• amersfoort-008.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-013.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Gemeente Amersfoort handelt in strijd met de wet

gemeente huisOnlangs ontving de gemeenteraad antwoorden op de schriftelijke vragen 2020-070 en 2020-073. Deze vragen gingen over de wijze waarop het college omgaat met de beantwoording van schriftelijke vragen conform artikel 155, lid 1 van de gemeentewet.
Amersfoort2014 heeft de antwoorden van het college ter advies en beoordeling voorgelegd aan prof. Voermans en aan mr. O. Schuwer, bestuurlijk-juridisch consulent. Op 14 augustus heeft de heer Schuwer op ons verzoek een schriftelijk advies opgesteld.
We hebben dat advies besproken in de fractievergadering van 24 augustus. Uiteraard willen wij dit onafhankelijke advies graag met u delen.
De fractie van Amersfoort2014 zal z.s.m. een Ronde organiseren om de betekenis en de gevolgen van dit advies met de gemeenteraad te bespreken. Indien er fracties zijn die deze Ronde met ons willen organiseren, vernemen we dat graag.
 
De vragen van de fractie Amersfoort2014 met de antwoorden van Olaf Schuwer, bestuurlijk – juridisch consultant

 1. In de antwoorden op de vragen 2020-070 en 2020-073 geeft het college aan dat er meerdere reden kunnen zijn om schriftelijke vragen niet of onvolledig te beantwoorden. Wat is uw juridische mening over deze opvattingen van het college?

  ANTWOORD: daar waar artikel 155 lid 1 Gemeentewet elk raadslid het recht toekent tot het stellen van vragen aan het college, verplicht ditzelfde artikel feitelijk het college om aan hem gestelde vragen te beantwoorden.
  Beantwoording dient te geschieden binnen de bepalingen die het Reglement van Orde (RvO) daarover bevat, en wel volledig. Het is ten principale niet mogelijk dat beantwoording niet of onvolledig plaatsvindt. Dat zou op gespannen voet komen te staan met de positie die de raad inneemt als hoofd van de gemeente zoals vastgelegd in artikel 125 lid 1 Grondwet.
  De positie van het college is daarvan afgeleid.

 2. Het college beperkt in collegebericht 2020-086 de mogelijkheid voor raadsleden om, conform de verordening organisatie ondersteuning 2011, rechtstreeks bij ambtenaren snel antwoorden te verkrijgen op vragen over dossiers. Deze vragen worden nu allemaal als schriftelijke vragen, conform de verordening van de gemeenteraad, behandeld en daaraan zit een termijn van 3 weken verbonden. Wat is uw mening over deze beperking?

  ANTWOORD: het verschijnsel “technische vraag” is in de praktijk geboren en gegroeid. De Gemeentewet kent dit soort vragen niet. artikel 155 lid 1 Gemeentewet geeft elk raadslid het recht op het stellen van “vragen”. Een “vraag” is tamelijk ongeduid en onbegrensd, en vaak gaat het om vragen die een technisch karakter hebben. Dan spreken betrokkenen (college en raad) af dat deze “kort door de bocht” aan een ambtenaar kunnen worden gesteld. Naar mijn mening kan het niet zo zijn dat het college eenzijdig gaat bepalen of een vraag “technisch” is of niet. In het laatste geval zou er een termijn voor beantwoording zijn van 20 dagen conform artikel 43 lid 3 Reglement van orde van de raad 2013.
  Als het college tot een dergelijke interpretatie en bijbehorende beperking komt zal dit in elk geval moeten gebeuren in overleg, afstemming en instemming met en van de raad. Het is 2 immers niet het college maar de raad die bepaalt op welke wijze het Reglement van Orde moet worden uitgelegd en toegepast. Zie artikel 53 RvO.

 3. In collegebericht 2020-086 op blz. 5 vraag 1 stelt het college dat ‘uw vraag buiten de scope valt van de WOB’. Hiermee stelt het college volgens ons de gemeentewet (artikel 169) gelijk aan de WOB. Wat is uw mening over deze stelling van het college?

  ANTWOORD: de relatie gemeenteraad – college van B&W wordt geregeld in de Gemeentewet, o.a. in artikel 169. De relatie gemeentebestuur – inwoners van Amersfoort wordt daar waar het gaat om (openbaarheid) van (schriftelijke) informatie geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob speelt ten principale geen enkele rechtstreekse rol in de verhouding gemeenteraad – college van B&W, ook niet in de verhouding tussen het individuele raadslid en het college van B&W. Het college bewandelt de verkeerde weg door een vraag om inlichtingen naar de prullenbak te verwijzen met een enkele verwijzing naar de Wob. De stellingname van het college is onjuist en miskent de inhoud en betekenis van de artikelen 155 lid 1 en 169 Gemeentewet.
 4. Het college stelt in 2020-070 dat het recht op informatie ‘geen onbegrensd recht van een raadslid/ c.q. de raad is’. Wat is uw mening over deze stelling van het college?

  ANTWOORD: ik kopieer de volgende passage uit pagina 4 van document 2020-070:

  Het recht op informatie is echter geen onbegrensd recht van een raadslid c.q. de raad. Het moet gaan om inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Als een raadslid c.q. de raad inlichtingen vraagt met een ander doel dan ten behoeve van de uitoefening van zijn taak, dan is artikel 169 van de Gemeentewet niet van toepassing.“.

  Daarover het volgende.
  Het college haalt zo te zien twee zaken door elkaar, te weten de actieve inlichtingenplicht zoals beschreven in artikel 169 lid 2 Gemeentewet enerzijds en de passieve inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 169 lid 3 Gemeentewet. Beide bepalingen staan los van elkaar, benadrukken de positie van de raad als Grondwettelijk hoofd van de gemeente en kunnen niet eenzijdig naar believen van het college in beperkte zin worden uitgelegd. Hierbij dient te worden bedacht dat artikel 169 Gemeentewet de controlerende rol van de raad jegens het college belichaamt. De actieve inlichtingenplicht wordt inderdaad begrensd door de woorden “die de raad voor
  de uitoefening van zijn taak nodig heeft”. Met die “taak” wordt primair gedoeld op de controlerende rol van de raad. De passieve inlichtingenplicht is welhaast onbegrensd: de inlichtingen die een of meer raadsleden vragen moeten (imperatief) door het college worden gegeven. Tenzij dit zou leiden tot strijd met het openbaar belang.

  De vraag wanneer sprake is van strijd met het openbaar belang laat zich beantwoorden vanuit de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling. Van de kant van de regering werd benadrukt dat deze clausulering als hoge uitzondering moet gelden op de regel dat vanuit de raad gevraagde inlichtingen door het college moeten worden verstrekt.
  Strijd met het openbaar belang is uitsluitend aan de orde wanneer het gaat om:
  - het verstrekken van persoonlijke gegevens met ernstig nadeel voor de belangen van particulieren,
  - de verstrekking van gegevens inzake kwesties die onder de rechter zijn,
  - de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

 5. Volgens Amersfoort2014 is het college verplicht in alle gevallen, de vragen van een individueel raadslid te beantwoorden en is er slechts één uitzondering mogelijk: ‘tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar  belang’.
  In bijgevoegd antwoorden 2019-055 schijft het college een aantal keren als antwoord op een schriftelijke vraag: ‘ zoals toegelicht in de inleiding beantwoordt het college deze vraag niet vanwege de onderzoekstechnische aard’. In de betreffende inleiding van het college staat: ‘Naar aanleiding van uw aangekondigde reeks schriftelijke vragen over het dossier Oud Amelisweerd met als doel om een eigen rapport/verslag van te maken, wil het college graag voorafgaand aan de beantwoording toelichten op welke wijze wij met de beantwoording omgaan. Het college erkent de verantwoordelijkheid om informatie te verstrekken aan uw raad. Zo zullen wij altijd uw schriftelijke vragen beantwoorden en uw raad informeren middels raadsinformatiebrieven en collegeberichten. Dat blijkt ook uit de informatie die wij uw raad verstrekt hebben over dit dossier. Ook hebben wij uw raad alle informatie verstrekt
  waartoe een inwoner had verzocht middels een WOB verzoek. Wij kunnen veel van uw vragen niet beantwoorden zonder onderzoek te verrichten waarbij oud-bestuurders en oudmedewerkers worden geïnterviewd. Wij beschouwen de aangekondigde vragenreeks dan ook als een verkapt onderzoek. Een onderzoek waarover in de ronde van 5 februari de aanwezige woordvoerders in meerderheid zich tegen een raadsenquête of raadsonderzoek over MOA hebben uitgesproken, zoals u ook in uw inleiding concludeert. U geeft nu via het instrument schriftelijke vragen alsnog uitvoering aan uw wens tot een onderzoek. Gezien het feit dat in de Ronde van 5 februari jl. de meerderheid van de woordvoerders hebben uitgesproken geen onderzoek of enquête te wensen kiest het college er voor om vragen die een onderzoekstechnisch karakter hebben niet te beantwoorden, waar het gaat om informatie die op dit moment niet bekend of beschikbaar is. Wij zullen bij de onderzoekstechnische vragen dit dan ook steeds aangeven. Wij willen graag benadrukken dat alle informatie voor u als raadsleden beschikbaar is. Dat betekent dat uw raad documenten (al dan niet vertrouwelijk) kan inzien. Dit geldt ook voor het MOA dossier. Voor de volledigheid willen wij uw raad informeren dat deze 300 vragen een groot beslag zal leggen op de capaciteit van onze gemeentelijke organisatie.

  Wat is uw mening over deze inleiding/toelichting van het college ?

  ANTWOORD: het is niet aan het college om een raadsvraag, gesteld op basis van artikel 155 lid 1 Gemeentewet, eenzijdig aan te merken als raadsenquête of raadsonderzoek. Het college dient een raadsvraag te beantwoorden. Zonder meer.

  Het is te kort door de bocht als het college stelt dat vragen niet kunnen worden beantwoord dan na interviews bij oud-bestuurders en oud-ambtenaren. Daar zijn de vragen niet op ingesteld en ook niet op gericht. Het lijkt erop dat het college de vragen in zijn beantwoording verdraait.

 6. Dient het college bij elke niet beantwoorde vraag, uit bijvoorbeeld 2019-055, per vraag aan te tonen dat beantwoording van de vraag ‘ín strijd is met het openbaar belang’ ?

  ANTWOORD: hieraan ontkomt het college niet, gezien de aard en inhoud van artikel 169 lid 3 Gemeentewet: het verstrekken van de gevraagde inlichtingen is hoofdzaak, tevens norm, met als uitzondering “strijd met het openbaar belang”. Van die uitzondering kan en mag uitsluitend gebruik worden gemaakt als dit voldoende kan worden onderbouwd.

 7. Prof. Voermans schrijft op 12 juli 2020 aan de fractie van Amersfoort2014 n.a.v. de antwoorden van het college 2020-070 en 2020-073: ‘ Het ziet er in ieder geval naar uit dat er idd in strijd met de wet wordt gehandeld’. Deelt u deze zienswijze van prof. Voermans?

  ANTWOORD: die zienswijze deel ik.

 8. Prof. Voermans adviseert onze fractie ‘om de handelwijze van het college voor te leggen aan de Commissaris van de Koning’ of ‘om via het civiel recht het college van B&W tot een andere werkwijze te dwingen’. Wat is uw mening over zijn advies?

  ANTWOORD: dit inzicht deel ik niet. Naar mijn inschatting moet het inschakelen van de Commissaris van de Koning eerst worden overwogen als een gemeente om wat voor reden dan ook onbestuurbaar dreigt te worden. De burgerlijke rechter zal zich onbevoegd verklaren, aangezien er voor hem geen taak is weggelegd in geschillen omtrent de toepassing van de Gemeentewet als de onderhavige.

 9. Wat is uw advies aan onze fractie om het college van B&W zover te krijgen dat ze volgens de regels van de Gemeentewet handelt inzake de inlichtingenplicht?

  ANTWOORD: uw fractie heeft geen juridische dwangmiddelen om het college van B&W zover te krijgen. Dit betekent dat u niet anders kunt dan bij herhaling en publiekelijk het college het verwijt maken dat hij stelselmatig voor zijn wettelijk vastgelegde inlichtingenplicht wegduikt en wegloopt
 
Zwolle, 14 augustus 2020
Mr. Olaf Schuwer
Bestuurlijk – juridisch consultant
 
 
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png