• amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Kinderopvang in Bergkwartier deel 2

partouIs Amersfoort2014 wel volledig geïnformeerd door dit College op 9 oktober, waarom werd er gezwegen over het Tiny Houseplan  en waarom is het plan van Partou-kinderopvang niet echt serieus genomen door het College?

Op 9 oktober 2018 heeft Amersfoort2014 antwoord ontvangen van het College op schriftelijke vragen over de dreigende sluiting van de Partou-kinderopvang in het Bergkwartier ( 2018-079).
In die antwoorden schrijft het College dat de mogelijke optie om een kinderopvang te vestigen in het gemeentelijke gebouw aan de Curaçaolaan (voormalige scoutinggebouw met  circa 150 m2 BVO ) niet wenselijk en haalbaar is.

Citaat College: ‘ Als een dergelijk (bouw)volume op deze locatie gerealiseerd wordt, inclusief parkeren en de ontsluiting, dan heeft dat substantiële consequenties voor het aanwezige groen op de kavel. Daarom is (na belangenafweging) besloten de locatie Curaçalaan voor een ander, nader te bepalen doel in te zetten, dat goed is in te passen in de groen omgeving’.

Op 30 oktober 2018 neemt het College het besluit ‘ Bestuursopdracht Curacaolaan 49-Tiny Houses’. Er wordt besloten het voormalige scoutingsgebouw te slopen voor € 25.000,- en voor € 25.000 onderzoek te doen naar de mogelijkheden om op die plek op 150-250 m2 BVO maximaal 5 Tiny Houses te realiseren.

Citaat College: ‘ Of en in hoeverre het realiseren van een beperkt aantal Tiny Houses consequenties heeft voor het aanwezige groen, wordt onderzocht. De aanwezigheid van groen zorgt er bijvoorbeeld voor dat het realiseren van ‘’off-grid’ Tiny Houses onhaalbaar is,omdat daar veel zonlicht voor nodig is

Als we deze twee documenten naast elkaar leggen en op inhoud en op tijdpad bekijken, ontstaan bij Amersfoort2014 de volgende acht vragen:
 1. Was al voor en op 9 oktober 2018 bij het College of individuele leden van het College bekend dat het realiseren van Tiny Houses op de Curacaolaan 49 een reële optie was en dat hierover op korte termijn een bestuursopdracht aan het College zou worden voorgelegd? Zo nee: hoe kan dat? Zo ja; wie waren daarvan wel op de hoogte?
 2. Indien uit het antwoord van vraag 1 blijkt dat een of meer collegeleden voor of op 9 oktober al de hoogte waren van de keuze om in de toekomst Tiny Houses op de betreffende locatie te realiseren:Waarom is deze keuze voor het eventueel realiseren van Tiny Houses op de betreffende locatie dan niet vermeld in de antwoorden van het College op de schriftelijke vragen van Amersfoort2014?
 3. Op welk moment en met welke wethouder is de Bestuursopdracht Curacaolaan 49 -Tiny Houses voor het eerst  besproken? Op welk moment zijn collegeleden of het College hiervan op de hoogte gebracht?
 4. Op welk moment en met welke wethouder is de belangenafweging besproken om de locatie Curacaolaan niet voor Partou-kinderopvang, maar voor een ander, nader te bepalen doel in te zetten?
 5. Amersfoort2014 ontvangt graag een verslag op papier van de belangenafweging die destijds heeft geleid tot het besluit om de locatie Curacaolaan voor een ander, nader te bepalen, doel in te zetten. Wie hebben deelgenomen aan deze belangenafweging?
 6. Waarom is er geen onderzoek voorgesteld naar de mogelijke vestiging van de minimumvariant van Partou-kinderopvang op de locatie Curacaolaan 49? Waarom worden de consequenties voor het groen bij het eventueel realiseren van Tiny Houses wel onderzocht en is dat niet het geval geweest bij een eventuele vestiging van Partou-kinderopvang?
 7. Waarom wordt in het ene document ( 2018-079) gesproken van een BVO van 150 m2 en in het andere document ( reg.nr 5858657) van 150 tot 250 m2?
 8. Inmiddels heeft er op 7 november een gesprek plaatsgevonden tussen Partou-kinderopvang en de wethouder.Volgens de op 6 november 2018 aangenomen motie 2018- 094M  moest de wethouder in dat gesprek de (on-) mogelijkheden van een eventuele vestiging van Kinderopvang in de voormalige scoutingslocatie met Partou bespreken. Graag ontvangen we een schriftelijk verslag van het gesprek hierover met de besproken (on-) mogelijkheden van het realiseren van de Partou-kinderopvang op de Curacaolaan.
 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png