• amersfoort-007.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-013.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen

Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen

Tot grote teleurstelling van Amersfoort2014 hebben zij woensdag 25 mei moeten besluiten uit de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Amersfoort te stappen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen omdat de vijf partijen onvoldoende overeenstemming konden bereiken over de behandeling van het dossier Westelijke Ontsluiting. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakten verdere onderhandelingen onbeheersbaar.

Amersfoort2014 betreurt het dat juist dit langlopende hoofdpijndossier de onderhandelingen heeft gefrustreerd, terwijl er tegelijkertijd veel enthousiasme, raakvlak, energie en gedeelde visie is op andere onderwerpen alsmede de manier waarop wij samen de stad willen besturen. Een gemiste kans op een transparante en vooruitstrevende coalitie!

Amersfoort2014 is altijd duidelijk geweest over haar posities over de Westelijke Ontsluiting: doorgaan met het huidige plan is geen optie. Nu niet en ook niet in de toekomst. Investeren in voorzieningen door bijvoorbeeld het aanleggen van fietstunnels, stimuleert doorstroom van verkeer, voorkomt onnodige financiële risico’s en is voor Amersfoort2014 bespreekbaar. Amersfoort2014 heeft vanaf de start van de onderhandelingen meermaals aangegeven behoefte te hebben om dit dossier zo snel mogelijk in het onderhandelingsproces te bespreken.

Na ruim 5 weken inhoudelijk onderhandelen is er over de Westelijke Ontsluiting nog geen duidelijkheid. Een aantal partijen gaf te kennen meer tijd nodig te hebben om de mogelijkheid van alternatieven te onderzoeken. Op maandag 23 mei is door Amersfoort2014 aangegeven dat duidelijkheid ten aanzien van de aanbesteding van het huidige plan voor Amersfoort2014 erg belangrijk is en daar graag op woensdag een uitspraak over te willen. Ook bij een alternatief zal er immers gestopt moeten worden met het huidige plan en de aanbesteding. Hierop werd door formateur Pim van den Berg vervolgens op een volgens Amersfoort2014 onprofessionele manier gereageerd op dit verzoek. Tot grote teleurstelling heeft geen van de andere partijen daarna afstand genomen van dit voor Amersfoort2014 onacceptabele incident. Van een formateur mag, naar de mening van Amersfoort2014, verwacht worden dat deze het proces op onafhankelijke wijze begeleidt en ten allen tijde professioneel duidelijkheid verschaft over de te volgen procedure.

Naar aanleiding van de reactie van de formateur heeft Amersfoort2014 op woensdag 25 mei geprobeerd hierover het gesprek te voeren: enerzijds om de rol van de formateur bespreekbaar te maken en anderzijds om duidelijkheid te creëren over het te volgen proces over de Westelijke Ontsluiting. Hierbij heeft Amersfoort2014 haar vertrouwen uitgesproken in de onderhandelingen en bereidheid getoond om andere partijen meer tijd te gunnen in besluitvorming rondom de Westelijke Ontsluiting. Ook heeft Amersfoort2014 gereflecteerd op de eigen volharding. Hierop gaf D66 te kennen grote twijfel en weinig vertrouwen te hebben in een onderhandelingsproces met Amersfoort2014. Aanvullend was er geen bereidheid om te reflecteren op de rol en het gedrag van de formateur. Daarom was er voor Amersfoort2014 nog slechts één conclusie mogelijk: uit de coalitieonderhandelingen stappen.

Amersfoort2014 wil de coalitievormende partijen danken voor de goede gesprekken die zijn gevoerd en Amersfoort2014 zal zich op een transparante en doelmatige wijze blijven inzetten voor Amersfoort!
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png