• amersfoort-004.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-012.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Opheffing Stichting Amerena deel 2

Amarena
Op 12-01-2021 heeft de wethouder sport, terwijl hij volledig op de hoogte was, verzuimd om relevante informatie te verstrekken aan de gemeenteraad tijdens een Ronde over de opheffing van de Stichting Amerena. Op 1-2-2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 hierover schriftelijke vervolgvragen gesteld (2021-024). Op 19 februari 2021 heeft het college slechts een deel van die vragen beantwoord. Daardoor wordt nu weer de wettelijke inlichtingenplicht van het college geschonden, omdat zowel op 12-01-2021 als op 19-02-2021 vragen van een raadslid niet of onvolledig zijn beantwoord. De fractie van Amersfoort2014 wordt op deze wijze door de wethouder wederom gehinderd in het uitoefenen van haar controlerende taak


Daarover gaan onderstaande schriftelijke vragen en hierbij het nadrukkelijke verzoek om alle hieronder gestelde vragen volledig te beantwoorden en, indien dat niet (volledig) kan, te onderbouwen waarom de beantwoording in strijd zou zijn met het algemeen belang.
 
Het niet (volledig) beantwoorden van een aantal schriftelijke vragen uit 2021-024 leidt tot het opnieuw stellen van deze vragen:
 • Vraag 6b: Uit het antwoord op 6a van 2021-024 blijkt dat er op 18 november 2019 een brief is gestuurd door de betreffende ambtenaar over de ontvangen subsidieverantwoording om een aangepaste verantwoording aan te leveren. Via vraag 6b van 2021-024 wilde Amersfoort2014 inzage verkrijgen in deze brief. Graag alsnog vraag 6b beantwoorden!
 • Vraag 6c: Waarom vermoedde de ambtelijk medewerker nieuwe raadsvragen als de toen voorliggende subsidieverantwoording (3 maart 2020) geopenbaard zou worden?
 • Vraag 6d: Over welke delen (passages) van de toen voorliggende subsidieverantwoording (18 november 2019 of 3 maart 2020) ging dat en waarom zouden deze dan nieuwe raadsvragen oproepen?
 • Vraag 6f: Waarom waarschuwt de ambtelijk medewerker van de gemeente Amersfoort een subsidieontvanger voor mogelijke schriftelijke vragen van een gemeenteraadslid?
 • Vraag 6g: Waarom zou (volgens de ambtelijk medewerker) de voorliggende subsidieverantwoording van 3 maart 2020 ‘mogelijk negatieve publiciteit opleveren’?  Graag een duidelijke toelichting.
 • Vraag 6h: Wat is de mening van de wethouder/het college over de inhoud van het e-mailtje van 3 maart van de ambtelijk medewerker?

Aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording van het college van schriftelijke vragen 2021-024
 1. Uit het antwoord op vraag 6a van 2021-024 blijkt nu pas dat er al ruim voor het bewuste en omstreden ambtelijke e-mailtje van 3 maart 2020 (blijkbaar dus het tweede verzoek om de verantwoording aan te passen) een brief was gestuurd door deze ambtelijk medewerker op 18 november 2019 met het eerste verzoek om deze subsidieverantwoording aan te passen.

  a) Amersfoort2014 wil graag inzage in deze brief.
  b) Zo nee, waarom niet?
  c) Bovendien wil Amersfoort2014 de exacte inhoud weten van alle passages die volgens de ambtenaar in de versie van 15 november 2019 aangepast zouden moeten worden in de toen voorliggende subsidieverantwoording van de Stichting Amerena.

 2. Uit de antwoorden op vraag 2 van 2021-024 is te lezen dat het blijkbaar gebruikelijk is dat er op de afdeling sport van de gemeente geen verslagen worden gemaakt van overleggen tussen bestuurders en ambtenaren. Ook van het officiële gesprek van 5 november 2020 tussen de St. Amerena en de gemeente is geen verslag gemaakt. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom er van zulke relevante gesprekken geen verslagen worden gemaakt. Welk beleid voert de gemeente daar eigenlijk in?

 3. Het college geeft in de beantwoording op vraag 3 uit 2021-024 aan dat de wethouder wel degelijk tijdens de Ronde van 12 januari 2021 op de hoogte was over het waarom van het beëindigen van de Stichting Amerena en van de inhoud van de opheffingsbrief van 12 september 2020 van de Stichting Amerena. Toch heeft de wethouder deze informatie niet gedeeld met de raadsleden in een openbare zitting op 12-01-2021. Omdat de wethouder in 2021-024 niet aantoont dat deze informatie niet is verstrekt omdat het openbaar belang in geding is, moeten wij helaas weer constateren dat de wethouder sport in deze Ronde de inlichtingenplicht heeft geschonden. De fractie van Amersfoort2014 wil graag een reactie van het college op deze laakbare handelwijze van de wethouder.

 4. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 2021-024 over de SRO (vraag 5) schrijft de wethouder: ‘ KokxDeVoogd constateert dat de verenigingen geen op samenwerking gerichte houding bij de SRO zien’.

  a) Welke conclusie trekt het college na het lezen van het eindrapport KokxDeVoogd over de rol van de SRO bij de samenwerking binnen Amerena, omdat zowel de verenigingen als de stichtingen zich negatief uitlaten over de samenwerking met de SRO in de verslagen die bij het eindrapport van KokxDeVoogd zijn gevoegd?      
  b) Hebben deze kwalificaties van de verenigingen en stichtingen (opsomming: niet open, concurrerend, lag vaak dwars, werkte stagnerend) geleid tot een separaat overleg tussen de wethouder/de gemeente over hun samenwerkingshouding?
  c) Zo nee, waarom niet?
  d) Zo ja, graag inzage in het verslag.

 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png