• amersfoort-012.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-002.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Vragen n.a.v. notitie ‘ beantwoordingstermijn schriftelijke vragen’ van 18-12-2019

stadhuisUit de notitie  'beantwoordingstermijn schriftelijke vragen’ van 18 december 2019 blijkt dat slechts 30% (2018) en 20% (2019) van schriftelijk gestelde vragen van raadsleden aan het college binnen de termijn van 20 kalenderdagen worden beantwoord. Er zijn zelfs overschrijdingen van 64, 92, 106, 56 en 42 dagen! Op deze wijze wordt het raadsleden moeilijk gemaakt om hun controlerende werk adequaat en tijdig te doen. Helaas duiden de cijfers op een structureel falende en minachtende bedrijfscultuur in ons stadhuis onder ambtenaren en collegeleden. Amersfoort2014 is zeer verbaasd dat het college in de afgelopen zes weken nog niet in het openbaar  gereageerd heeft op deze onthutsende cijfers! Amersfoort2014 wil dat college niet achter gesloten deuren, maar in het openbaar reageert op deze cijfers.
In het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort staat vermeld dat schriftelijke vragen binnen een termijn van 20 dagen beantwoord moeten worden. Dat is van belang voor raadsleden om hun werk goed te doen. Raadsleden hebben namelijk alle informatie nodig die beschikbaar is om hun kaderstellende en controlerende taak te vervullen.
 
Uit de notitie 'beantwoordingstermijn schriftelijke vragen’ van 18 december 2019 blijkt echter dat van de schriftelijke vragen van raadsleden in 2018 (vanaf maart) slechts 30% en in 2019 zelfs maar 20% op tijd werd beantwoord. Dat zijn onthutsende cijfers en deze wijzen  dan ook op een falende en minachtende beantwoordingscultuur van schriftelijke vragen binnen de ambtelijke organisatie, aangestuurd door gemeentesecretaris en het college van B&W.
 
Verder blijkt uit de notitie dat, ondanks het dualistische stelsel, vooral oppositiepartijen gebruik maken van het instrument schriftelijke vragen. Dat is niet, zoals een fractielid van een coalitiepartij onlangs in de media onterecht opmerkte, om zich te profileren, maar om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. De vraag of schriftelijke vragen relevant zijn, is niet ter beoordeling aan het college of de coalitie, maar aan de steller van de vragen! Amersfoort2014 onderschrijft tevens de stelling dat hoe slechter een college communiceert met de gemeenteraad en de stad, hoe meer schriftelijke vragen er gesteld zullen worden.
 
Amersfoort2014 is zeer verbaasd over het feit dat het college na zes weken nog steeds niet in het openbaar heeft gereageerd op deze voor het college toch onthutsende cijfers, terwijl er in de media al veel aandacht aan besteed is. Wij vragen ons dan ook af of het college deze notitie wel serieus neemt, of deze notitie  al besproken is, welke lessen hieruit getrokken worden en op welke wijze het college deze falende beantwoordingscultuur van schriftelijke vragen gaat ombuigen naar een adequate afhandelingscultuur. Vandaar de onderstaande schriftelijke vragen:
 
 1. Heeft het college kennisgenomen van de notitie ‘beantwoording schriftelijke vragen’ van 18 december 2019? Zo ja, waarom heeft het college tot op heden niet in het openbaar met de gemeenteraad gecommuniceerd over deze notitie door bijvoorbeeld een collegebericht?
 2. Wanneer heeft het college deze notitie officieel in een collegeoverleg besproken en wat was de reactie van het college over de cijfers in de notitie?
 3. Op welke wijze en wanneer is de top van de ambtelijke organisatie betrokken geweest bij de besprekingen van het college over deze notitie?
 4. Volgens Amersfoort2014 geven de cijfers aan dat er geen sprake is van incidenten, maar dat er sprake is van een structureel falende en minachtende beantwoordingscultuur van schriftelijke vragen binnen het college en de ambtelijke organisatie. Is het college het eens met deze opvatting? Zo nee, waarom niet?  Zo nee, wat is er dan aan de hand? Zo ja, hoe is deze cultuur ontstaan?
 5. Welke lessen heeft het college getrokken uit de notitie en wat betekenen deze lessen voor het college, de ambtelijke top en de ambtelijke organisatie? Oftewel: wat moet er veranderen op alle niveaus binnen de ambtelijke organisatie en het bestuur om vanaf heden wel aan de gestelde beantwoordingstermijn te kunnen voldoen?
 6. Wie gaat de regie pakken om deze bedrijfscultuur aan te pakken en om te zetten in een adequate afhandeling van schriftelijke vragen, zodat raadsleden snel hun werk kunnen doen? Welke rol gaat de ambtelijke top en het college hierin spelen?
 7. Op welke wijze gaat het college in het openbaar (en niet achter gesloten deuren) verder over dit probleem communiceren met de gemeenteraad?
 
Ben Stoelinga
 
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png