• amersfoort-014.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-012.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Amersfoort2014 kent kandidaten voor Gemeenteraadsverkiezingen

Door Menno Fousert aangevoerde lijst vol kandidaten die opkomen voor Amersfoorts belang.

De lokale partij Amersfoort2014 is in maart 2022 toe aan haar derde deelname aan de verkiezingen. Na in 2018 van één naar drie zetels te zijn gegroeid is de partij met een positieve en daadkrachtige bijdrage aan Amersfoort niet meer weg te denken uit de gemeenteraad. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Menno Fousert werd reeds afgelopen zomer door de leden gekozen, inmiddels zijn de eerste 13 kandidaten van de lijst bekend. Een lijst vol Amersfoorters die zich maar wat graag vastbijten in de opgaven voor de stad.

De eerste vijf kandidaten zijn:

Menno Fousert Sieta Koet Thomas van der Eerden Jan Gerritsjans Chris Bruijnes
 Menno Fousert #1 Sieta Koet #2 Thomas van der Eerden #3 Jan Gerritsjans #4 Chris Bruijnes #5

 

Lijsttrekker Menno Fousert
Lijsttrekker Menno Fousert wil ook in een nieuwe raadsperiode met een divers team aan de slag met de controlerende taak van gemeenteraadslid: ‘De afgelopen jaren merk ik dagelijks hoe belangrijk een partij als Amersfoort2014 is in de gemeenteraad. Benaderbaar voor inwoners, kritisch op besluitvorming en uitgaven en strevend naar een open en transparant bestuur van onze stad. Er ligt nog een grote opgave voor ons en het geeft mij energie om onze missie met onze inwoners en de betrokken mensen van Amersfoort2014 voort te zetten!’


Sieta Koet-Minis

Nummer twee voor Amersfoort2014 is Sieta Koet-Minis. De Kapitein bij de Koninklijke Luchtmacht b.d. wil graag door met het raadswerk: ‘Het blijft mijn ambitie dat de raad niet tot in detail bepaalt hoe de gemeente eruitziet, maar dat de gemeente Amersfoort vorm krijgt in samenspraak met de inwoners. Politiek bedrijf je niet alleen in het Stadhuis maar juist in de wijken. Ik wil zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle Amersfoorters. Verder wil ik er als ik gekozen word er de komende raadsperiode scherp op blijven dat goede informatievoorziening aan de raad nooit ondergeschikt wordt gemaakt aan het politieke belang van de coalitie.’


Thomas van der Eerden

Nieuw op de lijst is nummer drie Thomas van der Eerden: ‘Toen ik in Amersfoort kwam wonen werd Amersfoort kort daarna de Groenste Stad van Europa en was daarnaast een plek waar je een betaalbare woning kon vinden in de Randstad. Die balans moeten we blijven bewaken. Daarbij moeten wij onszelf de vraag durven stellen hoever Amersfoort nog kan groeien. Hoe kunnen we de balans blijven bewaken tussen wonen, natuur, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid? Indien nodig moeten we ook “nee” durven zeggen tegen te grote ambities of opgaven die door de landelijke politiek van ons verlangd worden. We moeten kijken naar wat mogelijk en wenselijk is voor zowel huidige als toekomstige bewoners van Amersfoort en niet naar wat anderen van ons verwachten.’


Jan Gerritsjans en Chris Bruijnes complementeren de top-5

Jan Gerritsjans wil graag door als raadslid met aandacht voor: ‘Een financieel gezonde stad, daar zijn we de afgelopen acht jaar heel scherp op geweest en dat zullen we blijven. Daarnaast een stad met voorzieningen op onderwijs, cultuur en sport die passen bij deze stad. Daar moeten we samen onze schouders onder zetten. Een ander aandachtspunt is de verbinding zoeken. Verbinding is in de komende jaren hard nodig voor verstandig en slagvaardig beleid. Samen met partijgenoten van Amersfoort2014, betrokken burgers, mede-raadsleden, bestuurders, initiatiefnemers, wethouders en ambtenaren wil ik de goede kenmerken van onze stad behouden en verbeteren waar nodig.’

Nieuwkomer Chris Bruijnes maakt de top-5 compleet. Net als Thomas van der Eerden sluit hij al langere tijd aan bij de fractievergadering om de fractie te helpen en het raadswerk beter te begrijpen. Bruijnes: ‘Amersfoort is in veel opzichten een fijne stad om in te wonen en dat moeten we zo houden en verder verbeteren: socialer, verkeersveiliger, duurzamer, groener en inclusiever. Ik vind het belangrijk dat al die verbeteringen ontstaan door de kennis en ervaring van bewoners te gebruiken bij nieuwe plannen. Ik wil echt inzetten voor meer betaalbare huur- en koopwoningen en minder geld besteden aan dure en overbodige projecten waarvan de rekening uiteindelijk bij de Amersfoorters komt.’

 

kandidatenlijst A2014

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png