• amersfoort-011.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Faillissementsverslag Museum Oud Amelisweerd (MOA)

MOA
In maart 2020 ontving de gemeenteraad van Amersfoort via de dagmail het collegebericht 2020-037 met het bijbehorende faillissementsverslag van de curator (d.d.12-11-2019).
Uit het verslag van de curator (7.5) blijkt dat de curator kritisch was richting de bestuurders van MOA. Na overleg werd een duiding hierover door ‘partijen’ in het midden gelaten.
Ter voorkoming van verdere kosten en ter afsluiting van het debat heeft een verzekeraar bijgedragen aan een snelle oplossing door een totaalbedrag ad € 25.000 op de boedelrekening te storten. Voor de curator was daarmee het onderwerp ‘rechtmatigheid en taakvervulling door het bestuur’ afgehandeld.
 
Uit het verslag (1.5) blijkt dat de MOA-bestuurders op 15-07-2019 verklaarden dat ‘MOA vanaf de start te maken heeft gehad met een fragiele financiële situatie’.
Ook blijkt uit het verslag dat de curator er pas in augustus 2018 achter kwam dat de directrice van MOA per 1 juni 2018 zelf ontslag had genomen. Zij bleek namelijk in augustus 2018 nog steeds in dienst te zijn bij MOA!. De curator heeft de arbeidsovereenkomst van de directrice vervolgens alsnog opgezegd op 28-8-2018. Amersfoort2014 vraagt zich af of de directrice ook nog salaris heeft ontvangen in de periode 1-6-2018 t/m 28-9-2018
 
Vragen
 
 1. Is het college op de hoogte van het MOA-faillissementsverslag van de curator? Sinds wanneer heeft het college dit verslag in bezit?

 2. Uit hoofdstuk 7.5 blijkt dat de curator de duiding van het rechtmatig handelen van de MOA-bestuursleden ‘in het midden laat’. Is het college het daarmee eens? Zo ja, waarom en welke argumenten heeft de curator daarvoor gegeven? Zo nee, waarom niet en welke stappen gaat het college nu zetten?

 3. Uit 7.5 blijkt dat ‘een verzekeraar’ een bijdrage van € 25.000 heeft gestort in de boedelrekening ter voorkoming van verdere kosten en ter afsluiting van het debat over het wel of niet rechtmatig handelen van de MOA-bestuurders. Wat vindt het college van deze handelwijze van het MOA-bestuur, de verzekeraar en de curator? Graag per doelgroep onderbouwen. Amersfoort2014 vindt dat deze handelwijze op z’n minst de suggestie wekt dat het eventueel onrechtmatig handelen van de MOA-bestuurders is afgekocht door de verzekeraar. Wat is de mening van het college over deze aanname van Amersfoort2014?

 4. Uit het verslag (1.5) blijkt dat de MOA-bestuurders op 15-07-2019 aangeven dat ‘MOA vanaf de start te maken heeft gehad met een fragiele financiële situatie’. Amersfoort2014 huldigt al jaren dat standpunt, maar de verschillende wethouders en colleges hebben dat in al die jaren steeds ontkend. Sterker nog: jarenlang is er een aanzienlijke subsidie verstrekt aan ‘het financieel gezonde MOA’ tot een totaalbedrag van € 885.000. Wat vindt het college van deze uitspraken van de MOA-bestuurders in hoofdstuk 1.5? Hoe zijn die uitspraken van het MOA-bestuur te rijmen met de positieve reacties van de verschillende colleges op schriftelijke vragen van politieke partijen over de fragiele financiële situatie van MOA?

 5. De directrice is nog bijna drie maanden na haar zelf aangevraagde ontslag op 1 juni 2018 in dienst gebleven bij MOA. Wat vindt het college van de handelwijze van het MOA-bestuur en de directrice die dit blijkbaar zo met elkaar hadden geregeld?

 6. Het is voor Amersfoort2014 onduidelijk of de directrice in de periode na haar ontslag ook nog salaris heeft ontvangen. Amersfoort2014 wil dan ook exact weten of en hoeveel de directrice in de periode tussen 1-6-2019 en 28-8-2019 aan salaris heeft ontvangen en verzoekt het college dit alsnog na te vragen bij de curator. Indien het college dit niet wil navragen, graag onderbouwen.

 7. Op 28 augustus 2018 verscheen er een Raadsinformatiebrief (2018-072) van de wethouder, waarin werd vermeld dat de € 14.000 kosten voor het terugbrengen van de Amersfoortse kerncollectie uit China als vordering zou worden ingediend bij de curator. Op 18-09-2019 meldt de curator (3.7) dat de gemeente Amersfoort bereid is deze kosten zelf te betalen. Waarom is dit bedrag van € 14.000 niet ingediend als vordering bij de curator? Waarom en wanneer is de gemeente Amersfoort veranderd van standpunt over deze vordering? Wie is daarvoor verantwoordelijk geweest? Wanneer en hoe is de Amersfoortse gemeenteraad over deze koerswijziging geïnformeerd?

 8. Onder 8.8 van het faillissementsverslag staat dat de gemeente Amersfoort op 15-04-2019 ermee heeft ingestemd dat de curator niet hoeft te voldoen aan de verplichting om verantwoording, een jaarrekening ( o.a. over mogelijk salaris directrice na haar ontslag!) en een inhoudelijk verslag over 2018 in te leveren. Waarom is de gemeente Amersfoort daarmee akkoord gegaan? Op welke wijze kan het college zich dan verantwoorden aan de gemeenteraad over de deels uitgekeerde subsidie over 2018? Wie is verantwoordelijk voor deze handelwijze? Op welke wijze en wanneer denkt het college de in 2018 verstrekte subsidiegelden aan MOA te verantwoorden aan de gemeenteraad van Amersfoort?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png