• amersfoort-013.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Menno Fousert- Lijsttrekker

Menno Fousert‘De afgelopen jaren merk ik dagelijks hoe belangrijk een partij als Amersfoort2014 is in de gemeenteraad’

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter van Amersfoort2014 is sinds de oprichting betrokken bij dé lokale partij van Amersfoort. Hij trapt deze serie af waarin we de eerste vijf kandidaten een aantal vragen stellen.

Waarom ben je de politiek ingegaan?

Toen ik in 2006 mijn studie aan de TU Delft had afgerond ben ik weer in Amersfoort komen wonen. Ik was positief verrast, de stad was mooier geworden dan ik haar herinnerde uit de jaren '90. In de krant las ik echter wel eens berichten waar ik vragen bij had. Vragen die ik stelde aan de gemeenteraad, maar waar ik voor mijn gevoel nooit antwoorden op kreeg. Toen ik in gesprek raakte met Ben Stoelinga en hij zijn idee voor een nieuwe, lokale partij kenbaar maakte, heb ik aangegeven graag mee te willen doen. Zijn ideeën over een nieuwe beweging die een overheid voorstond die de bewoner centraal stelt en kritisch is op uitgaven en bestuurscultuur trok mij zeer aan. Dat doet het nog steeds. De afgelopen jaren merk ik dagelijks hoe belangrijk een partij als Amersfoort2014 is in de gemeenteraad. Benaderbaar voor inwoners, kritisch op besluitvorming en uitgaven en strevend naar een open en transparant bestuur van onze stad. Er ligt nog een grote opgave voor ons en het geeft mij energie om onze missie met onze inwoners en de betrokken mensen van Amersfoort2014 voort te zetten!

Wat is je ambitie voor Amersfoort?
Mijn ambitie is dat Amersfoort een fijne en leefbare stad blijft om in te wonen en werken. De corona, energie- en wooncrisis laat zien dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen arm en rijk. Daar maak ik mij grote zorgen over. In Amersfoort hebben relatief veel mensen het goed. Echter, als je geen koopwoning hebt of wanneer je niet de middelen hebt je huis te verduurzamen dreig je tussen wal en schip te belanden. Te lang hebben we de woningmarkt overgelaten aan de marktwerking, met grootschalige opkoop van betaalbare woningen door investeerders tot gevolg. Starters komen nauwelijks aan een betaalbare koopwoning. Te lang hebben we aangemodderd met ingewikkelde duurzaamheidsplannen waarbij de uitwerking enkel op papier, in beleidsstukken is beland. Te lang zijn we doorgegaan met het uitwerken van megalomane, geldverslindende projecten die tot niets hebben geleid, zoals de Westelijke Ontsluiting. Ik wil dat de inwoner van Amersfoort weer centraal komt te staan. Dat we mensen helpen om hun woning te verduurzamen, dat we woningen bouwen voor inwoners en niet voor speculanten, dat de voorzieningen en het groen op peil blijven. Dat we het geld van de inwoners besteden aan investeringen die bijdragen aan onze ambities. Dus geen nieuw stadhuis van voorlopig 108 miljoen, maar investeren in concrete maatregelen die wél bijdragen aan de vraagstukken waar onze inwoners mee te maken hebben.

Hoe ga je, als je gekozen wordt, politiek bedrijven?
Amersfoort2014 heeft altijd laagdrempelige, mensgerichte en benaderbare politiek bedreven. Strijdend voor een open en transparante bestuurscultuur, ruimte voor bewoners en verbinding. Wij zullen daar mee doorgaan. Ik heb me daar als raadslid ook altijd erg prettig bij gevoeld. Inwoners weten ons te vinden. Nog veel te vaak lopen inwoners tegen muren aan als ze iets willen bereiken. Ik maak me ernstig zorgen over de vaak escalerende, onnodige en dure juridische procedures die de gemeente voert tegen haar eigen inwoners. Ik zal blijven vechten tegen de gesloten bestuurscultuur, het uitblijven van het debat en mij in blijven zetten om inwoners actief te betrekken en hun kennis en kunde een belangrijke plek te geven bij besluitvorming.

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png