• amersfoort-005.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-008.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Zorgen om bescherming persoonsgegevens gemeente Amersfoort deel 2

standaard1

De fractie van Amersfoort2014 constateert wederom dat het college al jaren niet voldoet aan de informatieplicht aan de gemeenteraad. Dat is vorig jaar ook door deskundigen, waaronder prof. Voermans, geconstateerd en op papier gezet! Het college frustreert en bemoeilijkt daardoor bewust en stelselmatig  het controlerende werk van raadsleden!

 
 
Het college wordt verzocht alsnog de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
Vraag 1
In de beantwoording van het college van de feitelijke vragen van Amersfoort2014 bij de Jaarstukken 2020 staat op blz. 61:
De DPIA’s uit 2017-2019 die wel zijn uitgevoerd en nog niet zijn vastgesteld, worden ook nog afgerond en allemaal volgens onze gebruikelijke werkwijze ter advisering voorgelegd worden aan de FG’.
 
Vraag 1g
Graag ontvangt de fractie van Amersfoort2014 een lijst van wel en nog niet vastgestelde, maar wel uitgevoerde DPIA’s uit de periode 2017-2020 met vermelding van de verantwoordelijk wethouder en of deze verwerking inmiddels wel of niet is ingevoerd in de gemeentelijke organisatie. Is het college hiertoe bereid?
 
Vraag 1h
Zo niet, waarom niet? Graag onderbouwd aangeven waarom vraag 1e in strijd zou zijn met het algemeen belang van de gemeente Amersfoort.
 
Vraag 4
Privacy by design (PbD): Dit betekent dat bij het ontwerpen of een aanbesteding van een proces of systeem gegevensbescherming vanaf het begin al is meegenomen. Volgens de AVG moet de gemeente Amersfoort sinds 2018 voldoen aan de beginselen van PbD.
 
Vraag 4b
Graag aangeven hoe vaak en bij welke aanbestedingen en processen dit beginsel is toegepast in de periode 2018-2020?
 
Vraag 4c
Waarom, hoe vaak en bij welke aanbestedingen en processen is het beginsel in deze periode niet toegepast door de gemeente Amersfoort?
 
Vraag 4d
Wat is daar de oorzaak van en welke portefeuillehouder is hiervoor verantwoordelijk?
 
Vraag 5
De bewaartermijnen van persoonsgegevens: Op blz. 9 van het jaarverslag van de FG staat vermeld: ‘In de praktijk zijn de bewaartermijnen nog niet volledig doorgevoerd. Het risico is dat de bewaartermijnen niet worden nageleefd’.
 
Vraag 5c
Wanneer zullen alle bewaartermijnen volledig doorgevoerd zijn in Amersfoort?
 
Vraag 11
Citaat uit het Rekenkameronderzoek ‘Bescherming Persoonsgegevens’ blz. 14-15: ‘Medewerkers van de gemeente zijn bekend met (privacy-) beleid en leven dit na
Citaat uit het jaarverslag 2019-2020 van de FG blz. 13 onder 4.3 punt 17 : ‘Er wordt opgemerkt dat door de zelfstandigheid van de afdelingen om zaken af te doen, het nog niet voldoende inzichtelijk is of er meer verzoeken worden gedaan door inwoners en of alle verzoeken binnen de termijn worden afgehandeld. Hiermee bestaat het risico dat termijnen niet worden gehaald’.
Deze twee citaten uit twee rapporten die in dezelfde periode opgesteld zijn, zijn volgens ons in tegenspraak. Oftewel: wordt het privacybeleid nou wel of niet volgens de regels nageleefd of is het binnen de organisatie niet inzichtelijk dat het beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd (zie het door de FG benoemde risico)?
 
Vraag 11a
Is het college het eens met deze constatering van de fractie van Amersfoort2014?

Vraag 11b
Zo niet, graag toelichten
 
Vraag 11c
Zo ja, hoe is dit te verklaren?
 
Vraag 11d
Welk citaat komt overeen met de werkelijke situatie?
 
Vraag 11e
Wat gaat het college doen om dit probleem aan te pakken?
 
 
Toelichting:
De fractie van Amersfoort2014 heeft op 13 juli 2021 de antwoorden ontvangen op de schriftelijke vragen (2021-104) betreffende de zorgen over de bescherming van persoonsgegevens bij de gemeente Amersfoort. Dank voor de uitgebreide beantwoording en de bijlage.
Helaas zijn niet alle vragen beantwoord. Het betreft de vragen:
- 1g
- 1h
- 4b
- 4c
- 4d
- 5c
 
Ook is er een misverstand ontstaan over het citaat bij vraag 11, waardoor de vragen 11a t/m 11 e niet juist zijn beantwoord. Vraag 11 is daarom aangepast en wordt opnieuw gesteld.
 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png