• amersfoort-010.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Het Verborgen Team

standaard1

Op 19 maart 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 schriftelijke vragen ( 2021-052) gesteld over het wel of niet bestaan van het Gemeentelijk Interventie Team (GIT), opgericht in 2013 per collegebesluit. Het GIT deed samen met andere partners ( waaronder woningcorporaties) fraudeonderzoek en wisselde op basis van een convenant persoonlijke gegevens uit.

Op 11 mei 2021 heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Deze antwoorden hebben de onduidelijkheid over het wel of niet van het bestaan van het GIT alleen maar vergroot!

Volgens het college ( 11 mei 2021) is het GIT in 2018 opgeheven als gevolg van de invoering van de AVG. Gegevens delen met o.a. woningcorporaties was daardoor niet langer mogelijk. Toch schrijft het college: ‘ dit betekent niet dat de samenwerking volledig is gestopt. De werkprocessen worden nu uitgevoerd op basis van andere afspraken’.  

De opheffing van het GIT is echter niet bekrachtigd d.m.v. een collegebesluit. ‘Maar’, zegt het college ‘omdat ‘Het GIT’ zodanig was ingeburgerd in Amersfoort en daarbuiten wordt de term wel nog steeds gebruikt’.  Het college vond het, om voor ons nog steeds onduidelijke redenen, niet nodig om in de periode 2018 tot op heden de gemeenteraad hierover te informeren. Ook vond het college het niet nodig om cliënten daarover te informeren omdat ‘ het informeren niet nodig was door de manier waarop de trajecten zijn vervolgd’.

 

De fractie van Amersfoort2014 is verbijsterd over deze gang van zaken:

 • Het GIT is in 2018 niet opgeheven door een collegebesluit, het bestaat dus juridisch nog;
 • Het begrip GIT wordt echter door de gemeente Amersfoort tot op heden ( drie jaar lang) gewoon gebruikt in documenten en in gesprekken en correspondentie met cliënten;
 • Het college vindt het blijkbaar niet nodig om aan haar informatieplicht( !) te voldoen: de gemeenteraad had o.i. tijdig en adequaat geïnformeerd moeten worden over dit soort belangrijke besluiten;
 • Doordat de samenwerking met de externe partijen via werkprocessen bij fraudeonderzoek wel zijn voortgezet na de opheffing in 2018 is er mogelijk sprake geweest van handelingen die geen juridische grondslag hadden.

De fractie van Amersfoort2014 doet met deze tweede serie schriftelijke vragen over het GIT nogmaals een poging om helderheid te krijgen over de zeer discutabele handelwijze van het college bij de opheffing van het GIT in 2018.

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1
Uit de antwoorden van het college van 11 mei 2021: ‘De samenwerking op grond van het GIT-convenant 2013 is om die reden ( invoering AVG) destijds in 2018 beëindigd. Dit betekent niet dat de samenwerking volledig is gestopt’.

 1. Hoe is het mogelijk dat er door de gemeente vanaf 2018 tot op heden met cliënten wordt gesproken over het in 2028 opgeheven GIT en dat in brieven aan cliënten en gesprekken met cliënten en in officiële gemeentelijke documenten (zie o.a.  RIB 2020-031) het GIT nog steeds wordt benoemd als een bestaand interventieteam?
 2. Het GIT is op 10-7-2013 door een collegebesluit ingesteld. Op welke juridische grondslag (een collegebesluit ?) is het GIT in 2018 opgeheven?
 3. Als er geen besluit aan de opheffing ten grondslag ligt, bestaat volgens Amersfoort2014 het GIT nog steeds in juridische zin.
 4. Is deze opvatting juist?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Wat  betekent dit juridisch voor alle activiteiten die door het GIT zijn uitgevoerd tussen 2018 en heden?
 7. Amersfoort2014 krijgt graag inzage in het officiële document dat gaat over het opheffingbesluit van het GIT.

 

Vraag 2
In de antwoorden van 11 mei 2021 wordt voor de juridische grondslag gewezen op het RIEC: samenwerkingsvoorwaarden tussen overheidsinstanties inzake de gegevensuitwisseling van de georganiseerde misdaad (ondermijning).Het GIT werkt echter ook samen met organisaties, zoals woningcorporaties, die niet onder het RIEC vallen.

 1. Zijn er in de periode 2018 tot op heden in de voortgezette ‘werkprocessen’ gegevens van cliënten uitgewisseld tussen gemeente (bijv. door sociaal rechercheurs) en de woningcorporaties?
 2. Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? Op welke juridische basis ( anders dan RIEC of het GIT-convenant van 2013) is dat dan gebeurd? Zo ja, is door deze handelwijze de wet overtreden?
 3. Amersfoort2014 wil graag inzage in de juridische basis die gold voor de sociaal rechercheurs in de periode 2018 tot op heden bij fraudeonderzoek in samenwerking met woningcorporaties?

 

Vraag 3
De informatieplicht van het college:

 1. Waarom heeft het college in 2018 de gemeenteraad niet direct geïnformeerd over de opheffing van het GIT (graag onderbouwen met argumenten omdat het college ongevraagd en gevraagd alle informatie moet verstrekken aan de gemeenteraadsleden die alle informatie nodig hebben om hun raadswerk goed te kunnen doen)?
 2. Doordat het college drie jaar heeft verzuimd de gemeenteraad in te lichten is er een periode van drie jaar geweest waarin deze onduidelijke GIT-situatie heeft kunnen voortwoekeren. Wie is hiervoor binnen het college verantwoordelijk voor geweest?

 

Vraag 4
Informeren van cliënten:
Het college schrijft op 11 mei 2021 dat het niet nodig was cliënten die onder het GIT vielen in de periode 2018 tot heden te informeren over de opheffing van het GIT door ‘ de manier waarop trajecten zijn vervolgd’.

 1. Wat bedoelt het college met de zin: ‘door de manier waarop trajecten zijn vervolgd’ in relatie tot de reden om de cliënten NIET te informeren?
 2. Volgens Amersfoort2014 moeten cliënten ALTIJD worden geïnformeerd over wijzigingen in de gemeentelijke organisatie als zij daar direct mee te maken hebben. Is het college het daarmee eens?
 3. Zo nee, waarom niet?
 4. Zo ja, waarom zijn die cliënten dan niet geïnformeerd?
 5. Wie is binnen het college verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan cliënten over het GIT?
 6. Amersfoort2014 vindt het de hoogste tijd dat de term GIT per direct wordt geschrapt en dat dit breed gecommuniceerd met de organisatie, de samenwerkende partners, de gemeenteraad en de cliënten. Is het college het eens met deze opvatting van Amersfoort2014?
 7. Zo nee, waarom niet?
 8. Zo ja, op welke termijn wordt dit geregeld?

 

Vraag 5
Verzoek om inzage GIT-dossier:

 1. Is het college bereid om de gemeenteraad volledig inzage te geven ( indien noodzakelijk vertrouwelijk als de privacy in geding is) in alle GIT-documenten  (beleidsstukken, evaluaties, e-mails, juridische adviezen en verslagen van overleggen met samenwerkingspartners) in de periode 2013 tot heden?
 2. Zo nee, waarom niet? Oftewel: welk algemeen belang wordt er geschaad als deze informatie niet wordt verstrekt aan de gemeenteraad?

 

Vraag 6
Reflectie van het college:

 1. Hoe kijkt het college terug op de gang van zaken rondom de opheffing van het GIT met de kennis van nu en wellicht met enig voortschrijdend inzicht?
 2. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat er beter wordt omgegaan met de informatieplicht aan de gemeenteraad?
 3. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat betrokken cliënten uit de periode 2028 tot op heden goed geïnformeerd worden over het GIT en dat er met hen gecommuniceerd wordt over de persoonlijke gevolgen die dit voor hen heeft gehad.

 

 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png