• amersfoort-014.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Dossier Museum Oud Amelisweerd

MOAAmersfoort2014 wil van de raadsfracties vernemen of zij ook nader onderzoek willennaar de rollendie de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C bij Museum Oud Amelisweerd (MOA) hebben gespeeld en in het bijzonder na het op 14 augustus 2018 uitgesproken faillissement.

Op 6 december 2011 heeft de Amersfoortse gemeenteraad besloten de kerncollectie van Armando onder te brengen in MOA. Er is toen besloten een ‘bruidschat’ van € 1.000.000 onder voorwaarden ter beschikking te stellen aan de Stichting MOA, dat uitgekeerd zou worden in een periode van tien jaar.In het op 6 december 2011 aangenomen raadsvoorstel geeft het college, als betrokken gemeente, aan er vertrouwen in testellen dat MOA er in zal slagen om zelfstandig te opereren. Naast de €1.000.000 is er ook, via Amersfoort in C een bedrag van €1.600.000 ter beschikking gesteld voor investeringen in MOA (waaronder €1.000.000 van de BankGiroLoterij). Na het uitgesproken faillissement van MOA in augustus 2018 is de betaling aan MOAbeëindigd. De gemeente Amersfoort is vanaf dat moment ook weer verantwoordelijk voor het beheer van de kerncollectie. Beantwoording Schriftelijke vragen 2018-106: “In het raadsbesluit van 12december 2011 werd besloten dat de gemeente Amersfoort eenmalig en onder voorwaarden 1 miljoen euro beschikbaar stelt aan het Museum Oud Amelisweerd (MOA). Dit bedrag werd gedekt uit gereserveerde bedrag uit de begroting ten behoeve van het Armando Museum 2012 en 2013 (2x €515.000). De vastgestelde subsidie werd over 10 jaar verdeeld en is uiteindelijk uitbetaald van 2012 t/m 2018, in totaal is dat een bedrag van €885.000.”
 
Uit het rapport van onderzoeksbureau Blue Yard –dat in opdracht van de gemeente Utrecht een evaluatie heeft uitgevoerd –blijktdat de exploitatie volgens het ondernemingsplan, dat onder regie van Amersfoort in C is opgesteld, onhaalbaar was en dat hiervoor van verschillende kanten gewaarschuwd was (p. 10 onder 2.4). Het plan is toch doorgezet, omdat het ‘een aantal andere problemen oploste en verschillende belangen diende’. Zo had de gemeente Amersfoort bijvoorbeeld belang bij het doorvoeren van een flinke bezuiniging op het programma Cultuur/Musea.
 
Amersfoort2014 wil graag nader onderzoeken welke specifieke rol de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C hebben gespeeld bij de totstandkoming van het risicovolle ondernemingsplan, welke Amersfoortse belangen er destijds speelden, hoe de informatieverstrekking aan de gemeenteraad is verlopen in de afgelopen jaren enofde controle op het verstrekken van de jaarlijkse subsidie aan MOA adequaat is verlopen.
 
Van de raadsleden wordt gevraagd:
 1. Hun mening te geven over de volgende peilpunten:Wat is uw mening over de resultaten vanhet Blue Yard onderzoek en in het bijzonder deconclusies en opmerkingen over de rol van de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C daarin?
 2. De gemeente Utrecht heeft onlangs onderzoek laten doen naar de gang van zaken rond het faillissement van MOA.Vindt uw fractie dat er ook een (extern) onderzoek moet komen naar despecifieke rol van de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C in dit dossier?
 3. Zo jaheeft uw fractie dan een voorkeur voor:
  a) een onderzoek door externe onderzoekers, waarbij het opdrachtgeverschap en de begeleiding van het onderzoek worden gedelegeerd aan een begeleidingscommissie (ex art. 84 Gemeentewet). De samenstelling, werkwijze en ondersteuning van de begeleidingscommissie worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd.
  b) een onderzoekscommissie in de zin van artikel 155a van de Gemeentewet. Conform lid 8 van genoemd artikel worden op korte termijn bij verordening door de raad nadere regels gesteld met betrekking tot de onderzoekscommissie.

Bij peilpunt 3a:  onderzoek door externe onderzoekers

Onderzoek door onafhankelijke onderzoekers voorkomt de schijn van partijdigheid in het onderzoek. De raad is zelf onderdeel van het onderzoek. Bovendien hebben verschillende fracties in de afgelopen periode politiek stelling genomen in het dossier. Om die redenen iseen onderzoekscommissie bestaande uit raadsleden ongewenst.Een externe partij kan kennis en ervaring uit eerdere onderzoeken meebrengen wat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderzoek. Bij de aanbesteding kan de onderzoeksopdracht modulair worden opgebouwd, zodat onderzoekers kunnen aangeven welke inspanningen/resultaten tegen welke prijs verwacht mogen worden.
 
Bij peilpunt 3b:  onderzoekscommissie
Een onderzoekscommissie in de zin van artikel 155a van de Gemeentewet kan (voormalige) ambtenaren en bestuurders van de gemeente verplichten tot medewerking aan het onderzoek. Deze verplichting heeft betrekking op het verschaffen van schriftelijke informatie en het afleggen van getuigenissen. Bovendien kan een onderzoekscommissie besluiten dat getuigen uitsluitend worden verhoord na het afleggen van een eed of belofte. Dit verhoor kan in een openbare of besloten zitting plaatsvinden. Deze zaken kunnen bijdragen aan een grotere kans op waarheidsvinding. Een onderzoek met openbare verhoren vergroot de transparantie van het onderzoeksproces.Onderdelen van het onderzoek kunnen zo nodig worden uitbesteed aan gespecialiseerde onderzoekers.
 
Afhankelijk van de reacties op dezepeiling, komt Amersfoort2014 met een initiatiefvoorstel voor een onderzoek naar het dossier MOA. De vraagstelling van het eventuele onderzoek wordt door de raad vastgesteld.
In deze De Ronde wordt gestart met een 1-minuutronde.
 
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hun mening geven aan de raad. Meer informatie en aanmelden: kijk op de website of neem contact op met de griffie (tel. 033 469 4379, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 
Aanstaande dinsdag 5 februari 2019 om 22.25-23.00 uur in het tv programma Kanniewaarzijn met een “verkwistingsitem”  over het faillissement van het Museum Oud Amelisweerd (MOA) en de rol van de gemeente Amersfoort: 2.4 mln. euro  is er tussen 2012 en 2018 vanuit Amersfoort in een bodemloze put gestort.
 
Zie ook het interview met Ben Stoelinga: MOA, waar ging ons geld heen?
 
Ben StoelingaSieta Koet
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png