• amersfoort-008.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-012.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Vragen over zorgelijke declaratiegedrag zorgaanbieders in Amersfoort

ZorgAmersfoort2014 heeft schriftelijke vragen gesteld over de machtige zorgaanbieders die door hun nalatige declaratiegedrag het de gemeentes heel moeilijk maken om de financiën in de zorg goed te kunnen aansturen. Door bureaucratie en nalatigheid wordt er een financiële chaos gecreëerd door de zorgaanbieders. Dat blijkt uit een onderzoek van het databureau Kurtosis, waarvan op 7-2-2020 verslag werd gedaan in  Binnenlands Bestuur.

In Binnenlands Bestuur van 7-2-2020 wordt verslag gedaan van een onderzoek van databureau Kurtosis (voorheen Scope Onderzoek) onder dertien gemeentes in Nederland over het (zorgelijke) declaratiegedrag van zorgaanbieders. Daaruit komt naar voren dat gemeenten pas laat de kosten in beeld krijgen. Daardoor beschikken gemeentes pas laat over de werkelijke kosten van de zorg, waardoor tijdig sturen op de kosten onmogelijk is. Ook in Amersfoort is dat probleem door het college meerdere keren aangekaart bij de gemeenteraad. Dit declaratiegedrag blijkt zich vooral te manifesteren bij de Jeugdzorg. Ook bij de WMO worden gemeentes vaak verrast door tegenvallers door gebrek aan inzicht in de instroom. Het is volgens Kurtosis belangrijk dat de zorgaanbieders het proces van melden en factureren strakker laten verlopen: melden na vijf dagen en declareren binnen dertig dagen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 15% van de zorgaanbieders financieel in de gevarenzone bivakkeert. Ook blijkt dat bij 6% van de zorgaanbieders sprake is van opmerkelijke cijfers over hoge winsten of een zeer laag aandeel personeelskosten.

Vragen:
 1. Is het College op de hoogte van de resultaten van het onderzoek van Kurtosis over het nalatige declaratiegedrag van zorgaanbieders? Zijn de conclusies herkenbaar?
 2. Is de gemeente Amersfoort ook betrokken geweest bij dit onderzoek? Zo ja, kunnen wij inzage krijgen in de Amersfoortse scores?
 3. Welke termijnen hanteert de gemeente Amersfoort voor de meldingen en de declaraties van zorgaanbieders? Hoeveel bedrijven (%) hielden zich in 2017 en 2018 aan deze termijnen en hoeveel aanbieders overschreden deze termijnen?
 4. Welke maatregelen heeft  het college tegen aanbieders genomen die (stelselmatig) de termijnen overschreden? Hoeveel bedrijven zijn aangesproken (schriftelijke en/of schriftelijk ) over hun nalatige declaratiegedrag in 2017 en 2018 en met welke gevolgen? Hoeveel zorgaanbieders die stelselmatig de termijnen overschreden in voorgaande jaren bieden in 2019 nog zorg aan in Amersfoort?
 5. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de zorgaanbieders financieel in de gevarenzone bivakkeert. Welke percentage was dat in Amersfoort in 2017 en 2018? Welke maatregelen zijn er tegen deze aanbieders genomen? Welk instrument gebruikt de gemeente Amersfoort om te checken of een aanbieder een gezond financieel bedrijf is?
 6. Hoeveel zorgaanbieders die in 2019 zorg aanbieden in Amersfoort vallen onder financieel risicovolle bedrijven? Hoe houdt de gemeente deze bedrijven in de gaten?
 7. Landelijk is er in 6% sprake van opmerkelijke cijfers over hoge winsten of een zeer laag aandeel personeelskosten. Hoeveel aanbieders (%) betrof  dat in Amersfoort in 2017, 2018 en 2019? Welke maatregelen zijn er tegen deze aanbieders genomen en met welke gevolgen?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png