• amersfoort-005.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-014.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Amersfoort2014 & mobiliteit: onze inzet

Amersfoort2014 & mobiliteit: onze inzet

Prioriteiten & visie Amersfoort2014
Lijsttrekker Menno Fousert fietst veel met zijn schoolgaande kinderen. Binnen Amersfoort doet hij alles op de fiets. In het gesprek over mobiliteit kunnen we het de hele tijd hebben over doorfietsroutes en verkeer de stad in en uit. De meeste verplaatsingen zijn echter korte ritten; naar school, naar de supermarkt, naar de sportclub. Deze routes zijn vaak nog te gevaarlijk voor fietser en voetganger. En 50% van de verplaatsingen onder de 7,5km is nog altijd met de auto. Laten we hiermee beginnen: 

Prioriteit bij: Minder auto voor korte ritten en veiligere schoolroutes.

We moeten fietser en voetganger als uitgangspunt nemen bij het inrichten van de openbare ruimte en onszelf de vraag stellen: Kan iemand van 8 en iemand van 80 zich hier veilig, comfortabel en zelfstandig verplaatsen? Dat doen we samen met bewoners die de gevaarlijke punten kennen en zelf met oplossingen komen zoals bij DNP.

Raadsakkoord fietsen en lopen?
Iedereen wil meer geld en ruimte voor groen, fietser en voetganger. Dat lijkt ons iets moois voor een raadsakkoord. Dat moet ook ten koste gaan van iets en dat kan al met een paar procent minder auto.

Huidige verkeers en vervoersplan Amersfoort
We doen vaak of mobiliteit een vrije keuze is. Dat is niet zo. Voor veel mensen is mobiliteit te duur of niet toegankelijk. Daarom moeten we meer aandacht hebben voor mensen die een kleine actieradius hebben omdat ze geen toegang tot vervoer hebben of omdat de bus niet meer gaat. Mobiliteit is een sociaal thema. Als we de modal shift naar meer fiets/OV en minder auto willen maken moeten we deze groep die nauwelijks mobiel is de komende raadsperiode niet weer vergeten. Er is aandacht nodig voor vervoersarmoede!

Stadsring
De Stadsring groenblauw maken is iets waar we verder naar moeten kijken. Wat we echter morgen kunnen doen is; de groene golf voor auto's eruit halen en de verkeerslichten vriendelijker afstellen voor voetganger en fietser

Pleidooi voor inclusiviteit
We hebben de laatste jaren de ambities voor een modal-shift van auto naar fietsen en lopen niet gehaald, de bebording van de autoluwe binnenstad is een zooitje, de Westelijke Ontsluiting ligt stil, schoolroutes worden onveiliger en we vergeten regelmatig de minder-valide en kwetsbare weggebruiker. Denk maar aan de steile fietsbrug voor de Westelijke Ontsluiting. Zoveel tijd van woordvoerders mobiliteit is de afgelopen jaren gegaan naar de Westelijke Ontsluiting. Nu stoppen en kostbare tijd van ambtenaren, wethouder en raadsleden beter besteden. 

Introductie van twee nieuwe tools voor de raad en ambtenaren!
Wij willen mobiliteit en parkeren in samenhang zien met de openbare ruimte. Een nieuwe parkeervisie is niet meer van deze tijd. We willen een brede visie op de openbare ruimte waar mobiliteit en parkeren een plek in hebben. Mooie voorbeelden zijn Groningen en Eindhoven. Dan kan de fiets ook in de weg zitten; bijvoorbeeld in een buurt waar kinderen weer op straat willen spelen of in een aantrekkelijk winkelgebied. Daar moeten we over nadenken als politiek. We zien een kans om op straatniveau te experimenteren met de openbare ruimte. Laten we testen wat de ruimte ook kan zijn. Met tijdelijke inrichting, tactical urbanism, ideeen van jong en oud. Meer democratie over onze straten en openbare ruimte. Meer ruimte voor testen en verhalen!

Amersfoort2014 zet in op meer ruimte voor verbeeldingskracht en aandacht voor het proces samen met bewoners.

Over deelvervoer zoals deelscooters en fietsers.
Het zijn huurvoertuigen; geen deelvoertuigen. Wij willen verder experimenteren of dit autoritten kan vervangen maar vragen ons af of dat met deze diversiteit aan aanbieders moet, succes in Parijs en London is dat één aanbieder heel groot en daarmee toegankelijk is.

En het kan niet verder in de huidige vorm. De openbare ruimte gratis gebruiken en die verrommelen is niet ok. We moeten naar geofencing (met kleinere vakken) of docking stations en partijen moeten meebetalen aan gebruik van openbare ruimte.
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png