• amersfoort-013.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-012.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Lokale Daadkracht

GR2022Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd, meer logische samenhang zit in de plannen van de overheid en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.  Ons programma voor #GR2022 staat online. Lees het hier.

Onze uitgangspunten

Waarderen, verbinden en ruimte geven
Amersfoort2014 vindt het belangrijk dat kennis en kunde van de inwoners benut en vooral ook gewaardeerd worden. De tijd dat de gemeentelijke overheid alles beter wist, is voorbij. Sterker nog: de bij inwoners aanwezige  kennis en expertise worden onvoldoende benut.

In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 met succes vele initiatieven van inwoners op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Aan de andere kant heeft Amersfoort2014 ook ervaren dat initiatieven van inwoners soms door de gemeente weinig serieus worden genomen. Dat brengt helaas frustratie en teleurstelling met zich mee. Een andere bestuurscultuur is noodzakelijk. 

 

Gemeente stelt zich dienstbaar op 
De inwoners van Amersfoort staan centraal, niet het gemeentebestuur, de politici of de ambtenaren. De afgelopen jaren streden wij onder meer voor minder wethouders en minder externe inhuur, meer transparantie en een beter financieel beleid van de gemeente. Vanaf 2022 moet het weer gaan over de stad, de wijk, de buurt en de inwoners. 

Bewoners in de wijken staan centraal
De afgelopen jaren heeft de raad beslissingen genomen waarvan de gevolgen nadelig zijn uitgepakt, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de buurthuizen. De kracht van de stad ligt in de wijken en de buurten. 


Onze speerpunten 2022-2026

In het programma dat voorligt kijken wij vooruit naar een nieuwe periode waarin we een bijdrage willen leveren aan een prettige en daadkrachtige gemeente voor de Amersfoorters. Een gemeente met een open blik naar de toekomst en oog voor het rijke verleden. Ook onze eigen inspanningen uit de afgelopen periode komen aan bod omdat we niet vooruit kunnen zonder rekenschap te houden met het verleden.   

Wij willen met dit programma richting geven aan de komende raadsperiode. Met onderstaande speerpunten gaan we de verkiezingen in:

Jeugd en onderwijs op één
Amersfoort is een heerlijke plek om te wonen. Laten we die plek doorgeven aan een volgende generatie.  
We betrekken de jeugd daarom bij de toekomst en het beleid van de gemeente. Ook zetten we de gezondheid van de jeugd voorop, zowel mentaal als fysiek.

Meer ruimte voor tijdige inbreng en initiatieven van inwoners en ondernemers
We waarderen de kennis, vaardigheden en inzet van inwoners en ondernemers in hun eigen (leef)omgeving. We stimuleren initiatieven vanuit de bevolking en nemen deze serieus mee in de besluitvorming.
Plannen maken we samen met onze inwoners. Planontwikkeling doen we niet enkel voor de inwoners, maar nadrukkelijk met onze inwoners. De samenhang van plannen en de impact die de plannen hebben op de leefbaarheid moeten centraal staan.

Betaalbare woningen
Een dak boven het hoofd is een recht voor iedereen. Betaalbare woningen zijn van groot belang om Amersfoort leefbaar en toegankelijk te houden. Wij zijn voor het bevorderen van een huizenmarkt die werkt voor de mensen die in de beschikbare huizen willen wonen: aansluiten op het beleid van de grote steden om beleggers te weren van de woningmarkt. Het slopen en verkopen van sociale huurwoningen moet gestopt worden.

Goed financieel beheer
We streven naar betaalbare basisvoorzieningen voor inwoners en voor een zorgvuldige omgang met gemeenschapsgeld.  We pleiten bijvoorbeeld voor minder inhuur van externen, minder wethouders, geen nieuw/groots stadhuis en minder grote projecten zonder duidelijke noodzaak zoals de Westelijke Ontsluiting.

Democratie en transparant bestuur
We blijven ons inzetten voor betere participatie, een goede dienstverlening en meer (aandacht voor) democratie vanuit de gemeente. Dit betekent een transparant bestuur met ruimte voor inspraak en debat.
Middelen als een gelote burgerraad, kinderwijkraden en goed gedragen wijkwoonplannen moedigen we aan. De democratie ligt op straat. Wethouders moeten zichtbaar zijn in de wijken en toegankelijk zijn voor onze inwoners. 

Een schone, veilige en groene leefomgeving
We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png