierol gemeente
We verwachten dat de gemeente de regie pakt bij bouwplannen en dat ze deze rol niet enkel aan de projectontwikkelaars overlaat. Ontwikkelaars hebben natuurlijk een sterk eigen belang, die doorgaans niet geheel overeenkomt met het belang van de omgeving. Onlangs kwamen we nog in verweer tegen de verdubbeling van het aantal woningen op De Hoef. Niet omdat we tegen meer woningen zijn, maar wel tegen de redenen voor deze verdubbeling en de gevolgen die dit heeft: een minder leefbare wijk, maximale winst voor de ontwikkelaar en veel zeer kleine woningen voor slechts één enkele doelgroep. Amersfoort moet bij dit soort ontwikkelingen veel betere afspraken maken met ontwikkelaars om te voorkomen dat de inwoners met de gebakken peren zitten.


Amersfoort2014 en in het woondossier in vogelvlucht. Waar kijken wij kritisch naar?
 1. Amersfoort2014 wil dat nieuwe plannen passen in de omgeving en in samenhang me de omgeving ontwikkeld wordt.
 2. Amersfoort2014 wil dat de in het deltaplan wonen afgesproken 35% sociale huur en 20% middel dure huur gerespecteerd wordt in ieder bouwplan.
 3. Amersfoort2014 wil dat bewoners eerder betrokken worden en een belangrijke inbreng krijgen bij bouwprojecten in hun omgeving.
 4. Amersfoort2014 eist van projectontwikkelaars dat zij transparant zijn over hun plannen. Argumenten dat een wijziging van hun voorstel de plannen financieel onhaalbaar maken, slikken wij niet voor zoete koek!
 5. Amersfoort2014 accepteert niet van woningcorporaties dat zij op grote schaal sociale huurwoningen verkopen of slopen.
 6. Amersfoort2014 accepteert niet dat (socialehuur)woningen lange tijd leeg laten staan.
 7. Amersfoort2014 wil voorkomen dat buurten gesloopt worden zonder dat daar een meerderheid van de bewoners voor is.
schrvragen
motie
homepagina
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png