Geen hoogbouw aan de Eem

Wonen en Ruimtelijke ordening

De komende jaren zullen de plannen voor Vathorst Noord (Bovenduist) verder worden uitgewerkt. Amersfoort2014 vindt dat Amersfoort daarna (2022-2030) groot genoeg is. Wij willen verder geen uitbreidingsplannen meer in de steigers zetten op Amersfoorts grondgebied. In de toekomst zal samenwerking met de gemeentes in de Flevopolder moeten plaatsvinden om aan de vraag van woningen te voldoen.

Amersfoort2014 vindt dat de gemeente zich vooral moet richten op de kwaliteit van het wonen in de bestaande wijken en in het bijzonder op bepaalde groepen inwoners (o.a. starters, alleenstaanden, ZZP’ers, studenten en ouderen).

Samen met bewonersorganisaties en bewoners in de wijken maakt de gemeente onder regie van het buurtbestuur per wijk z.s.m. een wijkwoonplan, waarin de kwaliteitsverbetering van het wonen in de wijk wordt aangegeven met tijdpad van uitvoering en financiële onderbouwing.

Leegstand van kantoren moet op korte termijn worden aangepakt door gemeentelijke maatregelen. Deze leegstand kan nog meer worden benut als kans voor woon-, recreatie- en sportvoorzieningen.

Wonen

Amersfoort2014 wil:

 1. dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met de bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, groen, milieu, veiligheid, infrastructuur en verkeer
 2. dat leegstaande kantoren als woon- en ondernemerskans worden benut en initiatieven op dat gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd
 3. een regionale aanpak (Groot-Amersfoort) bij het zoeken naar oplossingen op het gebied van wonen
 4. meer aandacht voor Amersfoort als studentenstad en voor studentenhuisvesting;
 5. meer woningen voor starters opnemen in bouwplannen
 6. de doelstelling van 35% sociale woningbouw bij nieuwe plannen handhaven
 7. initiatieven voor woonvormen voor ouderen stimuleren en faciliteren en oudere bewoners zoveel mogelijk in eigen woonomgeving laten wonen
 8. een stadsbreed huurdersbelangenplatform instellen waar de gemeente de initiatiefnemer van is om zodoende op de hoogte te blijven van wat er speelt onder huurders in Amersfoort.
 9. verloedering van de stad voorkomen door in samenwerking met eigenaren en projectontwikkelaars braakliggende terreinen aan te pakken

Bouwen

Amersfoort2014 wil:

 1. bij gemeentelijke bouw- en infraprojecten ten minste 10% vrijgekomen materialen uit sloopprojecten realiseren en dat ook opnemen in de gemeentelijke bouwverordening
 2. een materialenpaspoort invoeren bij alle gemeentelijke bouw- infraprojecten, zodat de materialen in de toekomst hergebruikt kunnen worden
 3. bij herontwikkeling van gemeentelijke vastgoed circulair slopen. Een circulaire samenleving houdt in dat er zo min mogelijk sprake is van uitval
 4. in 2025 volledig circulair inkopen

Ruimtelijke ordening

Amersfoort2014 wil:

 1. geen nieuwe woningen bouwen in Hoogland West
 2. geen windmolens op Amersfoorts grondgebied vanwege de horizonvervuiling en dichte bebouwing
 3. na Vathorst Noord geen nieuwe wijken meer in Amersfoort
 4. gedateerde industrieterreinen (zoals Isselt) herontwikkelen
 5. een onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van de Stadsring weer gracht te maken in relatie tot de ontwikkeling in het stadshart en het stationsgebied
 6. het besluit om het stadhuis te renoveren direct terugdraaien en zoeken naar een goed alternatief voor ambtelijk apparaat, dienstverlening en bestuur. De huidige plek van het stadhuis kan dan omgevormd worden tot een aantrekkelijk gebied waar ruimte is voor wonen, recreëren, starters en studenten. Kortom: een gebied dat de verbinding tussen stad en Eemplein versterkt
 7. wil alleen hoogbouw toestaan die past in de omgeving; aan de waterkant van de Eem is laagbouw passend en hoogbouw onacceptabel

 

Zie verder het uitgebreide verkiezingsprogramma

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014

Please publish modules in offcanvas position.