• amersfoort-010.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Belofte maakt schuld, zelfs die van een oud-wethouder!

Op 31 augustus 2020 heeft de fractie van Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld over het feit dat de aanvraag voor een oplaadvoorziening voor twee elektrische voertuigen van de VVE van het appartementencomplex De Plantage ( gelegen aan de Puntenburgerlaan 81-83) is afgewezen door het college. De bewoners van de Plantage beschikken over een eigen ondergrondse parkeervoorziening, maar vanuit het oogpunt van (brand-)veiligheid is het onwenselijk om ondergronds laadpalen te plaatsen. De gemeente Amersfoort en de VRU onderschrijven dat standpunt. Op 17 november 2020 (!) heeft het college pas gereageerd op deze schriftelijke vragen.
 
De gemeente geeft daarin aan dat het ook vindt dat er een oplossing moet komen, maar dat deze niet past in het door de gemeente vastgestelde parkeerbeleid. Ook geeft de wethouder aan graag in gesprek te gaan met de aanvragers `om te praten over een verdere verkenning naar mogelijke oplossingen’. Op 17 februari 2021 is er een digitaal overleg geweest tussen wethouder Buijtelaar, de betrokken ambtenaar en de aanvragers.
 
Een van de aanwezige aanvragers stuurde mij na het gesprek met de wethouder het volgende emailbericht: `Op 17-02 heb ik een positief gesprek met Buijtelaar gehad:
 1. Appartementseigenaren die geen parkeervergunning kunnen krijgen, doordat zij een parkeerplek in de parkeergarage hebben, kunnen binnen 2 á 3 maanden een parkeervergunning krijgen- alleen om hun elektrische op te laden in openbaar gebied; na het opladen dient de auto verwijderd te worden.
 2. Ter hoogte van de Groningerstraat nr. 11 komt binnenkort een nieuwe oplaadpaal.
We zijn nu bijna een jaar verder en punt 1 blijkt niet gerealiseerd te zijn. Uit navraag door de aanvragers bij de betrokken ambtenaar blijkt nu dat de belofte van de (inmiddels afgetreden) wethouder niet is geregeld in de afgelopen maanden, omdat het gezien de procedures en het huidige beleid niet mogelijk was!
 
De fractie van Amersfoort2014 is verbijsterd over dit antwoord n.a.v. een belofte van een collegelid! Deze handelwijze van het college is voor ons onacceptabel!
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
Vraag 1:
Een van de aanwezige aanvragers stuurde mij na het gesprek met de wethouder het volgende emailbericht: `Op 17-02-2021 heb ik een positief gesprek met Buijtelaar gehad: Appartementseigenaren die geen parkeervergunning kunnen krijgen, doordat zij een parkeerplek in de parkeergarage hebben, kunnen binnen 2 á 3 maanden een parkeervergunning krijgen- alleen om hun elektrische op te laden in openbaar gebied; na het opladen dient de auto verwijderd te worden.
 1. Is deze toezegging gedaan door wethouder Buijtelaar in het digitale gesprek met de aanvragers en in aanwezigheid van de betrokken ambtenaar?
 2. Is er verslag gemaakt (of zijn er opnames gemaakt) van dit digitale gesprek en de toezeggingen?
 3. Zo ja, dan wil de fractie van Amersfoort2014 het verslag of de opnames (in-)zien. Is het college daartoe bereid?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 2:
Onlangs (bijna een jaar na de eerste schriftelijke vragen van Amersfoort2014) heeft een ambtelijk medewerker van de gemeente Amersfoort aan de aanvragers laten weten dat de belofte van de (inmiddels afgetreden) wethouder niet is geregeld in de afgelopen maanden, omdat het gezien de procedures en het huidige beleid niet mogelijk was!
 1. Is het college het inhoudelijk en procedureel eens met dit deze reactie?
 2. Zo ja, hoe is dat te rijmen met de, volgens de aanvragers, gedane toezeggingen van de wethouder op 17-02-2021?
 3. Zo nee, waarom niet?
 4. Zo nee, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren en wie was/is hiervoor verantwoordelijk in het oude/huidige college?
 
Vraag 3:
Een jaar geleden (zie antwoorden schriftelijke vragen 2020-119) heeft het college al aangegeven dat de aanvragers een goed punt hadden en dat er iets moest veranderen aan de regels van het huidige parkeerbeleid. We zijn nu een jaar verder.
 1. Wat is er in de afgelopen 12 maanden door het college ondernomen om het huidige parkeerbeleid op dit punt aan te passen?
 2. Graag ontvangt de fractie van Amersfoort2014 alle ambtelijke en bestuurlijke documenten die te maken hebben met de ondernomen acties van het college tussen 17 november 2020 en heden? Is het college hiertoe bereid?
 3. Zo niet, waarom niet?
 
Vraag 4: Hoe verder?
 1. Wat gaat het college doen om op korte termijn dit probleem op te lossen?
 2. Op welke wijze gaat het college dit z.s.m. communiceren met de aanvragers?
 3. Graag ontvangt de fractie van Amersfoort2014 een tijdplan over de punten 4a en 4b? Is het college daartoe bereid?
 4. Zo niet, waarom niet?
 5. Welke wethouder is voor de verdere afhandeling verantwoordelijk?

 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png