Verbreding opleidingen en studentenhuisvesting

Jeugd en onderwijs

Amersfoort studentenstad: Amersfoort2014 heeft de afgelopen jaren gepleit voor meer investeringen in “Amersfoort Studentenstad”. Op het gebied van studentenhuisvesting is nog veel te verbeteren. Ook wil Amersfoort2014 dat de gemeente Amersfoort meer aandacht besteedt - uiteraard in samenwerking met de HU en het bedrijfsleven - aan het verbreden dan wel vermeerderen van het aanbod van HBO-opleidingen in Amersfoort.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een oud gezegde. Voor onze jeugd ligt de voedingsbodem in de wijken. Daarin zal geïnvesteerd moeten worden. Amersfoort2014 kiest voor een integrale aanpak, waarbij het onderwijs, het wijkteam en In de Buurt033 betrokken zijn.

Amersfoort dient ook flink te investeren in de onderwijshuisvesting voor de komende jaren door de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. De gemeenteraad moet adequate controle uitoefenen op de gelden die de scholen ontvangen voor onderwijshuisvesting. Ook moet de gemeente nieuwe afspraken maken met de schoolbesturen over een verdergaande samenwerking op het gebied van groot onderhoud van de scholen.

Het beroepsonderwijs (in het voortgezet onderwijs en het mbo) staat zwaar onder druk en de leerlingenaantallen nemen af. Vanwege het belang daarvan voor de lokale economie en de dienstverlening aan de burgers verdient het beroepsonderwijs een extra impuls. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven moet er een integraal Regionaal Plan Beroepsonderwijs worden opgesteld.

Ook moet de jeugdwerkloosheid aangepakt worden. Uitkeringsgerechtigde (jeugd-) werklozen worden ingezet in het vrijwilligerswerk in de stad; uiteraard zoveel mogelijk op maat en op basis van een overeenkomst. Samen met het bedrijfsleven moeten voor jeugdigen stageplaatsen worden gecreëerd.

De veiligheid rond schoolgebouwen dient verzekerd te zijn (en dient opgenomen te zijn in het wijkwoonplan).

Amersfoort2014 wil:

  1. een gezond schoolklimaat, waarbij gezonde schoolkantines worden gerealiseerd
  2. deelname aan sport stimuleren
  3. wijkgerichte jeugdzorg en goede samenwerking tussen het wijkteam, IndeBuurt033 en het onderwijs (zorgteams)
  4. een gezamenlijk plan van aanpak van gemeente, bedrijfsleven en onderwijs om het beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo) te revitaliseren
  5. dat scholen meer wijkgericht werken: “school in de wijk; wijk in de school” (bibliotheekvoorzieningen in scholen, maatschappelijke stages in de wijk, wijkleerbedrijven)
  6. een efficiënte aanpak van jeugdwerkloosheid, het creëren van stageplaatsen, jonge werklozen inzetten bij vrijwilligerswerk (zoveel mogelijk op maat)
  7. dat er op korte termijn een actieplan wordt opgesteld door de gemeente i.s.m. HU, MBO en studenten om van Amersfoort een echte studentenstad te maken met een eigen karakter
  8. adequate controle op de gelden voor de onderwijshuisvesting en nieuwe afspraken met de schoolbesturen over verdergaande samenwerking op het gebied van groot onderhoud
Zie verder het uitgebreide verkiezingsprogramma
mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014

Please publish modules in offcanvas position.