• amersfoort-008.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-014.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Gemeente Amersfoort buigt voor ontwikkelaars in het Hoefkwartier

Gemeente Amersfoort buigt voor ontwikkelaars in het Hoefkwartier

De gemeente Amersfoort heeft vergaande plannen het huidige bedrijvengebied De Hoef te transformeren naar een woonwijk. Een mooie ontwikkeling waar Amersfoort2014 achter staat. Maar er worden bedenkelijke spelletjes gespeeld binnen dit dossier blijkt nu.

Al jaren is de gemeente bezig met het betrekken van omwonenden vanuit de wijken Schothorst en Liendert en de vrienden van het Waterwingebied om deze ontwikkeling goed in te passen. Amersfoort2014 is ook vaak aanwezig geweest bij deze zogenaamde Hoefcafés, participatie avonden waar omwonenden konden reageren op de plannen. In 2019 is het ontwikkelkader vastgesteld, waarbij uitgegaan werd van de toevoeging van 2500 woningen. Dit aantal is gebaseerd op wat het gebied en de omgeving aankunnen, zodat het een leefbare wijk wordt zonder dat dit leidt tot overbelasting van de omliggende (bestaande) wijken.

Dinsdag 11 januari vergadert de raad over aanvullende kaders voor het Hoefkwartier. Waarom aanvullende kaders? Omdat de ontwikkelaars die in het gebied actief zijn in totaal 5000 woningen in hun plannen hebben opgenomen. Woningen die ook nog eens heel erg klein zijn.

Het is bekend dat dit soort kleine appartementen per vierkante meter meer opbrengen dan ruimere woningen. Winstmaximalisering op de vierkante meter noemen we dat. Maar dat komt niet overeen met de veel bredere vraag en de woonbehoefte die er is in Amersfoort. De gemeente wil dan ook extra kaders opstellen om te voorkomen dat er alleen maar kleine appartementen worden gerealiseerd in het Hoefkwartier. Op zich een goed streven, maar de keerzijde is dat het volgens de gemeente “nodig is te kijken naar kostenbesparende maatregelen en mogelijkheden voor flexibiliteit op beleidsregels”. In gewoon Nederlands: men vindt het heel vervelend voor de ontwikkelaars dat ze minder kunnen verdienen door toevoeging van dit nieuwe kader. Daarom moeten de parkeernormen omlaag, moet deelmobiliteit ingevoerd worden en moet in de omliggende wijken vergunningparkeren worden ingevoerd. Met als resultaat: de ontwikkelaars maken minder kosten doordat ze minder ondergrondse parkeerplaatsen hoeven te realiseren en de bewoners van de omliggende wijken mogen betalen voor een parkeervergunning.

Een belachelijke manier van doen, vindt Amersfoort2014! De kaders waren immers vanaf het begin helder: 2500 woningen, dat is wat het gebied aankan. Niet 5000. Ook is in de eerdergenoemde Hoefcafés altijd sprake geweest van een gemêleerd woningaanbod, niet enkel kleine appartementjes. De ontwikkelaars gaan in de slachtofferrol en de gemeente Amersfoort gaat daarin mee door ze verregaand tegemoet te komen met allerlei versoepelende maatregelen.

Amersfoort2014 is zeker voor het toevoegen van woningen waar dit kan. In dit dossier wordt de gemeente echter voor het blok gezet door ontwikkelaars. Een machtspelletje wat draait om geld en een gemeente die er veel te gewillig en weinig zakelijk in meegaat, zonder te denken aan de eerder gemaakte afspraken en geschetste beelden naar inwoners en omgeving.
 
Menno Fousert
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png