• amersfoort-014.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Amersfoort2014 en PvdD planten bomen in de Melksteeg

Amersfoort2014 en PvdD planten bomen in de Melksteeg

Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren hebben op zondag 27 februari ruim 100 bomen geplant in de Melksteeg. Hiermee vragen de partijen aandacht voor de achterblijvende herplant van bomen door de gemeente Amersfoort. Begin 2019 zijn zo’n 1.500 bomen gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg. Al sinds 2016 belooft de gemeente om de bomenkap goed te maken door nieuwe bomen te planten, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren vinden dat het afgelopen moet zijn met het uitstel. De partijen voegen de daad bij het woord door nu zelf bomen te planten in het gebied achter de rioolwaterzuivering.

Lijsttrekker Menno Fousert van Amersfoort2014 opende vandaag samen met lijsttrekker Christian van Barneveld van de Partij voor de Dieren wat zij noemen de ‘bomenhub’ voor Amersfoort. In de kale Melksteeg is genoeg ruimte om bomen een permanente of tijdelijke plek te geven. In Amersfoort is het al jaren zo dat de herplant de bomenkap niet kan bijbenen. Geldgebrek wordt door het college als reden gegeven voor de achterblijvende aanplant. De bomenhub levert een dubbel voordeel op: de aanplant in de Melksteeg is eindelijk gestart én Amersfoort kan groener worden gemaakt met de bomen die hier groeien.

Leefbare aarde
Christian van Barneveld van de Partij voor de Dieren: “Met de kap van 1.500 bomen is ook het leefgebied van beschermde diersoorten verwoest. Dat kun je natuurlijk nooit goed maken met de plant van jonge boompjes op een andere plek, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.” Hij wijst erop dat de provincie Utrecht in 2017 al eiste dat de compensatie van de bomenkap vóór 1 mei 2021 uitgevoerd zou worden. “Maar keer op keer werd dit uitgesteld. Omdat wij nog geen enkel boompje hebben kunnen bespeuren en de herplant opnieuw is uitgesteld, nu naar najaar 2022, zijn we zelf maar bomen gaan planten. Natuur en soortenrijkdom zijn heel belangrijk voor een leefbare aarde, maar voor de gemeente zijn ze een sluitpost op de begroting. Dat gaan we na de verkiezingen veranderen.”

Doen wat je belooft
Menno Fousert van Amersfoort2014 ergert zich al jaren aan het achterwege blijven van actie. ‘Goed bestuur is doen wat je belooft. In De Melksteeg wachten we al jaren op nieuwe natuur die is toegezegd na de grootschalige kap voor de Westelijke Ontsluiting. Aan dit getreuzel moet een einde komen dus pakken we zelf de handschoen op.’
Het achterwege blijven van daden ziet Fousert op meer dossiers: “Deze coalitie van GroenLinks, D66, VVD en CU begon in 2018 met veel ambities rondom zaken als wonen, duurzaamheid en groen. Helaas moeten wij constateren dat er op verschillende belangrijke dossiers te weinig is gebeurd. Ook vinden we dat inbreng van bewoners onvoldoende ruimte krijgt. Soms lijkt het wel of de coalitiepartijen alleen maar met het eindplaatje bezig zijn. Dat zie je hier ook. Er is een prachtig filmpje van jaren terug over hoe het hier gaat worden maar ondertussen ligt het stil. Daarom starten wij vandaag zelf met uitvoeren van belangrijke beloften en roepen we inwoners op om mee te doen.”
Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een beter Amersfoort. Verantwoord omgaan met geld, ruimte en groen is een speerpunt. Met deze actie vragen we serieuze aandacht voor het thema en laten we zien hoe aanleggen van groen snel kan gaan.

Meedoen
De bomen die zondag zijn geplant, zijn gedoneerd door inwoners en natuurorganisaties. Inwoners kunnen wat Amersfoort2014 en PvdD betreft meedoen door zaailingen of kleine boompjes die het anders niet redden te doneren. Kom ze zelf planten op dit stuk grond. Hoe mooi is het dat dit stuk braakliggende grond nu al kan bijdragen aan het groen van de toekomst? Zo komen ambities en beleid dichterbij elkaar! De bomen zijn een groen geschenk van de stad voor de stad. De bomen kunnen blijven staan, maar de gemeente mag de dennen, esdoorns, lindes en essen ook gebruiken voor het groener maken van de stad. Op naar meer groen en daadkracht!

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png