• amersfoort-012.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-013.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Zorgen omtrent het evenementen en- horecabeleid

stadhuisOp 8 april 2020 ontving Amersfoort2014 een verontrustend signaal van horecaondernemers over het evenementen en- horecabeleid van de gemeente Amersfoort. In een schrijven worden de ontwikkelingen m.b.t. het Evenementen- en Horecabeleid opgesomd in de periode 2013 -2020.
 


In hoofdlijnen zijn deze ontwikkelingen als volgt samen te vatten:

 • In 2013 is de Horecanota vastgesteld. In de periode 2013-2015 is er gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. De gemeente Amersfoort communiceert met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die niet alle horecaondernemers vertegenwoordigt. De Werkgroep Horeca Amersfoort is inmiddels opgericht en daarnaast zijn er op diverse pleinen ook afzonderlijke horeca-initiatieven.
 • In september 2015 is de Nota Evenementenbeleid 2015 vastgesteld. De gemeente roept een serviceorganisatie in het leven. Voor deze organisatie wordt vanaf 2016 jaarlijks € 100.000,- uitgetrokken.
 • Organisatoren en stakeholders hebben de lead om deze organisatie verder vorm te geven. Er wordt aangegeven dat de gemeente hiervoor een projectleider wil benoemen. De gemeente heeft een faciliterende rol. In de risicoparagraaf staat dat alle belanghebbenden voldoende actief bij het proces betrokken worden onder professionele begeleiding.
 • Op 29 september 2015 is amendement A2015-193A door de Raad aangenomen. Medio 2016 is een kwartiermaker aangesteld die de wensen en verbeterpunten van nagenoeg alle evenementenorganisaties heeft geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit advies is de stichting serviceorganisatie 033 opgericht.
 • In de periode 2016 -2018 is er geen evaluatie is geweest. Voor zover bekend is in deze periode de serviceorganisatie niet echt van de grond gekomen. Ook is het onduidelijk of en hoe de gemeentelijke gelden zijn besteed. De stakeholders, genoemd in het raadvoorstel, zijn niet betrokken geweest bij verdere ontwikkelingen van het beleid.
 • Medio februari 2018 is, met de zogenaamde koplopersgroep, het Uitvoeringsprogramma Evenementen opgesteld. Deze koplopersgroep bestaat uit zes evenementenorganisatoren en drie vertegenwoordigers vanuit de horeca.
 • Eind 2019 is door de Raad de belastingverordening 2020 vastgesteld. De grondslag voor de reclamebelasting in de oude vorm is hiermee komen te vervallen, maar de wijze van verdeling en toewijzing blijft in stand.
 • Op 17 maart 2020 is met RIB 2020-027 Actualisatie Nota Evenementenbeleid de Raad geïnformeerd over het voornemen van actualisatie van de genoemde nota. De actualisatie wordt gedaan in nauwe samenspraak met evenementenorganisatoren en vertegenwoordigers van horeca.
 • Door de horeca wordt aangegeven dat er inmiddels twee bijeenkomsten zijn geweest, gefaciliteerd door de gemeente. Beide bijeenkomsten hadden een informeel karakter met als doel om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en daar waar mogelijk de samenwerking te intensiveren. Een aantal horecavertegenwoordigers voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij het gehele proces.
 
Vragen:
 1. In september 2015 is de Nota Evenementenbeleid 2015 vastgesteld en is een serviceorganisatie in het leven geroepen. Welke organisaties en stakeholders hebben zitting in deze serviceorganisatie? Bestaat deze organisatie heden ten dage nog? Zo ja, wat is hun rol nu? Zo nee, waarom niet? Op welke wijze is gewaarborgd dat alle belanghebbenden voldoende actief bij het proces zijn betrokken? Waar zijn de gemeentelijke gelden, vanaf 2016 €100.000,- op jaarbasis, aan besteed? Graag een specificatie per jaar.

 2. Op 29 september 2015 is amendement A2015-193A aangenomen. Met dit amendement heeft de raad besloten dat zowel van de serviceorganisatie als van de Evenementennota een evaluatie noodzakelijk is. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de vier genoemden evaluatiepunten? Waar kunnen we de resultaten lezen van deze evaluatie?

 3. Medio februari 2018 is, met de zogenaamde koplopersgroep het Uitvoeringsprogramma Evenementen opgesteld. Deze koplopersgroep bestaat uit zes evenementenorganisatoren en drie vertegenwoordigers vanuit de horeca. Waarom is er voor gekozen om niet alle vertegenwoordigers van de gehele horeca te laten participeren? Wie hebben er wel zitting in deze koplopersgroep en wie vertegenwoordigen zij?

 4. Medio 2016 is een kwartiermaker aangesteld die de wensen en verbeterpunten van nagenoeg alle evenementenorganisaties heeft geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit advies is de stichting serviceorganisatie033 opgericht. Waarom zijn destijds niet alle evenementenorganisaties geconsulteerd? Wie heeft er zitting in de stichting serviceorganisatie033? Wat is het doel van deze organisatie? Welke kosten maakt deze organisatie jaarlijks?

 5. Eind 2019 is door de Raad de belastingverordening 2020 vastgesteld. Op welke wijze is in deze belastingverordening aantoonbaar bekend gemaakt aan de horeca- en evenementenorganisaties? Hoe wordt geborgd dat de zeggenschap over de bijdrageregeling bij de verenigde horeca en de pleinondernemers komt en niet bij de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad (SOAB), Ondernemers Binnenstad Amersfoort (OBA) en de KHN?

 6. Op 17 maart 2020 is met RIB 2020-027 Actualisatie Nota Evenementenbeleid de Raad geïnformeerd over het voornemen van actualisatie van de genoemde nota. De actualisatie wordt gedaan in nauwe samenspraak met evenementenorganisatoren en vertegenwoordigers van horeca. Dit mag niet in strijd zijn met de in 2015 gegeven opdracht om alle stakeholders erbij te betrekken. Kan het college aangeven wie de vertegenwoordigers zijn van de evenementenorganisaties, de horeca en de overige stakeholders? Zo nee, waarom niet?
 
Sieta Koet
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png