• amersfoort-010.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Politieke Ruis 11

Artikel van de stadsbron
door Jeroen de Valk - 13 February 2020
 
Ben Stoelinga (Amersfoort2014) lijkt eveneens een roepende in de woestijn. Hij valt zelden op feitelijke onjuistheden te betrappen. Met een geheugen als een olifant wijst Stoelinga (69) het college op gebroken beloftes, verstoffende dossiers en aangenomen moties waarmee niets is gedaan. Ten minste fulltime moet hij in de weer zijn met het doorploegen van dossiers. Hij beschikt over de taaie volharding van een onderzoeksjournalist. Stoelinga is vasthoudend, ook als hij geen antwoord krijgt. Dan verzendt hij na zijn schriftelijke vragen desnoods nóg eens een serie vragen. Die vragen gaan bijvoorbeeld over de eerder genoemde rondweg, de financiële perikelen van sportcomplex Amerena en het peperdure MOA. (Het voormalige Museum Oud Amelisweerd in Bunnik. Er kwam vrijwel geen mens maar er gingen miljoenen gemeenschapsgeld vanuit Amersfoort naartoe.)

Ben Stoelinga: vragen over vragen over vragen. Foto gemeente Amersfoort

Naar Stoelinga’s betogen in de raadszaal wordt geluisterd, want dat verbaal geweld valt niet te negeren. Met zijn schriftelijke vragen ligt dat anders. Die worden gewoonlijk te laat of ontwijkend beantwoord. Bij reacties op de MOA-vragen wordt elke kwestie die enig onderzoek vereist, uit de weg gegaan. Het betreft dan immers ‘onderzoeksvragen’ en de raad sprak zich ooit uit tégen een onderzoek. (Zie de Politieke Ruis van 18 december 2019: ‘Miljoenen naar een ‘zinkend schip’ maar antwoorden komen er niet’.) Stoelinga laat het daar niet bij zitten. Hij vroeg en kreeg (dat dan weer wel) een overzicht van alle vragen die in de afgelopen jaren werden ingediend. Over de termijn waarin die beantwoord moeten zijn, is op Amersfoort.nl te lezen: ,,De beantwoording geschiedt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twintig dagen.’’ Dat staat er al jaren. Dag in dag uit, weer of geen weer. 

Het zijn loze woorden. Wat blijkt uit de door de Stadsbron opgevraagde informatie? In 2018 werd dertig procent van de vragen op tijd beantwoord en in 2019 nog maar twintig procent. Aanleiding voor schriftelijke vragen over schriftelijke vragen. Waarom moeten de indieners zo lang wachten, en wat gaat het college daaraan doen? Hij bracht ook in de herinnering dat werkdruk geen probleem kan zijn; het aantal vragen zou in de loop der jaren juist zijn verminderd. In 2013 telde hij 230 vragen, in 2019 151. 

Vragen over vragen

Stoelinga diende deze vragen-over-vragen in op 18 december. Op 4 februari was er nog geen antwoord en verzond hij zijn volgende vragen, ten einde het college er op te wijzen dat hij nog altijd op antwoorden zat te wachten. Dat was exact 48 dagen later en met aftrek van twee weken kerstvakantie 34 dagen. En dat waren dus vragen-over-vragen-over-vragen. Het antwoord daarop zou uiterlijk over twintig dagen plus een week krokusvakantie binnen moeten zijn. De deadline is daarmee 2 maart. 

Amersfoort2014 bombardeert het college met schriftelijke vragen, vragen over die vragen en nu vragen-over-vragen-over-vragen. Hoe gaat dat verder?Foto Jeroen de Valk

Stoelinga beticht het college in zijn laatste inzending van ‘een falende en minachtende beantwoordingscultuur’ ten stadhuize. Wethouder Kraanen twitterde daarop dat van ‘falen’ en ‘minachting’ geen sprake zou zijn. Daarmee heeft Stoelinga zijn antwoorden nog niet. 

 

Lees het gehele artikel op de Stadsbron: Politieke Ruis 11

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png