• amersfoort-006.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-012.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Vragen n.a.v. de antwoorden op schriftelijke vragen over exploitatie en programmatafel Amerena

AmarenaAmersfoort2014 is gestuit op een paar opvallende antwoorden van wethouder Buijtelaar. Hij heeft Amersfoort2014 onlangs geantwoord dat de gemeente en SRO niet in staat zijn de jaarlijkse subsidie van ruim 2.2. mln. euro aan de SRO te specificeren naar kostensoort!  Nog opvallender is het dat adviesbureau ABCNOVA de gemeente Amersfoort jarenlang heeft geadviseerd voor verschillende projecten en dat niet is aan te geven hoeveel advieskosten door dat bureau zijn gedeclareerd voor advies over de Amerena.
Volgens het college stuurde het adviesbureau slechts totaaldeclaraties! Waarom is dat geaccepteerd door de gemeente?  Amersfoort2014 vindt het onacceptabel, dat er op deze wijze wordt omgesprongen met de duur verdiende belastingcenten van de inwoners van Amersfoort. Het gaat in deze gevallen om miljoenen per jaar!
 
Op 5 februari 2020 ontving Amersfoort2014 antwoord op de schriftelijke vragen 2020-007 over de exploitatie en programmatafel Amerena. Dank daarvoor! In de antwoorden van het college kwam de fractie van Amersfoort2014 een aantal zeer opvallende zaken tegen. Het betreft onder andere het feit dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van ruim 2.2. mln. euro blijkbaar niet verantwoord kan worden aan de gemeenteraad per kostenpost. Ook het feit dat adviesbureau ABCNOVA ongespecificeerde rekeningen ( totaaldeclaraties) ter hoogte van bijna 1 mln. euro voor verschillende projecten  aan de gemeente heeft gestuurd tussen 2012 en 2018, vindt Amersfoort2014 onbegrijpelijk. SRO heeft in 2016 een fout (dubbeltelling onderwijsinkomsten) ontdekt. Dat heeft gevolgen voor de exploitatiebegroting van Amerena. Dat deze begrotingsfout van SRO pas drie jaar later, blijkbaar met toestemming van de gemeente, verrekend wordt en dan pas gemeld wordt aan de gemeenteraad, vindt Amersfoort2014 zeer onzorgvuldig.
 
Vragen
 1. Volgens Amersfoort2014 moet SRO zich per jaar en per kostensoort verantwoorden  voor de verstrekte exploitatiebijdrage van ruim 2.2. mln. euro. Is deze aanname juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dat overzicht dan niet verstrekt zoals door ons gevraagd in vraag 1 van de schriftelijke vragen 2020-007? Wat is daarvan de oorzaak en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 2. Amersfoort2014 ontvangt alsnog graag een uitgebreid en een per kostenpost gespecificeerd overzicht van de verstrekte exploitatiebijdragen in 2018 en 2019 van de gemeente Amersfoort aan SRO (respectievelijk € 2.346.672 en € 2.284.900).

 3. Volgens Amersfoort201 is het onbegrijpelijk dat de gemeente Amersfoort ongespecificeerde facturen (totaaldeclaraties) van bijna 1 mln. euro van adviesbureau ABCNOVA heeft geaccepteerd voor verschillende projecten  (Eemhuis, Amerena, onderwijshuisvesting en MFA’s) in de periode van 2012 t/m 2018  Klopt deze aanname? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is het dan te verklaren dat in de antwoorden van 5 februari 2020 wordt vermeld dat dit wel het geval is geweest?

 4. Amersfoort2014 ontvangt daarom alsnog graag een uitgebreid en gespecificeerd overzicht van dat deel van de € 967.624 aan advieskosten van adviesbureau ABCNOVA dat voor advies over Amerena is gedeclareerd en verstrekt is over de jaren 2012 tot en met 2018. Graag hierbij ook vermelden welke samenwerkings-, begeleidings-  en adviesactiviteiten Amerena er per jaar voor dat geld zijn verricht.

 5. Uit de antwoorden van 5 februari blijkt dat het college zeer tevreden is over de bijdrage van ABCNOVA aan de samenwerking van de verschillende partijen binnen de Amerena. Uit RIB 2019-099 van de wethouder blijkt echter dat ondanks de langdurige advisering en begeleiding van ABCNOVA het samenwerkingsresultaat van de programmatafel mislukt is: ‘kwetsbaar, onduidelijk mandaat, complexe aansturing en onduidelijke belangen’. Er moest onlangs zelfs een nieuw adviesbureau ingehuurd worden voor bijna 48.000 euro om orde op zaken te stellen bij samenwerking bij de programmatafel. Hoe is de negatieve conclusie van het college uit RIB 2019-099 te rijmen met de positieve woorden van het college over het werk van ABCNOVA, zoals vermeld in de antwoorden op de schriftelijke vragen 2020-007?

 6. Amersfoort2014 vindt het zeer onzorgvuldig dat SRO een in 2016 ontdekte fout (dubbeltelling onderwijsinkomsten) in de exploitatiebegroting  pas in 2019 corrigeerde. Wat is de opvatting van het college daarover? Waarom is de gemeenteraad niet in 2016, maar pas drie jaar later door het college geïnformeerd over deze fout in de exploitatiebegroting? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

 7. Uit de antwoorden van het college blijkt dat ASF en de gemeente bij de afzonderlijke  gesprekken aanwezig waren die de wethouder heeft gevoerd met alle leden van de programmatafel. Amersfoort2014 heeft echter vernomen dat de ASF niet bij alle gesprekken aanwezig is geweest. Is dat juist? Zo ja, waarom is dat dan niet vermeld in de beantwoording van de schriftelijke vragen 2020-007? Zo ja, wat was daarvan de reden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie was, naast de wethouder, van de gemeente aanwezig bij de gesprekken?

 8. De wethouder heeft van de afzonderlijke gesprekken met de leden van de programmatafel geen verslag gemaakt. Amersfoort2014 vindt dat op z’n minst opmerkelijk! De wethouder  heeft zijn bevindingen ‘meegegeven’ aan het onlangs ingeschakelde adviesbureau KokxDeVoogd. Is de wethouder bereid om deze bevindingen alsnog op papier te zetten voor de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

 9. Volgens de toezegging van de wethouder zou eind januari 2020 eindelijk de subsidieverantwoording van de Stichting Amerena ter inzage worden gelegd voor de gemeenteraad. Tot op heden heeft de gemeenteraad de verantwoording van de ontvangen subsidie van de Stichting Amerena niet kunnen inzien. Wat is daarvan de reden en wanneer gaat dat wel gebeuren?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png