• amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-014.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Amersfoort2014 & wonen in vier vragen en antwoorden

Amersfoort2014 & wonen in vier vragen en antwoorden

Huisvesting en leefbaarheid zijn grote opgaven van deze tijd. Wij werken sinds 2014 vanuit de oppositie aan een Amersfoort waar het prettig wonen is voor iedereen.

 
Wat staat er in ons verkiezingsprogramma over wonen?
 • Amersfoort2014 wil dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur
 • Amersfoort2014 wil de zeggenschap in de wijken vergroten zodat er sneller ingespeeld kan worden op lokale, buurt-gerelateerde problemen en kansen
 • Amersfoort2014 wil de doelstelling van 35% sociale woningbouw en 20% middel dure huur bij nieuwe plannen handhaven
 • Amersfoort2014 wil de voorraad sociale huurwoningen in Amersfoort laten toenemen door verkoop en sloop van sociale huurwoningen te voorkomen en strak toezicht te houden door het instellen van een monitor sociale huur
 • Amersfoort2014 wil een eerlijke verdeling van de woningbouwopgave: de hele stad moet bijdragen en de wijk moet profiteren van ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het meetbaar maken van leefbaarheid van de gemeente zodat cijfers (bouwnorm, parkeernorm, infra doorstroming) niet ten koste gaan van andere waarden belangrijk voor haar burgers
 • Amersfoort2014 wil meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen
 • Amersfoort2014 wil een huizenmarkt bevorderen die werkt voor de mensen die in de beschikbare huizen willen wonen: aansluiten op het beleid van de grote steden om beleggers te weren van de woningmarkt
 • Amersfoort2014 wil dat de gemeente doorstroming op de woningmarkt stimuleert door bijvoorbeeld initiatieven voor woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren ouderen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen
 • Amersfoort2014 wil meedenken met en faciliteren van inwoners die hun huis willen verduurzamen, ruimte bieden in regelgeving
 • Amersfoort2014 wil meer aandacht voor Amersfoort als studentenstad en voor studentenhuisvesting
 
Wat hebben we de laatste jaren gedaan op het gebied van prettig en betaalbaar wonen?
In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 in de volgende ontwikkeltrajecten aangedrongen op een zorgvuldige participatie:
 • Langs Eem en Spoor
 • Soesterkwartier
 • Liendert
 • Tegen de sloop van Jericho
 • Park Schothorst
 • Diverse kleinere projecten waarvoor de raad wordt geraadpleegd
In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 (al dan niet met andere partijen) moties ingediend over de volgende onderwerpen:
 • 2021
  • Handen aan het stuur bij ontwikkeling Hoefkwartier
 • 2020
  • Monitor huurwoningen (vinger aan de pols, helaas jaarlijks, niet per kwartaal)
  • 20% middeldure huur
 • 2019
  • Schaf de verhuurdersheffing voor verhuurders van sociale huurwoningen af
  • Ongezonde schimmelwoningen horen niet in onze stad
  • Herinrichting Noordewierweg (leefbaarheid)
  • Woningen zijn om in te wonen (zelfbewoning)
 • 2018
  • Aanpak discriminatie op de woningmarkt (samenhang)
  • Geen woning, geen koning (bouwopgave, doorstroming, woonplicht)
  • Participatie verankerd (participatie)
  • Bijtanken kan nu wel (Laan van Duurzaamheid: woningen, geen tankstation)
In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
 • 2021
  • Huidige stand van zaken huurwoningen en ontwikkeling
 • 2020 & 2022
  • Voorraad (sociale) huurwoning (controle college)
 • 2019
  • Lichtenberg (initiatief)
 • 2018
  • Bedrijfsactiviteiten in garageboxen (leefbaarheid)
  • Hamseweg (iniatitief)
 
Waarom toch steeds die nadruk op samenhang, leefomgeving en participatie bij woningbouw?
 • Per definitie is een stad een plaats waar mensen wonen. De bewoners máken een stad. Wonen is de belangrijkste voorziening van een stad en daar moeten we altijd zorgvuldig mee omgaan. Wij moeten ervoor zorgen dat wijken en buurten leefbaar blijven en we er fijn kunnen wonen.
 • Inwoners maken de stad, en dat betekent dat zij belangrijke inbreng hebben en participatie noodzakelijk is. Dus ook op buurtniveau! Compleet uitgewerkte plannen presenteren voordat bewoners worden betrokken, past echt niet meer in deze tijd. En wat Amersfoort2014 betreft zeker niet in onze stad.
 • Amersfoort2014 vindt dat als er nieuwe plannen gemaakt worden, er allereerst goed beoordeeld wordt of die plannen wel passend zijn. Dit betekent dat niet alleen gekeken moet worden naar het plan zelf. Ook de effecten die een plan heeft op de omgeving moeten goed beoordeeld worden. Daarom is Amersfoort2014 een kritische en betrokken partij die kijkt naar samenhang bij alle woningbouwplannen. Wij zoeken contact met bewonersgroepen en organisaties in de omgeving van de voorgenomen plannen om te horen welke aandachtspunten er zijn.
 • Bij bestaande bouw moet de leefomgeving goed in de gaten worden gehouden. Daarom let Amersfoort2014 scherp op de ontwikkelingen op wijkniveau en toetsen wij de effecten op mobiliteit en de behoefte aan voorzieningen. Ook bij de op te zetten Monitor Inclusieve Stad heeft Amersfoort2014 het belang van verbinding in wijken vooropgesteld.
Regierol gemeente
 • We verwachten dat de gemeente de regie pakt bij bouwplannen en dat ze deze rol niet enkel aan de projectontwikkelaars overlaat. Ontwikkelaars hebben natuurlijk een sterk eigen belang, die doorgaans niet geheel overeenkomt met het belang van de omgeving. Onlangs kwamen we nog in verweer tegen de verdubbeling van het aantal woningen op De Hoef. Niet omdat we tegen meer woningen zijn, maar wel tegen de redenen voor deze verdubbeling en de gevolgen die dit heeft: een minder leefbare wijk, maximale winst voor de ontwikkelaar en veel zeer kleine woningen voor slechts één enkele doelgroep. Amersfoort moet bij dit soort ontwikkelingen veel betere afspraken maken met ontwikkelaars om te voorkomen dat de inwoners met de gebakken peren zitten.
 
Amersfoort2014 en in het woondossier in vogelvlucht. Waar kijken wij kritisch naar?
 • Amersfoort2014 wil dat nieuwe plannen passen in de omgeving en in samenhang me de omgeving ontwikkeld wordt.
 • Amersfoort2014 wil dat de in het deltaplan wonen afgesproken 35% sociale huur en 20% middel dure huur gerespecteerd wordt in ieder bouwplan.
 • Amersfoort2014 wil dat bewoners eerder betrokken worden en een belangrijke inbreng krijgen bij bouwprojecten in hun omgeving.
 • Amersfoort2014 eist van projectontwikkelaars dat zij transparant zijn over hun plannen. Argumenten dat een wijziging van hun voorstel de plannen financieel onhaalbaar maken, slikken wij niet voor zoete koek!
 • Amersfoort2014 accepteert niet van woningcorporaties dat zij op grote schaal sociale huurwoningen verkopen of slopen.
 • Amersfoort2014 accepteert niet dat (socialehuur)woningen lange tijd leeg laten staan.
 • Amersfoort2014 wil voorkomen dat buurten gesloopt worden zonder dat daar een meerderheid van de bewoners voor is.
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png