• amersfoort-004.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-005.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Jeugdoverlast bestrijden door jeugdaanpak

Jeugdoverlast bestrijden door jeugdaanpak

De jongste overlastgever is 9 jaar

Begin november hebben Rachida Issaoui en Sieta Koet van de respectievelijke fracties van de PvdA en Amersfoort2014 gesprekken gevoerd met omwonenden van het winkelcentrum Vathorst. Dit naar aanleiding van klachten over jongeren die, met name de afgelopen twee jaar, geluidsoverlast veroorzaken, bewoners intimideren, scooterwedstrijden houden, dealen, vuurwerk afsteken en zich soms agressief gedragen.

Overlast
In de zomermaanden kunnen bewoners boven winkelcentrum Vathorst niet buiten op hun balkon zitten door de herrie. Zelfs midden in de nacht kan het luidruchtig zijn. Dat bleken dan jongeren te zijn die bijvoorbeeld de liefde bedreven op een bank van een snackbar. Dat heeft de eigenaar van de betreffende snackbar doen besluiten om de houten banken ’s nachts naar binnen te halen. 

Deze veelvuldige overlast heeft geleid tot een motie waarin het college van B&W wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van deze overlast, de huidige aanpak te evalueren en na de evaluatie in gesprek te gaan met de Raad. In februari is er op initiatief van Amersfoort2014 en PvdA een commissievergadering geweest om integrale aanpak en overlast te bespreken.


Verslag commissievergadering
Tijdens de voorbereiding van de commissievergadering met ambtenaren en de griffie heeft Rachida duidelijk aangegeven  dat een integrale aanpak noodzakelijk is, waar de lijntjes kort zijn. Dit betekent dat de ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige jeugdproblematiek maar ook voor effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de wijk. Als initiatiefnemers, hebben wij er tevens op aangedrongen dat ook jongeren aan het gesprek zouden deelnemen.

Voor deze bijeenkomst op 14 februari 2023 is daar vanuit de zijde van de ambtenaren van afgezien. Gezien hun jeugdige leeftijd en de privacy die gewaarborgd dient te zijn. De commissievergadering Sociaal Domein van dinsdag 14 februari had een integraal karakter. Rachida gaf in haar inleiding aan dat de jongeren een perspectief nodig hebben zoals sport, school en maatschappelijke betrokkenheid. Zij hebben liefde, aandacht en tijd nodig om gezond en veilig op te groeien en dat het niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. Ook belangrijk is ondersteuning voor ouders die dat nodig hebben.   

Naast de wethouder Sociaal Domein, raadsleden van verschillende fracties, een jeugdwerker van het Jeugd Interventie Team (JIT), gebiedsmanagers en ambtenaren van beleidsterrein Samen Leven, jongerenwerk op school en Kwintes, waren er ook vertegenwoordigers van beleidsterrein Veiligheid aanwezig, namelijk de wijkagent Vathorst Hooglanderveen en Burgemeester Bolsius. De beleidsadviseur Sociaal Domein poneerde een mooie quote: Preventie is de beste interventie. Daarbij werden 58 bewezen effectief en onderbouwde interventies gepresenteerd.  

Van collega-raadsleden kwam in de vergadering terecht de feedback dat er geen jongeren aanwezig waren en dat er nu over hen werd gesproken i.p.v. met hen. Tijdens het gesprek bleek tevens dat de jongerenraad in de diverse wijken nog in oprichting is en zij aangaven nog niet zover te zijn om ervaringen uit te wisselen. 

De jongerenwerker van het JIT vertelde enthousiast en betrokken over zijn werk. ‘’We vertellen graag wat we doen. Wij ondersteunen projecten, doen aan talentontwikkeling. In de afgelopen periode krijgt het meidenwerk extra aandacht, wij zorgen voor ontmoeting.’’  


Signalen
Signalen komen binnen bij het kernteam Jeugd en worden vertaald naar een aanpak. Maar zijn al deze inspanningen voldoende effectief? Het aantal meldingen in 2022 is afgenomen met 33% t.o.v. 2019. Ligt dat aan de coronaperiode of hebben interventies een effect gehad? Welke interventies zijn het meest effectief? Wij zaten in de vergadering niet voor niets met dit grote gezelschap bij elkaar.

De wijkagent van Vathorst-Hooglanderveen heeft door zijn tactische inzet goed contact met de jongeren. Hij vertelde: ‘’Er zijn 7 jeugdgroepen in Amersfoort-Noord in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. De minimum leeftijd is verschoven van 12 naar 9 jaar.’’  

Aanpak en samenwerking
De jeugdaanpak wordt geïntensiveerd door samenwerking van Sociaal Domein met Veiligheid en Samen Leven. Jongerenwerk blijft in ontwikkeling. Er staan drie vacatures op de rol om de jeugdaanpak nog beter te kunnen managen.  

Sieta Koet sluit de vergadering af. ‘’Iedereen hier aanwezig is ervan overtuigd dat zowel de beleidsmakers als het werkveld hun stinkende best doen. Wij zijn geschrokken van de uitspraak van de wijkagent dat de jongste overlastgevers niet ouder zijn dan 9 jaar! Wij, als initiatiefnemers zullen zeker een vervolg geven aan dit gesprek. Jongeren en hun ouders zullen hiervoor worden benaderd.” 

Analyse tot heden
Wij zijn er een voorstander van om een nieuwe manier van beleidsverantwoording in te voeren. Wat zijn de effecten van de interventies? Sturen naar wat je wilt bereiken op thema’s. Wat is gelukt en wat is niet gelukt? Wat willen we meten en wat kunnen we meten? 
Niet alleen vertellen wat je gedaan hebt, maar ook feitelijk inzicht in wat er gerealiseerd is.  

Sieta Koet-Minis 
Amersfoort2014 

Rachida Issaoui 
PvdA 

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png