• amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-013.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Voortgang Aanbesteding Westelijke Ontsluiting

westelijke ontsluiting
Op 10 juni ontving de raad Raadsinformatiebrief 2020-049, waarin informatie wordt verstrekt omtrent de voortgang van de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting.
 
Deze Raadsinformatiebrief heeft bij ons geleid tot de volgende vragen (de antwoorden eventueel, indien noodzakelijk i.v.m. gemeentelijk financieel belang, vertrouwelijk ter inzage leggen)
 
 
Vragen:
 
 1. De aanbesteding bevindt zich momenteel in de dialoogfase. Zoals eerder door u gemeld aan de raad, is hier een selectiefase aan vooraf gegaan. Zijn er na de selectiefase gegadigden afgehaakt? Zo ja, wat waren de redenen voor gegadigden om af te haken?

 2. Onder punt 2 in de Raadsinformatiebrief wordt het volgende genoemd: “Optimalisatie en suggesties van de gegadigden ten opzichte van het referentieontwerp worden doorgevoerd of toegestaan.” Zoals u eerder aangaf is het referentieontwerp slechts beperkt uitgewerkt, het is een ontwerp op hoofdlijnen. Kunt u voorbeelden geven over wat voor optimalisaties en suggesties dit gaat? Betekent dit dat er van de hoofdlijnen afgeweken mag worden? Graag een toelichting. 

 3. Onder punt 2 wordt tevens een aantal elementen genoemd waarvan de eisen versoepeld zullen worden. Kunt u per element aangeven:
  •    Wat de versoepeling aan eisen op optimalisatie inhoudt?
  •    Wat de gevolgen zijn voor beheer en onderhoud?
  •    Wat de gevolgen zijn voor de omgeving ten aanzien van grondwater, natuur en hinder? 

 4. Onder punt 3 worden vervallen werkzaamheden en budgetverschuivingen gepresenteerd waarmee het college meer financiële ruimte wil creëren voor de gegadigden. Punt 1- de riolering en asfaltering Aletta Jacobslaan zal financieel gedekt worden vanuit de ‘Voorziening riolering’. Deze werkzaamheden zijn wel opgenomen vanuit het oogpunt van werk met werk maken, maar het plafondbedrag moet hiervoor nog worden opgehoogd. Onduidelijk is welk bedrag gemoeid is met deze ophoging. Kunt u de raad een raming presenteren van deze specifieke werkzaamheden? Indien nee: waarom niet? Indien ja: op welk moment is de raming van deze specifieke werkzaamheden gemaakt?

 5. Onder punt 3 worden vervallen werkzaamheden en budgetverschuivingen gepresenteerd waarmee u meer financiële ruimte wil creëren voor de gegadigden. Punt 2- Budget sloop Portierswoning OLV Ter Eem (incl. werkzaamheden). De sloop was door de gemeente voorzien om in eigen beheer uit te voeren. Wat zijn de redenen om de sloop in het aanbestedingsdossier WO op te nemen? Sloop hoeft niet lang te duren en kan prima in eigen beheer worden uitgevoerd.

 6. Onduidelijk is welk bedrag gemoeid is met de sloop van de Portierswoning. Kunt u de raad een raming presenteren van deze specifieke werkzaamheden? Indien nee: waarom niet? Indien ja: op welk moment is de raming van deze specifieke werkzaamheden gemaakt?

 7. Punt 4 – Geluidsscherm Defensie hoeft niet te worden aangelegd. In de toelichting staat dat dit nog besproken gaat worden. Hoe groot acht u de kans dat Defensie hiermee akkoord gaat (en daarmee dus zal moeten borgen dat minimaal 75% van het dagelijks verkeer niet meer langs de Aletta Jacobslaan zal mogen rijden) ? Hoe wordt dit uitgangspunt/deze voorwaarde voor het laten vervallen van het geluidsscherm contractueel met Defensie vastgelegd?

 8. Punt 5 – bouw fietstunnels niet betrekken bij de pilot circulair beton. Op 2 juni jl. werd de raad in een Ronde nog bijgepraat over dit onderwerp door wethouder Koser Kaya. Deze wethouder is tevens ondertekenaar van het Betonakkoord en presenteert Amersfoort enthousiast als aanjager/facilitator op het gebied van duurzaam inkoopbeleid en pilots op het gebied van verduurzaming van de betonketen. Hoe kan het dat de ene wethouder binnen dit college de raad informeert over de stappen die Amersfoort zet als aanjager in de verduurzaming van beton, terwijl de andere wethouder acht dagen later deze pilot afserveert?

 9. Het is opmerkelijk dat reeds in de dialoogfase het budget van de Westelijke Ontsluiting door gegadigden (wij nemen aan meerdere) ter discussie wordt gesteld. Ook het aanpassen van de eisen en randvoorwaarden op zo’n laat moment in de aanbesteding vergroot het risico op kostenoverschrijdingen en discussies over meerwerk later in het project. Hoe reëel schat het college de kans dat de risicoreservering nog voldoende is? Dit mede in de wetenschap dat de risicoreservering in RIB 2019-089 als “niet heel ruim” omschreven werd.

 10. Onder vervolgstappen wordt gemeld dat gegadigden reeds geïnformeerd zijn over de aanpassingen die leiden tot het plafondbedrag en verdere financiële ruimte. Wat houdt dit specifiek in? Betekent dit dat er reeds een nieuw plafondbedrag aan gegadigden is gecommuniceerd? Waarom is de raad hier niet eerst over geïnformeerd, te meer omdat de financiële ruimte die geschapen wordt niet bekend is bij de raad?

 11. Uit de RIB valt te concluderen dat het college van plan is de aanbesteding op wat voor manier dan ook door te laten gaan; zelfs als dit betekent dat er belangrijke delen van het plan niet uitgevoerd zullen worden. Zijn er binnen het college afspraken gemaakt over de absolute ondergrens van het plan als het gaat om wat nog uitgevoerd gaat worden? Met andere woorden: tot hoe ver zal het plan uitgekleed worden en wat is het punt waarbij de stekker er uit getrokken wordt?

 12. Aangegeven wordt dat gegadigden in de volgende fase aanzienlijke kosten zullen moeten maken in het aanbestedingstraject. Zijn door gegadigden zekerheden gevraagd aan de gemeente ten aanzien van de vergoeding van deze kosten door de gemeente, mocht de gemeente op een later moment alsnog besluiten de aanbesteding te stoppen? Indien ja: zijn hier afspraken over gemaakt en wat houden deze afspraken in? 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png