• amersfoort-012.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Schadeafhandeling verlate oplevering Amerena

sportOp 25-9-2018 ontvingen we de antwoorden van het College op de schriftelijke vragen 2018-069. Inmiddels hebben we de vertrouwelijke specificatie van de door het College ingediende boetebedrag van € 300.000 euro kunnen inzien. Daarvoor dank. Over het antwoord op vraag vier hebben we vervolgvragen.

Vragen:

We hebben via gesprekken met de projectleider Amerena en de afdeling financiën nadere informatie en toelichting ontvangen over het antwoord dat het College ons heeft gegeven: ‘Naast de kosten als gevolg van de verlate oplevering is aan de SRO een subsidiebedrag van 704.000 euro verstrekt (340.00 in 2017 en 364.000 in 2018) i.v.m. het langer ophouden van de locaties Sportfondsenbad, zwembad Liendert en sporthal Schuilenburg. Tegenover deze kosten staan lagere kapitaallasten dan begroot in 2017 en 2018 tezamen ( 931.585)'.

Vraag 1:
Het College kiest ervoor om de schade als gevolg van het langer openhouden van drie zwembaden ( € 704.000) door de verlate opening van de Amerena niet te verhalen bij de verantwoordelijke voor de vertraging. Het College verrekent het schadebedrag met de voordelen van de verminderde kapitaallasten. Waarom heeft het College daarvoor gekozen?

Vraag 2:
Door de verlate opening van de Amerena worden er wel rentekosten over 2017- 2018 berekend, maar gaat de afschrijving pas in vanaf 1-1-2019. Dit levert een voordeel van
 € 931.585 op. Wat niet vermeld wordt in de beantwoording is dat de afschrijvingstermijnen  verlengd worden met 1 jaar en dat bedrag  later alsnog moet worden betaald door de gemeente. Er is er dus absoluut geen sprake van een voordeel , zoals het College schrijft. .Is het College het eens met deze opvatting? Zo nee, waarom niet, Zo ja, waarom heeft het College dan de € 931.585 als voordeel benoemd?

Vraag 3:
Er zijn twee manieren  om met dit soort voor- en nadelen en het verhalen van schade om te gaan:
 1. Het behaalde voordeel van de kapitaallasten ( € 931.585)  wel verrekenen met de extra verstrekte subsidie ( € 704.000). De aannemer hoeft niets te betalen en de gemeente betaalt later alsnog de extra afschrijvingskosten. De gemeente betaalt dan in feite
  € 704.000 en later nog eens de extra afschrijvingskosten, omdat die met een jaar verlengd worden. De aannemer heeft een voordeel van € 704.000
 2. Het voordeel van de kapitaallasten niet  verrekenen met de extra verstrekte subsidie. Op de aannemer worden de extra subsidiekosten van € 704.000 verhaald en de gemeente betaalt later alsnog de extra afschrijvingskosten. De gemeente betaalt in dit geval later alleen de extra afschrijvingskosten, omdat de afschrijvingstermijnen met  een jaar verlengd worden.  
Het College heeft gekozen  voor optie 1 en dat is de berekening die het meest voordelig is voor de aannemer en het meest ongunstig is voor de gemeente ( - € 704.000).
Waarom heeft het College  gekozen voor een zo gunstig mogelijke regeling voor de aannemer in plaats van de meest gunstige optie 2 voor de stad Amersfoort? Welke afwegingen zijn hierbij gemaakt?
 
Vraag 4:
Hoe vaak is het de laatste jaren voorgekomen dat er bij grote projecten een vergelijkbare afweging gemaakt moest worden door het College tussen manier 1 en 2 uit vraag 3? Om welke dossiers ging dat en welke bedragen waren daarmee gemoeid? Hoe vaak is er voor manier 1 gekozen en hoe vaak is er voor manier 2 gekozen?

Vraag 5:
Is het College bereid om alsnog de kosten van de extra subsidie voor het langer openhouden van de Amerena ( € 704.000) te verhalen op de aannemer, zodat de totale claim uitkomt rond de € 1.000.000?
 
Ben Stoelinga
 
Mede namens Ben van Koningsveld (CDA) heeft Ben Stoelinga deze vragen ingediend.
 
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png