• amersfoort-004.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-013.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Autoluwe binnenstad (2): Verkeersafwikkeling Westsingel levensgevaarlijk!

westsingelOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. In de mede door Amersfoort2014 ingediende motie en aangenomen motie 2019-199M wordt het college opgedragen onderzoek te verrichten om de voetgangers op de Varkensmarkt ruim baan te geven met nadrukkelijk de opdracht dat dit zonder nadelige bijeffecten moet plaatsvinden. Daarover is een RIB verschenen op 18 mei 2020 met een uitgebreide toelichting in bijlage 2 over de verkeersafwikkeling Westsingel-Varkensmarkt. Ook heeft het college twee verkeersbesluiten genomen op 18-3-2020 en 1-10-2020.
 
Inmiddels is het de fractie van Amersfoort2014 duidelijk geworden uit signalen van bewoners van de Westsingel dat er wel degelijk zeer nadelige en levensgevaarlijke bijeffecten optreden bij de door het college vastgestelde verkeersafwikkeling op de Westsingel tussen de Varkensmarkt en de Molenstraat. Ter hoogte van Westsingel nr. 4 wordt richting de Varkensmarkt een ‘doorrijverbodsbord’ voor auto’s geplaatst (zie verkeersbesluit van het college d.d. 1-10-2020). Hierdoor zullen bestelbusjes en kleine vrachtwagens van bezorgdiensten op de Westsingel moeten keren om terug te rijden (of nog erger: achteruit moeten rijden) naar de Molenstraat
 • terwijl er van twee kanten fietsen en brommers rijden; het is een zeer drukke fiets-brommerroute;
 • terwijl er voetgangers lopen op het smalle trottoir op deze drukke looproute van en naar de winkelstraat en het OLV-plein;
 • terwijl de lange vrachtwagen van de COOP regelmatig langdurig stilstaat midden op de Westsingel voor laden en lossen;
 • terwijl er vrachtverkeer komend uit vanuit de Hellestraat en vanaf de Utrechtsestraat via de Westsingel naar de Molenstraat wordt geleid;
 • terwijl er auto’s in en uit de parkeergarages rijden van appartementencomplexen in twee richtingen.
De fractie van Amersfoort2014 heeft gesproken met de bestuurder van een kleine ‘Cool Blue-vrachtwagen’(zie bijgevoegde foto) die meldde dat keren op de 3,30 meter brede rijbaan van de Westsingel onmogelijk was vanwege de veel te smalle rijbaan, het voetpad, de aan twee kanten rijdende auto’s, fietsers en brommers en wandelaars. Achteruit rijden om weer de Molenstraat in te kunnen rijden vond hij onverantwoord. Hierdoor gaan volgens de chauffeur levensgevaarlijke situaties ontstaan. Terwijl Amersfoort2014 buiten in gesprek was met de bewoners probeerde een bestuurder van een verdwaalde personenauto om te draaien op de Westsingel, waardoor er voor onze ogen fietsers/brommers en wandelaars ernstig werden gehinderd en er flinke en hoorbare irritatie ontstond bij een fietser!
 
Sinds enkele maanden hebben enkele bewoners van de Westsingel het probleem voorgelegd aan de gemeente. Zij kregen in november 2020 te horen dat de nieuwe verkeerssituatie op de Westsingel per 4-1-2021 niet veranderd zou worden, omdat het college zo weinig mogelijk verkeersbewegingen op de Varkensmarkt wilde. De zeer nadelige effecten van het niet kunnen afrijden van bezorgbusjes en de COOP-vrachtwagen via de Zuidsingel werd afgedaan met de opmerking dat er dan maar gekeerd moest worden op de Westsingel of (bijvoorbeeld door de lange vrachtwagen van de COOP)  maar achteruitgereden moest worden op de Westsingel(zie ambtelijke email van 5-11-2020 aan bewoners)!
 
Amersfoort 2014 vindt deze verkeerssituatie, die al over enkele weken ingaat, onacceptabel!  Het college moet deze nadelige effecten z.s.m. oplossen en er zal snel een andere oplossing moet komen om ernstige verkeersongevallen te voorkomen! Vanwege het feit dat dit plan al per 4-1-2021 wordt ingevoerd, vraagt de fractie van Amersfoort2014 aan het college om deze vragen met voorrang en spoed te beantwoorden.

 
Vraag 1:
 1. Is het college op de hoogte van de situatie zoals beschreven in de toelichting op deze vragen?
 2. Zo ja, sinds wanneer?
 3. Op welke wijze is er vanuit de gemeente over deze nieuwe verkeerssituatie gecommuniceerd met de bewoners op de Westsingel, die wonen tussen de Varkensmarkt en de Molenstraat?

Vraag 2:
Amersfoort2014 vindt dat het college op deze wijze heeft gekozen voor een verkeersafwikkeling van de Westsingel tussen Varkensmarkt en Molenstraat die wij scharen onder een situatie met ’ zeer nadelige effecten’ voor verkeersdeelnemers, zoals nadrukkelijk is aangegeven in motie 2019-199M.
 1. Is het college het eens met deze opvatting van de fractie van Amersfoort2014?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom is deze gekozen verkeersoplossing niet in strijd met de strekking van de motie?
 4. Zo ja, waarom heeft het college dit niet voorgelegd aan de gemeenteraad?

Vraag 3:
Zowel in RIB van 18 mei 2020 als in de twee  verkeersbesluiten worden de in de toelichting vermelde levensgevaarlijke verkeerssituaties van kerende en achteruitrijdende bezorgwagens niet vermeld.
 1. Hoe is het mogelijk dat deze zeer nadelige effecten voor de verkeersveiligheid niet vermeld zijn in deze drie documenten?
 2. De politie heeft blijkbaar positief geadviseerd over deze oplossing (zie verkeersbesluit 1-10-’20) Hoe is dat te verklaren?
 3. Amersfoort2014 ontvangt graag inzage in alle ambtelijke adviezen en de adviezen van de politie over alle relevante verkeersbesluiten die met deze verkeerssituatie op dit stuk van de Westsingel te maken hebben. Is het college daartoe bereid?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 4:
Op 5-11—2020 ontvangen enkele bewoners van de Westsingel, zie zich zorgen maken over de nieuwe verkeerssituatie, een emailbericht van de gemeente waarin staat: ‘De bevoorrader van de COOP krijgt geen vergunning om de stad vanaf de Westsingel via de Varkensmarkt te verlaten. De bevoorrader zal achteruit de Westsingel oprijden en zo de COOP bereiken. Waarna hij vooruit kan rijden om via de Molenstraat de stad te verlaten’.
Op maandag 30 november ontvangt de Amersfoort2014 fractie via de griffie een ambtelijke email waarin staat: ‘COOP gaat een ontheffing krijgen om wel via de Varkensmarkt te mogen wegrijden’.
 1. Welke versie is de juiste?
 2. Waarom is er niet met de bezorgde bewoners gecommuniceerd vóór 30 november over het verstrekken van een ontheffing voor de COOP-vrachtwagens?
 3. Hoe kan het sowieso gebeuren dat de bewoners op 5 november 2020 een andere oplossing te horen krijgen voor de COOP-vrachtwagens dan de Amersfoort2014-fractie op 30 november?
 4. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Vraag 5:
Vrachtverkeer vanuit de Hellestraat/Utrechtsestraat moet vanaf 4 januari 2021 de stad uitrijden door bij de Varkensmarkt linksaf  te gaan om via de Westsingel de Molenstraat te bereiken. Tegelijkertijd kunnen bezorgbusjes en de vrachtwagens van COOP op dezelfde weg richting de Varkensmarkt rijden tot aan het nieuw te plaatsen verbodsbord voor auto’s ter hoogte van Westsingel 4. Deze twee tegen elkaar inrijdende of stilstaande vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren op een rijbaan van 3.30 meter. Zelfs als  de fietsstrook van 1.30 meter bij het omkeren wordt gebruikt, gaat dat niet lukken!
 1. Is het college het eens met deze conclusies van Amersfoort2014?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. In deze verkeerssituatie kan ook het fietspad geblokkeerd worden door kerende busjes en auto’s. Is het college het met ons eens dat dit onacceptabele en zeer gevaarlijke situaties kan opleveren?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 6:
 1. Op welke wijze gaat het college deze verkeersprobleem op korte termijn en voor 1-1-2021 oplossen?
 2. Op welke wijze en wanneer gaat het college deze verkeersproblemen voor 1-1-2021 bespreken met de bezorgde bewoners van de Westsingel?
 3. Op welke wijze gaat het college deze verkeersprobleem met spoed bespreken met de gemeenteraad?
 
Vraag 7:
Omdat de nieuwe verkeerssituatie ingaat op 4-1-2021 vraagt de Amersfoort2014-fractie aan het college deze vragen met spoed te beantwoorden en actie te ondernemen.
 1. Is het college hiertoe bereid?
 2. Zo nee, waarom niet?
 
 
Menno FousertBen Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png