• amersfoort-008.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-010.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Hoe meer zielen hoe minder vreugd!

stadhuis
Uit de begroting van 2019-2022 blijkt dat het College bijna 2.4 miljoen uitgeeft in de komende jaren aan de twee extra wethouders! En dat alleen maar omdat ze er niet uitkwamen bij de onderhandelingen en toen maar kozen voor 2 wethouders voor elke partij met zes zetels. Alleen maar vanwege het politieke spel!
 
Ook wordt nog eens 4.780.000 euro uitgeeft aan versterking van het ambtelijk apparaat.
Totaal zo’n 7 mln. extra in vier jaar!!!!! ……. En de OZB gaat wel omhoog met 4.8 % , terwijl in het coalitieakkoord staat dat de OZB in deze periode niet verhoogd zou worden (alleen trendmatig met 2%).
 
Feitelijke vragen begroting 2019-2022 Amersfoort2014 over Bedrijfsvoering
 1. Pag. 207: waarom zijn in de Begroting 2018 de lasten en de baten van de bedrijfsvoering gesaldeerd tot één bedrag van € 40,217 mln? In de toelichting op pagina 208 worden de baten separaat benoemd met een totaal van € 14,520 mln. Voor de jaren na 2018 is juist wèl een splitsing gemaakt tussen baten en lasten.  
     
 2. Ondersteuning College: Het aantal wethouders is helaas om politieke redenen uitgegroeid naar zeven!  Dat brengt veel extra kosten met zich mee:
  - Extra ondersteuning nieuw College: 500.000 euro structureel: 2 mln in deze periode
  - 90,000 euro aanvullende ondersteuning College: 360.000 euro in deze periode
  Totaal: 2.360.000 mln.  euro in vier jaar als gevolg van de uitbreiding van 5 naar 7 wethouders.  Klopt deze berekening?
  Waarvoor is de extra ondersteunung voor nodig?

  Kan het College een jaaroverzicht aanleveren van de kosten die zijn verbonden aan het ondersteunen van de acht (individuele)  Collegeleden ( strategen-woordvoerders, secretariaat, scholing/begeleiding, communicatieadviseurs, bodes enz.)?

  Zie ook bestuur en dienstverlening

 3. Versterking juridische zaken met structureel 170.000 euro per jaar en eenmalig 100.000 in 2019. Graag toelichting over het waarom aan de hand van cijfers

 4. Er wordt, naast de 2.4 mln extra voor ambtelijke ondersteuning van het College, in de komende jaren 1 mln per jaar structureel uitgegeven aan het versterken van de organisatie. Hoe verhoudt  dit bedrag zich tot de extra ondersteuning die het gevolg is van het uitbreiden van het aantal wethouders?. Oftewel: zitten in dit bedrag ook kosten als gevolg van de uitbreiding van het aantal wethouders?

 5. Al met al wordt er aan het ambtelijk apparaat het volgende uitgegeven in de komende vier jaar:
  1)    4 mln. versterken ambtelijk apparaat
  2)    2.36 mln: ambtelijke ondersteuning College
  3)    780.000 euro aan versterken juridische zaken

  Totaal: ruim zeven miljoen euro aan het ambtelijk apparaat!

  Is deze berekening juist?  Met hoeveel %  worden de personeelskosten verhoogd in 2019 ten opzicht van 2018?

 6. Citaat: ‘We zoeken de balans tussen de medewerkers in de organisatie en de flexibele schil” Op welke wijze doet het College dat? Is er sprake van een disbalans in de ogen van het College? Zo ja, waarom en wat?
  Zo nee, op welke wijze gaat het College bij deze zoektocht naar de  balans de gemeenteraad betrekken?

 7. Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom: van 29.9% in 2017 naar 10% in 2020.  Op welke wijze en aan de hand van welke criteria gaat het College dit realiseren?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png