• amersfoort-005.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Onderzoeksrapport faillissement Museum Oud Amelisweerd (MOA)

MOABegin november 2018  verscheen het onderzoeksrapport over het faillissement van het Museum Oud Amelisweerd. Uit dat onderzoek blijkt dat vanuit de gemeente Amersfoort maar liefst 2.485.000 mln. euro is betaald in de afgelopen jaren aan een zinkend schip. Nog erger is het dat nu pas duidelijk wordt dat al vanaf het begin bekend was dat het zou gaan mislukken!

Amersfoort2014 heeft in november 2015 ( 2015-104), april 2017 ( 2017-051) en augustus 2018 ( 2018-056) schriftelijke vragen gesteld aan het College over de slechte financiële positie van MOA. Op 14 augustus 2018 is MOA failliet verklaard. Op 2 november 2018 is het onderzoeksrapport ‘MOA ex post; Oorzaak en aanleiding van het einde, met een blik op de toekomst’ verschenen. Een van de hoofdconclusies uit het rapport is dat vanaf het eerste moment al duidelijk was dat de exploitatie niet haalbaar was en dat er van verschillende kanten voor gewaarschuwd is. Ook blijkt uit het onderzoek dat de conclusies uit het second-opinion rapport van Berenschot van destijds maar voor een klein gedeelte zijn overgenomen door de opstellers en verantwoordelijken van het ondernemingsplan! Ook blijkt dat al die jaren de verhouding tussen directie en bestuur van MOA problematisch is geweest  het rapport spreekt over een moeizame bedrijfsvoering).

Uit het rapport blijkt verder dat Amersfoort de volgende middelen ter beschikking heeft gesteld:
 • Amersfoort in C  € 1.6 mln. ( fondsen, Bankgiroloterij, subsidie gemeente Amersfoort)
 • Gemeente Amersfoort: de zgn.  bruidsschat ( € 1mln. uit te betalen in de periode van 2012 tot 2021) ; inmiddels is uitbetaald in de periode 2012 t/m 2018 : € 885.000,-
 • Totaal bijdrage uit Amersfoort: € 2.485.000

Amersfoort2014 maakt zich grote zorgen over de wijze waarop jarenlang door verschillende hoofdrolspelers ( waaronder de gemeente Amersfoort)  met gemeenschapsgeld is omgesprongen!  Amersfoort2014 wil dat daarover verantwoording wordt afgelegd en dat er maatregelen worden genomen om dit te voorkomen.

Vragen
 
 1. Sinds wanneer is het College op de hoogte van het onderzoeksrapport van Blueyard van 2-11-2018? Wanneer was het College van plan de gemeenteraad hierover te informeren?
 2. Wat is de ( inhoudelijke) reactie van het College op dit rapport en in het bijzonder op de rol van de gemeente Amersfoort en de rol van Amersfoort in C?
 3. Uit het rapport blijkt dat vanaf het begin al duidelijk was dat exploitatie niet haalbaar was. Waarom is de gemeenteraad van Amersfoort hierover in de afgelopen acht jaar  nooit geïnformeerd? Was het College daarvan op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer en wie was daarvan op de hoogte?
 4. Een sluitende begroting van MOA was een van de subsidievoorwaarden voor het verstrekken van de jaarlijkse subsidie van de gemeente Amersfoort, die inmiddels zeven keer is verstrekt. Nu blijkt uit het onderzoek dat MOA de exploitatie in al die jaren nooit sluitend heeft gekregen. In het rapport staat dat MOA jarenlang verlies op verlies stapelde’.  Was het College van Amersfoort hiervan op de hoogte?  Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan het dan dat toch de jaarlijkse subsidie tot 2018 werd verstrekt? Waarom is de gemeenteraad hierover nooit ingelicht? Wie is hiervoor verantwoordelijk geweest in de periode 2010-2018?
 5. Uit het bovenstaande blijkt dat de controle die de gemeente Amersfoort dient uit te voeren bij het verstrekken van subsidies aan MOA jarenlang niet heeft gewerkt. Is het College het daarmee eens? Zo nee; waarom niet?  Hoe is het mogelijk dat het in dit geval jaar in en jaar uit heeft ontbroken aan een adequate controle? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Welke maatregelen gaat het College nemen om dit gebrek aan controle op het verstrekken van subsidies te versterken?
 6. Citaat uit het rapport: ‘ Ondanks dat het ondernemingsplan uiterst kwetsbaar was, neemt Amersfoort in C – als afzender van het plan en door de gemeente Utrecht aangewezen als verantwoordelijke- het risico om het avontuur aan te gaan.. Met het onderbrengen van de Stichting MOA bracht zij dit risico onder in een aparte rechtsorgaan’ Ook slaat Amersfoort in C blijkbaar alle waarschuwingen in de wind die van alle kanten zijn geuit.
  Was het College destijds op de hoogte van deze risicovolle actie van Amersfoort in C? Wie was er namens Amersfoort in C destijds verantwoordelijk voor dit ondernemersplan? Was het College daar ook bij betrokken? Wie waren er allemaal op de hoogte? Is de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld? Waarom heeft het College destijds toch goedkeuring verleend aan dit, naar nu blijkt, slechte plan?
 7. Was het College op de hoogte van het feit dat de bedrijfsvoering en de relatie tussen bestuur en directie al die jaren moeizaam verliep? Zo nee; hoe kan dat? Zo ja; waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd? Wie is daar verantwoordelijk voor?
 8. Aan het einde van het betreffende rapport staan alle organisaties en  personen, waarmee het onderzoeksbureau heeft gesproken, met naam vermeld. Alleen bij de gemeente Amersfoort staat geen naam genoteerd. Wat is daarvan de reden? Wie heeft namens de gemeente met het bureau Blueyard gesproken?
 
 
Ben Stoelinga
 
 
Lees ook het stuk in het Algemeen Dagblad: Vernietigend rapport over bedrijfsvoering MOA
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png