Meer maatwerk en tijd voor cliënten, aandacht voor mantelzorgers

Sociaal Domein

De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid zorgtaken overgedragen aan de gemeente. Er moest tevens flink bezuinigd worden ten opzichte van de oude zorgbudgetten door efficiënter te werken. De centrale gedachte daarbij is dat de gemeente maatwerk kan leveren en versnippering kan tegengaan, omdat de gemeente het dichtst bij de bevolking staat. Het kabinet wilde daarom de ondersteuning en zorg voor jong en oud niet langer onderbrengen bij de provincies. De nieuwe Participatiewet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud te laten voorzien.

Samen met veel inwoners heeft Amersfoort2014 zich de afgelopen vier jaar sterk gemaakt om deze overgang soepel te laten verlopen. Daarom is Amersfoort2014 actief de wijken ingegaan om met allerlei vrijwilligersorganisaties te overleggen over de nieuwe situatie. Ook is Amersfoort2014 vaak benaderd door inwoners van Amersfoort en werden we geconfronteerd met aangrijpende misstanden in de zorg. Tevens hebben we het College voortdurend bevraagd over de nieuwe ontwikkelingen en zijn we in gesprek gegaan met professionele organisaties. De datalekaffaires, waarbij de persoonlijke gegevens van Amersfoorters op straat kwamen te liggen en de omstreden aanbesteding aan de nieuwe welzijnsorganisatie IndeBuurt033 zijn voorbeelden van het feit dat de gemeente niet goed was voorbereid op deze nieuwe taken. Amersfoort2014 zal het proces ook in de komende jaren kritisch blijven volgen en wij zullen opkomen voor al die mensen die de dupe dreigen te worden van nieuwe ontwikkelingen. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij. Zij krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Amersfoort2014 vindt het erg belangrijk dat de kwaliteit in de zorg op peil wordt gehouden door deze efficiënter, effectiever en op maat te organiseren. Dat gaat alleen lukken als niet de wetten, de regelgeving, de organisatie en de bureaucratie centraal staan, maar de bewoners! Door een gebrek aan samenwerking schiet de zorg nog steeds tekort. Een verbeterde samenwerking tussen zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de inwoners van Amersfoort is meer dan noodzakelijk. In deze fase wordt van de gemeente regie verwacht. Dat biedt mogelijkheden voor een lokaal samenhangend stelsel van maatschappelijke zorg en effectieve samenwerking tussen bewonersinitiatieven, cliëntenorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Het uitgangspunt moet zijn: één gezin (of huishouden), één plan en één regisseur.

Zorg Algemeen

Amersfoort2014 wil

 1. dat de samenwerking in het sociale domein primair op wijkniveau plaats vindt: sociale wijkteams met daarin professionals die de diverse problematiek kunnen aanpakken. Cruciaal is de samenstelling van de teams, de kwaliteit van ondersteuning en de snelheid van doorverwijzing naar zwaardere zorg die niet op wijkniveau gegeven kan worden. Met name de kwetsbaren mogen niet de dupe worden van de decentralisaties. Wij willen dat de wijkteams toegankelijker en beter bereikbaar worden
 2. dat de professionele organisaties zoals ‘In de Buurt033’ en de wijkteams beter en intensiever samenwerken met de vele vrijwilligersorganisaties (Sociale Basis Infrastructuur-SBI). Deze vrijwilligersorganisaties worden nog steeds te veel aan hun lot overgelaten en te weinig betrokken.
 3. dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, actief werkt aan deregulering en bureaucratie in het sociale domein vermindert
 4. dat de afspraken tussen de gemeente en de zorg- en welzijnsorganisaties zowel inhoudelijk als financieel worden nagekomen, snel en kritisch worden geëvalueerd en in de organisaties worden geborgd. Er moet meer ruimte komen voor ondernemerschap en nieuwe organisaties waarbij innovatie een belangrijk criterium is. Tevens is belangrijk dat er concrete prestatieafspraken worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat (één loket).
 5. dat de gemeente structureel de huur betaalt van sociale banken (voedselbank-kledingbank-speelgoedbank)
 6. dat er een sluitend financieel vangnet is voor wie dat nodig heeft
 7. dat inwoners die gebruik maken van de bijstand en daartoe in staat zijn, ingezet worden bij vrijwilligerswerk (maatwerk)
 8. dat de gemeente de onmisbare vrijwilligers blijvend ondersteunt en hen scholing aanbiedt
 9. dat de sociale fondsen en de organisaties die werken aan de armoedebestrijding en schuldsanering beter gaan samenwerken en communiceren in het belang van de cliënten
 10. dat er in verband met de toename van het aantal verwarde personen (en de gevolgen voor de omgeving) voldoende opvangplekken zijn in de regio

 

Jeugd in Amersfoort

Amersfoort2014 gaat voor een integrale wijkgerichte aanpak jeugdzorg, passend onderwijs en gezondheidszorg met één professioneel loket per wijk

Amersfoort2014 wil

 1. goede voorlichting over verslavingsziekten (alcohol, roken, drugs); meer en toegankelijke informatie over de gevolgen van slechte leefgewoonten en overgewicht op scholen; geen fastfood en snoep meer in schoolkantines en het stimuleren van rookvrije scholen en schoolterreinen
 2. beleid van sportverenigingen op het gebied van goede voeding in de sportkantine en een helder alcohol- en antirookbeleid in sportkantines
 3. een ontmoetingsplek in de wijken voor de jeugd
 4. dat wijkcoaches en jongerenwerk jongeren motiveren en coachen, jongeren leren actief deel te nemen aan de maatschappij en jongeren stimuleren om een goede opleiding te kiezen
 5. dat de gemeentelijke overheid en de lokale politiek jongeren serieus nemen door naar hen te luisteren en hen een stem te geven. De jongerenraad dient een prominenter plek in te nemen in de lokale democratie
 6. een betere en intensievere samenwerking tussen schoolzorg en wijkteams.

 

Ouderen in Amersfoort

Ouderen in onze stad beschikken over veel kennis en ervaring op sociaal, vaktechnisch en economisch gebied. Deze kennis moet worden aangewend. Er wordt van hen verwacht dat ze langer zelfstandig kunnen wonen. De gemeente moet daarop inspelen en daarvoor maatregelen nemen.

Amersfoort2014 wil

 1. dat de inwoners beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de regels bieden om mantelzorg in en rond een woning mogelijk te maken
 2. meer ouderenvoorzieningen in de wijken en kernen, die goed toegankelijk zijn voor ouderen. Thuiszorg moet, waar nodig, voorhanden zijn
 3. ruimte bieden voor initiatieven die verschillende huisvestingsvormen voor ouderen mogelijk maken
 4. een ruim aanbod aan activiteiten, waardoor ouderen vitaal blijven en midden in het leven blijven staan. Deze activiteiten moeten voor oudere inwoners ook na pensionering betaalbaar blijven.
  We denken daarbij aan het stimuleren van activiteiten als omgang met de sociale media, gebruik van sportvoorzieningen (eventueel aangepast) en sociale activiteiten (om eenzaamheid te bestrijden). De SBI-organisaties spelen hierin een cruciale rol en moeten hiervoor goed ondersteund en gefaciliteerd worden.
Zie verder het uitgebreide verkiezingsprogramma
mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014

Please publish modules in offcanvas position.